Vineri 27 Ianuarie

Lista completă a operațiunilor pe care le pot face clujenii ONLINE, fără a fi nevoie să meargă la Primărie


Primăria Cluj-Napoca a pus la dipoziția cetățenilor o listă cu toate procedurile ce pot fi realizate online de către cetîțemni, fără a fi nevoie de interacțiune directă cu funcționarii publici.

Astfel, clujenii pot interacționa cu municipalitatea prin următoarele medii:

- 94 tipuri de cereri prin funcționarul virtual Antonia

- 29 documente administrative fiscale care pot fi comunicate cetățenilor prin email

- 3 modalități de plată online a taxelor și impozitelor locale

- 3 modalități de plată a amenzilor

- 18 alte tipuri de taxe pot fi plătite online pe site-ul Primăriei

- 12 tipuri de documente pot fi eliberate online

- Aplicația de sesizări Mycluj

În total, există 160 de operațiuni care pot fi efectuate online și care nu mai necesită interacțiunea directă a cetățeanului cu funcționarul public.

Iată care este lista operațiunilor:

I Modalități de plată a taxelor și impozitelor locale:

1. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.primariaclujnapoca.ro

2. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale fără autentificare, prin QR code pe www.primariaclujnapoca.ro

3. Încasarea online a taxelor și impozitelor locale cu autentificare pe www.ghiseul.ro

II Modalități de plată a amenzilor:

4. Încasarea online a amenzilor fără autentificare pe www.primariaclujnapoca.ro

5. Încasarea online a amenzilor fără autentificare pe www.ghiseul.ro

6. Încasarea online a taxelor provenite din amenzile aflate în executare silită pe www.primariaclujnapoca.ro

III Modalități de plată a altor tipuri de taxe:

7. Încasarea online a taxelor pentru creșă

8. Încasarea online a taxelor pentru certificatele de urbanism pe www.primariaclujnapoca.ro

9. Încasarea online a taxelor pentru prelungirea certificatelor de urbanism pe www.primariaclujnapoca.ro

10. Încasarea online a taxelor pentru prelungirea autorizațiilor de construcție pe www.primariaclujnapoca.ro

11. Încasarea online a taxei pentru eliberarea acordului de funcționare pe www.primariaclujnapoca.ro

12. Încasarea online a taxei pentru activități de alimentație publică pe www.primariaclujnapoca.ro

13. Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei pentru cartea de identitate/cartea provizorie de identitate

14. Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei pentru schimbare de nume

15. Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei pentru divorț administrativ

16. Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei pentru furnizare date evidența populației

17. Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de transport conform HCL nr. 109/2010

18. Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei înscriere la cursul de specializare administrator

19. Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei acordare autorizaţie de dispecerat taxi

20. Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei sit arheologic conform HCL nr. 983/2017

21. Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei de schimbare a destinaţiei conform HCL nr. 983/2017.

22. Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei intravilan/extravilan conform HCL nr. 983/2017.

23. Încasarea online pe www.primariaclujnapoca.ro a taxei nomenclator stradal conform HCL nr. 983/2017.

24. Eliberarea și încasarea online a autorizațiilor de liberă trecere pe www.primariaclujnapoca.ro

25. Plata online a abonamentelor de parcare pentru zona 2

IV Eliberare documente online:

26. Eliberarea online a certificatelor de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

27. Eliberarea online a prelungirii certificatelor de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

28. Eliberarea online a prelungirii autorizaţiilor de construire prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

29. Comunicarea online a începerii execuției lucrărilor de construcție prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

30. Eliberarea online a avizului de principiu pentru branșamente, racorduri, rețele edilitare, drumuri în vederea obținerii Autorizației de Construire prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

31. Eliberarea online a avizului de principiu pentru construcții civile în vederea obținerii Autorizației de Construire prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

32. Emiterea online a abonamentului de teren comerţ stradal ce are ca obiect terenul aferent mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe amplasat pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

33. Emiterea online a avizului de principiu ce are ca obiect amplasarea mobilierului urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, pe terenul aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, neîngrădită și cu acces public prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

34. Notificarea vânzarilor de lichidare prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

35. Notificarea vânzărilor de soldare prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

36. Eliberarea online a avizelor de principiu cu privire la diferite imobile prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

37. Eliberarea online a avizului de principiu de către Serviciul Spații verzi pentru documentații de urbanism prin www.edirect.e-guvernare.ro (PCUe)

V 94 cereri pot fi transmise online prin intermediul funcționarului virtual Antonia

Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor

38. Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare pe stradă - persoane fizice

39. Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare pe stradă - persoane juridice

40. Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare în parking - persoane fizice

41. Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare în parking - persoane juridice

42. Cerere pentru schimbarea locului de parcare

43. Cerere eliberare card parking (duplicat)

Direcţia ecologie urbană şi spaţii verzi

44. Cerere plantare arbuşti şi material dendrofloricol

45. Cerere toaletare arbori

46. Cerere doborâre (tăiere) arbori

Serviciul administrare spaţii, terenuri

47. Cerere prelungire teren sub garaj

48. Cerere de prelungire închiriere teren curte

49. Cerere de închiriere teren curte

50. Cerere de închiriere teren sub garaj

51. Solicitare atribuire spaţiu cu altă destinaţie

52. Solicitare calcul chirie

Serviciul siguranţa circulaţiei

53. Cerere aviz siguranţa circulaţiei - schelă

54. Cerere pentru tema studiului de trafic pentru acordarea avizului de principiu al Serviciului siguranţa circulaţiei

Serviciul reţele edilitare şi transport

55. Cerere autorizaţie de transport prima autorizare legea 265/2007

56. Cerere pentru acordarea autorizaţiei de dispecerat taxi

57. Cerere acordare autorizaţie de transport funerar

58. Cerere pentru eliberare adeverinţă că nu deţin autorizaţie de taxi

59. Cerere eliberare autorizaţie de spargere în regim de avarie

Serviciul urbanism

60. Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

61. Cerere pentru eliberarea certificatului de intravilan/extravilan

62. Cerere pentru eliberarea certificatului de sit arheologic

63. Cerere pentru eliberarea adresei privind schimbarea destinaţiei

64. Cerere pentru eliberarea certificatului pentru istoric nomenclatură stradală

Serviciul autorizări construcţii

65. Comunicare încheiere lucrări

66. Comunicare investitor privind data şi locul în vederea convocării comisiei de recepţie

Birou strategii urbane

67. Formular sesizări documentaţii PUD/PUZ supuse consultării publice

Serviciul rate, chirii, tarife şi preţuri

68. Adeverinţă de radiere a ipotecii / de achitare integrală a imobilului

69. Adeverinţă achitare sultă

70. Cerere eliberare adeverinţă generală

71. Cerere de eliberare adeverinţa despăgubiri în baza legii 10/2001

72. Cerere refacere anexa 2 la contracte de vânzare-cumpărare

Directia generală poliţia locală

73. Răspuns la adresă – invitație

74. Cerere de înscriere în concursul de curăţenie generală

Directia impozite şi taxe

75. Cerere înscriere în sistemul electronic persoane fizice

76. Cerere înscriere în sistemul electronic persoane juridice

77. Cerere actualizare date

Serviciul constatare, impunere şi control persoane fizice

78. Cerere eliberare duplicat decizie anuală de impunere clădiri, terenuri, auto - persoane fizice

79. Cerere emitere înştiinţare de plată - persoane fizice

80. Cerere pentru eliberarea situaţiei debite-plăţi - persoane fizice

81. Cerere pentru eliberarea de copii ale documentelor din dosarul fiscal - clădire - persoane fizice

82. Cerere pentru eliberarea de copii ale documentelor din dosarul fiscal - teren - persoane fizice

83. Cerere pentru eliberarea de copii ale documentelor din dosarul fiscal - mijloc de transport - persoane fizice

Serviciul constatare, impunere şi control persoane juridice

84. Cerere pentru eliberarea de copii ale documentelor din dosarul fiscal - persoane juridice

85. Cerere eliberare duplicat decizie anuală de impunere clădiri - persoane juridice

86. Cerere eliberare duplicat decizie anuală de impunere mijloace de transport - persoane juridice

87. Cerere eliberare duplicat decizie anuală de impunere terenuri - persoane juridice

88. Cerere pentru eliberarea situaţiei debite-plăţi - persoane juridice

89. Cerere emitere înştiinţare de plată - persoane juridice

90. Cerere pentru eliberarea situaţiei patrimoniu - persoane juridice

91. Declarație – decont privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca

Serviciul executare silită creanţe buget local

92. Cerere comunicare situaţie amenzi contravenţionale aflate în executare silită

93. Cerere scădere din evidenţă amenda achitată în 48 de ore în altă localitate

Serviciul asistenţa persoanelor cu dizabilităţi

94. Cerere adeverinţă indemnizaţie persoane cu dizabilităţi

95. Cerere admitere centru de îngrijire şi asistenţă

96. Cerere anchetă socială comisie handicap adult

97. Cerere anchetă socială comisie handicap sau/şi orientare şcolară copii

98. Cerere card parcare persoane cu dizabilităţi

99. Cerere indemnizaţie persoane cu dizabilităţi

100. Cerere transport urban persoane cu dizabilităţi

Serviciul asistenţa persoanelor vârstnice

101. Cerere servicii de îngrijire la domiciliu - persoane vârstnice

102. Cerere efectuare anchetă socială pentru admiterea într-un camin - persoane vârstnice

Serviciul administrare hale şi pieţe

103. Cerere de loc de vânzare în piaţă

Serviciul evidenţă patrimoniu şi cadastru

104. Cerere de preemţiune

Birou mass-media

105. Cerere de informaţii de interes public - cf. L 544/2001

106. Cerere afişare anunţ licitaţie

107. Cerere afişare anunţ de mediu

Serviciul resurse umane

108. Cerere efectuare stagiu de practică

Biroul relaţii externe şi investitori

109. Cerere pentru programul "Adoptă un spaţiu verde"

Serviciul autoritate tutelară, arhivă

110. Cerere de eliberare copii documente din arhivă

Serviciul revendicări, fond funciar şi registru agricol

111. Cerere adeverinţă că deţine / nu deţine teren agricol

Serviciul relaţii cu consiliul şi administraţie locală

112. Cerere situaţii solduri pentru asociaţii

113. Cerere de completare / actualizare a bazei de date de asociaţii de proprietari

114. Cerere înscriere curs / examen de administrator

Serviciul Financiar

115. Cerere eliberare dovadă de plată

Serviciul relaţii comunitare şi turism

116. Cerere materiale informative (hărţi)

Serviciul evenimente publice

117. Cerere manifestare publică

118. Cerere pentru emiterea avizului de publicitate temporară

Biroul învăţământ, cultură, culte, sport şi societate

119. Cerere înscriere voluntar

120. Cerere fişă voluntar

121. Formular de înscriere la Gala de excelenţă "10 pentru Cluj" - elevi de liceu (a)

122. Formular de înscriere la Gala de excelenţă "10 pentru Cluj" - preşcolari (d), elevi din ciclul primar (c) şi gimnazial

123. Formular de înscriere la Gala de excelenţă "10 pentru Cluj" - grup de elevi

124. Formular de înscriere la Gala de excelenţă "10 pentru Cluj" - profesorul anului

Serviciul Management proiecte sociale, culturale şi sportive

125. Cerere de finanţare - persoane juridice

126. Cerere de finanţare - persoane fizice

127. Cerere de finanțare pentru proiectele structurilor sportive

128. Cerere sprijin financiar pentru asigurarea asistenței de sănătate publică

129. Cerere de finanțare nerambursabilă pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Serviciul Strategii de marketing

130. Cerere pentru înscrierea voluntarilor (în perioada deschisă înscrierilor)

Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale

131. Cerere pentru organizarea unor evenimente la Casino/Cinema Mărăşti/Cinema Dacia

29 documente administrative fiscale pot fi comunicate cetățenilor în format electronic prin email:

132. Titlu executoriu

133. Somație

134. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii

135. Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale

136. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești

137. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti

138. Înştiinţare de compensare

139. Înştiinţare de restituire

140. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

141. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

142. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice

143. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

144. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale

145. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local

146. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere

147. Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii

148. Decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii

149. Adresă de înfiinţare a popririi

150. Adresă de înființare a popririi asiguratorii

151. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi

152. Notă de plată

153. Extras de rol

154. Aviz de inspecție fiscală

155. Invitaţie în vederea efectuării inspecţiei fiscale

156. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită

157. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilității

158. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local

159. Raport de inspecţie fiscală

160. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile

Totodată, pe site-ul Primăriei, la secțiunea Administrație/Primărie/Organigramă se găsesc numerele de telefon și adresele de email ale departamentelor de specialitate din cadrul Primăriei unde pot fi solicitate informații.


Comentarii Facebook