Duminica 25 Septembrie

Ioan Sbârciu și-a dat în sfârșit demisia din conducerea Universității de Artă și Design (UAD) din Cluj


  • Ioan Sbârciu a demisionat din funcția de președinte al Senatului UAD Cluj, poziție din care controla universitatea
  • La 73 de ani, Sbârciu a fost contestat dur de către colegii mai tineri, care au făcut memorii și scrisori de protest

Profesorul Ioan Sbârciu și-a dat în sfârșit demisia din funcția de președinte al Senatului Universității de Artă și Design (UAD) din Cluj, care conduce practic Universitatea.

Profesorul Sbârciu, 73 de ani, a fost reales în funcția de președinte al Senatului UAD în urmă cu un an, iar de atunci în universitate s-a declanșat un război împotriva acestuia, scrie Clujul Cultural

Lui Ioan Sbârciu i s-a cerut să se retragă și să facă loc tinerilor, fiind acuzat că ține universitatea pe loc. 

Ioan Sbârciu și-a aprobat singur reîncadrarea ca profesor pensionar

Colegii mai tineri ai profesorului Ioan Sbârciu l-au acuzat pe acesta că și-a aprobat singur continuarea activității, deși este pensionat. 

Conform hotărârii senatului UAD nr. 71 din 29.09.2020, care, începând din 25 ianuarie 2021, poate fi consultată public pe site-ul universității, domnul profesor Sbârciu a primit aprobarea senatului pentru a fi reîncadrat pe o perioadă de un an de zile, în conformitate cu prevederile articolului 289, alineatul 7, din legea educației naționale, care reglementează reîncadrarea personalului didactic pensionat. Astfel, conform hotărârii senatului, domnia sa este reîncadrat ca pensionar (iar astfel se bucură de drepturile și se supune obligațiilor ce decurg strict din activitatea didactică desfășurată, cu condiția renunțării la încasarea pensiei pe durata contractului de reîncadrare) și nu ca titular, prin prelungirea calității de titular (de care este vorba într-un cu totul alt alineat al menționatului articol). 

Această reîncadrare drept cadru didactic pensionat este consfințită ca hotărâre a senatului prin însăși semnătura domnului profesor Sbârciu, la acea dată președinte al senatului. Este foarte posibil ca această reîncadrare să aducă în legalitate, din punct de vedere al legislației muncii, raporturile contractuale dintre domnia sa și universitate, care, conform Curții de conturi, au stat sub semnul nerespectării prevederilor legale din 2013 până în 2020. Este însă la fel de limpede că, neavând deci statutul de titular (căci, potrivit articolului 291, alineatul 5, din legea educației naționale, acesta se obține doar prin concurs sau prin menținerea calității de titular, pe baza articolului 289, alineatul 6 din legea educației naționale, acesta din urmă fiind total diferit de alineatul 7, în baza căruia a fost reîncadrat domnul profesor Sbârciu), acesta nu poate avea statutul de membru al senatului UAD; Conform hotărârii nr. 69 din 17.09.2020, în aceeași situație s-ar găsi domnul profesor Alexandru Păsat;”, precizează mai mulți membri ai Senatului UAD, într-o scrisoare deschisă.

Redăm mai jos o scrisoare a mai multor profesori de la UAD:

În atenția membrilor senatului UAD

Dragi colegi, 

în ce privește convocarea pentru ședința de senat anunțată a se desfășura în data de 10 februarie, cu începere de la ora 12, am constatat următoarele:

În ciuda repetatelor sesizări făcute în plenul ședințelor anterioare, referitoare la faptul că domnul profesor Ioan Sbârciu a pierdut calitatea de membru al senatului universității, conform prevederilor explicite, exprese și lipsite de echivoc din legea educației naționale, din carta universitară a UAD și din regulamentele referitoare la activitatea acestui for decizional, acesta continuă să își aroge această calitate, după cum este indicat de convocatorul remis membrilor senatului;

Printre prevederile legale și regulamentare care susțin limpede cele afirmate la punctul anterior și care nu sunt respectate prin continuarea asumării de către domnul profesor Sbârciu a statutului de membru în senatul UAD se numără:

carta UAD, articolul 81 (în care sunt stipulate explicit structurile UAD care sunt reprezentate în senat, școala doctorală nefăcând parte dintre acestea);

regulamentul de organizare și funcționare a senatului, articolul 21, alineatul 1, punctul 5 (în care se arată că se pierde calitatea de senator prin retragerea susținerii acestuia de către consiliul departamentului pe care fusese ales să îl reprezinte);

regulamentul de organizare și funcționare a senatului, articolul 21, alineatul 2, (în care se arată că, la părăsirea departamentului pe care fusese ales să îl reprezinte, calitatea de senator se poate menține doar dacă este vorba de un transfer în cadrul aceleiași facultăți);

regulamentul de organizare și funcționare a senatului, articolul 4 (în care sunt specificate cu precizie structurile universității care sunt reprezentate în senat);

legea educației, articolul 289, alineatul 7, coroborat cu articolul 291, alineatul 5;

Conform hotărârii senatului UAD nr. 71 din 29.09.2020, care, începând din 25 ianuarie 2021, poate fi consultată public pe site-ul universității, domnul profesor Sbârciu a primit aprobarea senatului pentru a fi reîncadrat pe o perioadă de un an de zile, în conformitate cu prevederile articolului 289, alineatul 7, din legea educației naționale, care reglementează reîncadrarea personalului didactic pensionat. Astfel, conform hotărârii senatului, domnia sa este reîncadrat ca pensionar (iar astfel se bucură de drepturile și se supune obligațiilor ce decurg strict din activitatea didactică desfășurată, cu condiția renunțării la încasarea pensiei pe durata contractului de reîncadrare) și nu ca titular, prin prelungirea calității de titular (de care este vorba într-un cu totul alt alineat al menționatului articol). 

Această reîncadrare drept cadru didactic pensionat este consfințită ca hotărâre a senatului prin însăși semnătura domnului profesor Sbârciu, la acea dată președinte al senatului. Este foarte posibil ca această reîncadrare să aducă în legalitate, din punct de vedere al legislației muncii, raporturile contractuale dintre domnia sa și universitate, care, conform Curții de conturi, au stat sub semnul nerespectării prevederilor legale din 2013 până în 2020. Este însă la fel de limpede că, neavând deci statutul de titular (căci, potrivit articolului 291, alineatul 5, din legea educației naționale, acesta se obține doar prin concurs sau prin menținerea calității de titular, pe baza articolului 289, alineatul 6 din legea educației naționale, acesta din urmă fiind total diferit de alineatul 7, în baza căruia a fost reîncadrat domnul profesor Sbârciu), acesta nu poate avea statutul de membru al senatului UAD; 

Conform hotărârii nr. 69 din 17.09.2020, în aceeași situație s-ar găsi domnul profesor Alexandru Păsat;

Nici un stat de funcții pentru anul universitar în curs nu a fost înaintat senatului, de către nici o structură a universității, în care domnul Sbârciu să figureze ca titular, prin urmare nici un stat de funcții care să îl includă ca titular nu a fost aprobat de senat pentru anul universitar în curs;

Din data de 29 septembrie și până la data curentă, în ciuda repetatelor sesizări și solicitări în acest sens, compartimentul juridic al universității nu a oferit nici un punct de vedere oficial, sub semnătură, care să justifice respectiva pretenție, care este contrară prevederilor cartei și regulamentelor menționate;

Structura din care domnul profesor Ioan Sbârciu susține, în contradicție cu hotărârea de senat mai sus menționată și semnată de chiar domnia sa, că face parte ca titular – respectiv școala doctorală – nu are, de altfel, conform cartei universității și regulamentului de organizare și funcționare a senatului, reprezentare în senat și niciodată nu au fost făcute, în consecință, alegeri pentru o asemenea reprezentare;

Domnul profesor Ioan Sbârciu nu mai face parte din departamentul spre a cărui reprezentare în senat a fost ales și nici din vreun alt departament al aceleiași facultăți;

Consiliul respectivului departament a enunțat explicit și în scris, spre evitarea oricărui echivoc, că domnul profesor Ioan Sbârciu nu are susținere pentru calitatea de senator, pe care o pretinde;

 

Toate aceste informații nu au fost puse la dispoziția reprezentanților structurii de control a ministerului de resort, în vreme ce informațiile transmise nu corespund situației reale. De exemplu, după cum limpede se poate observa dintr-un răspuns oferit de aceștia unei petiții înaintate de către o seamă dintre membrii comunității noastre academice, domniile lor se aflau sub impresia că senatul ar fi aprobat prelungirea calității de titular, în conformitate cu prevederile articolului 289, alineatul 6 din legea educației naționale. Or, hotărârea senatului menționată mai sus (ce-i drept, publicată pe site-ul universității cu peste trei luni întârziere și după ce respectivul răspuns la petiție fusese deja formulat) arată limpede că senatul a aprobat altceva. Celelalte prevederi regulamentare invocate mai sus nu par să fi fost defel aduse la cunoștința reprezentanților pomeniți mai sus. Considerăm că această informare eronată a oricăror foruri competente în a formula puncte de vedere, cum este cazul structurii ministeriale de control sau decizii asupra situației despre care atenționăm aici, se cere imperios a fi remediată;

În consecința tuturor celor de mai sus, ședințele senatului sunt conduse de un președinte care nu are de drept calitatea de senator;

În consecința tuturor celor de mai sus, senatul este reprezentat în relația cu conducerea executivă a universității de un președinte care nu are de drept calitatea de senator;

Există situații de serioasă denaturare prin adaos sau lipsă în ce privește comunicarea naturii și conținutului dezbaterilor și hotărârilor senatului, care se cer de îndată remediate. Spre exemplu, hotărârea nr. 62 din 17.09.2020, în forma în care este afișată pe site, sub semnătura domnului profesor Sbârciu, ca președinte de senat, stipulează că senatul ar fi aprobat acordarea „gradului didactic de conferențiar doamnei Dana-Simona Fabini, grad didactic care are valoare doar în cadrul UAD” și salarizarea corespunzătoare pe perioadă determinată. Or, dacă ascultăm înregistrarea lucrărilor din acea zi sau procesul verbal al respectivei ședințe de senat, constatăm că așa ceva nu s-a discutat. Senatului i s-a solicitat doar o aprobare pentru ca doamna Fabini să fie cadru didactic asociat, împreună cu alți colaboratori externi, în regim de plata cu ora. Doamna Fabini este fără îndoială un profesionist de excelentă calitate, iar universitatea are de câștigat din colaborarea cu domnia sa, însă, cu atât mai mult, o asemenea manieră de denaturare a deciziilor senatului, în locul unei abordări transparente în ce o privește, este inacceptabilă. 

Într-o altă situație, hotărârea de senat numărul 55 din 17.09.2020 stipulează că senatul ar fi aprobat în unanimitate „statele de funcții pentru anul 2020-2021, conform documentelor atașate”. În primul rând, senatul a primit abia în data de 28 octombrie state de funcții precum cel al școlii doctorale, evident neavând cum să aprobe „statele de funcții”, pentru motivul foarte simplu că nu le văzuse pe toate. În al doilea rând, acele „documente atașate”, din care ar trebui să se vadă forma în care se presupune a fi fost aprobate statele de funcții pentru anul universitar în curs nu sunt, pur și simplu, atașate în nici o formă;

Așa cum am arătat în scrisoarea din 26 ianuarie 2021, hotărârile de senat nu sunt aduse la cunoștința membrilor senatului și nu sunt publicate pe site-ul universității așa cum prevede legea. Hotărârile de senat restante de șapte luni au fost publicate abia în seara zile de 25 ianuarie 2021, în condițiile în care conducerea universității noastre informa corpul de control al ministerului de resort că acestea sunt publicate, indicându-se și adresa unde acestea ar fi trebuit să se găsească;

Deși multe dintre hotărârile senatului au fost publicate pe site la data menționată mai sus, se poate vedea faptul că sunt, de asemenea, hotărâri care lipsesc. Acest lucru poate fi lesne verificat prin urmărirea numărului acestor hotărâri;

Senatul, alături de alte structuri ale universității, a fost recent chemat în judecată de către colega noastră lect. dr. Olimpia Bera. Motivul este reprezentat tocmai de aceste hotărâri ale senatului despre care nici măcar nu am avut cunoștință până acum, iar unele dintre acestea, în speță cele referitoare la statele de funcții, nu reflectă cele discutate în ședințele senatului, lucru care poate fi lesne văzut prin confruntarea acestora cu înregistrările lucrărilor senatului. Cum s-a arătat mai sus, hotărârea de senat numărul 55 din 17.09.2020 stipulează că senatul le-ar fi aprobat în unanimitate. Însă, dacă se consultă procesul verbal al ședinței din data de 29.09.2020 se poate vedea că este consemnat faptul că, într-o ședință anterioară, senatul a „aprobat în principiu” statele de funcții, iar avizarea finală a avut loc doar în ședința din 29 septembrie 2020.

Nu trebuie să uităm faptul că, în acest proces, toți cei care facem parte din senat suntem răspunzători pentru acest vot consemnat ca fiind luat în unanimitate;

 

Deși în mod repetat s-au cerut procesele verbale ale ședințelor senatului pentru a putea fi verificată conformitatea acestora, ultimul proces verbal primit este cel al ședinței din 29.09.2020;

Așa cum reiese și din înregistrări sau din procesele verbale ale ședințelor de senat (de ex. 17.09.2020), se poate vedea cum senatorii au cerut aviz juridic în cazul unor subiecte sensibile, însă acesta a fost refuzat în mod constant;

Colegei Ioana Popa i se refuză în continuare, prin convocarea de către rector a senatului în componența desfășurată în convocatorul primit, recunoașterea statutului de senator, în contra prevederilor cartei universitare și a regulamentelor menționate;

Departamentului din care aceasta face parte, în consecință, i se refuză reprezentarea proporțională justă în senat.

În lumina tuturor celor de mai sus, am luat decizia de a boicota lucrările ședinței senatului, considerând această acțiune un act de demnitate și refuzând astfel să legitimăm prin prezența noastră desfășurarea lucrărilor forului decizional suprem al universității în condiții de ilegitimitate și desconsiderare a reglementărilor statutare, care riscă să afecteze grav validitatea deciziilor senatului. Convocarea în condiții de deplină legalitate și îndeplinire a condițiilor regulamentare și statutare este imperios necesară, perfect realizabilă și de natură să ducă la buna rezolvare a unor probleme de reală importanță pentru universitate. Regretăm faptul că o asemenea convocare și intrare în normalitate este în continuare refuzată, în detrimentul universității și în baza unor motivații asupra naturii cărora nu ne putem pronunța. 

Cu stimă,

membri ai senatului UAD:

lect. dr. Andrei Budescu

conf. dr. Claudiu Cândea

prof. dr. Daniela Chiorean

conf. dr. Bogdan Teodor Iacob

conf. dr. Kallo Angéla

prof. dr. Ioan Aurel Mureșan

prof. dr. Theo Mureșan

conf. dr. Ioana Olăhuț

lect. dr. Ioana Popa

conf. dr. Adrian Rauca

conf. dr. Eugen Savinescu

prof. dr. Radu Călin Solovăstru

prof. dr. Florin Ștefan

prof. dr. Vlad Țoca”.

Comentarii Facebook