Familia Căpușan va construi blocuri de 9 etaje pe Bulevardul Muncii. Boc a reușit să îi taie un etaj, de formă


Familia Căpușan așteaptă cu emoții ședința Consiliului Local din 6 decembrie unde va fi dezbătut Planul Urbanistic Zonal pentru un mega ansamblu de pe B-dul Muncii nr. 4-6 - str. Fabricii (front vestic), Ansamblu ”Noroc”.

Terenul era deținut de Novali Massimo, consul onorific al Italiei pentru judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş, care a primit suma de 16 milioane de euro din partea familiei Căpușan, în noiembrie 2017, în mai multe tranșe.

Căpușan s-a dus cu proiectul în Comisia de Urbanism, dorind blocuri de 10 etaje, dar primarul Emil Boc s-a opus. ”Nu vreau să fim cu sacii pe dinafară. Dacă investitorul renunță și vinde proiectul. Nu. Orașul nu se roagă de investitori. Întâi școala, apoi blocurile (…). La masa asta poate veni alt primar, alt investitor. Nu merge așa că faci două blocuri și apoi școala. Trebuie făcute toate la pachet. Să fie clar pentru oricine. Nu mă interesează detaliile, ci calitatea vieții”, a spus Boc.

Ulterior Căpușan a tăiat un etaj, iar acum primarul este mulțumit. 

Detaliile proiectului de hotărâre privind PUZ -ul pentru Ansamblul Noroc:

Se aprobă contractul de restructurare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca pe de o parte şi investitor pe de altă parte şi P.U.Z. de restructurare urbană -

B-dul Muncii nr. 4-6 - str. Fabricii (front vestic), Ansamblu "Noroc" cu regulamentul aferent acestuia, pe o parcelă proprietate privată, identificată cu nr. cad. 329458, beneficiară: S.C. NOROC COM S.R.L. după cum urmează:

Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse:

U.T.R. RiM* zonă mixtă - teritorii urbane cu caracter mixt, cu o structură funcţională echilibrată, rezultat al aplicării procedurii de restructurare a zonelor cu caracter industrial;

- funcţiune predominantă: Structură funcţională mixtă incluzând locuire colectivă, activităţi administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, terţiare.

- regim de construire: închis la bvd. Muncii şi str. Fabricii, deschis pe frontul sudic al str. Cărămidarilor şi str.A

- înălţimea maximă admisă:

(1-4S)+P+9E pentru clădirile dispuse în aliniamentul străzii Fabricii şi bvd. Muncii, cu H max. cornişă 33 m şi H max. 35 m;

(1-4S)+P+9E pentru clădiri cu funcţiuni deosebite sau aflate în poziţii urbane dominante (clădire de colţ

- bvd. Muncii - str. Cărămidarilor). H max cornişă şi Hmax vor fi generate din normele specifice ale programului de arhitectură propus;

(1-3S) +P+7E pentru clădirile dispuse în interiorul ansamblului cu H max cornişă 27 m şi H max 30 m;

- indici urbanistici:

P.O.T. maxim = 60% C.U.T. maxim = 2,8;

- retragerea faţă de aliniament: La principalele artere de trafic, B-dul Muncii şi strada Fabricii, clădirile se vor dispune în aliniament, în regim de construire închis, iar la străzile din interiorul amplasamentului, strada Cărămidarilor şi strada A, clădirile se pot dispune în regim de construire deschis, izolat.

- retragerea faţă de limitele laterale şi posterioare:

La principalele artere de trafic, B-dul Muncii şi strada Fabricii, clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maxim 24 m faţă de B-dul Muncii regularizat şi maxim 20 m faţă de str. Fabricii regularizată.

În situaţiile de dispunere în regim deschis a construcţiilor, retragerea faţa de limitele laterale ale parcelelor, va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 4,5 m. Retragerea faţă de limitele posterioare ale parcelelor va fî mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 9 m.

- amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă: Distanţa dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală sau mai mare decât înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă. Se admite depasirea regulilor de retragere pentru volumele caselor de scara.

- circulaţiile şi accese: din Bulevardul Muncii, din str. Fabricii - conform prevederilor PUG; din str. Cărămidarilor propusă la profil tip III A - 21 m şi str. A propusă la profil tip III G1 - 15 m.

- staţionarea vehiculelor (auto, velo): Staţionarea vehiculelor se va realiza în proporţie minimă de 75% în spaţii specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor. Parcajele auto amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o distanţă minimă de 5 m faţă de ferestrele camerelor de locuit. Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la Regulamentul PUG.

Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte.

-echiparea tehnico-edilitară: Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice. Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior parcelei destinat colectării selective a deşeurilor pe patru fracţii, accesibil din spaţiul public.

S_Is*- Subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri dedicate situate în afara zonei centrale

-funcţiune predominantă: funcţiuni de învăţământ şi conexe;

-regim de construire: deschis;

-înălţimea maximă admisă: (1-2S)+P+2E+R(M), H cornisă max. =12 m, H. max.= 16 m;

-indici urbanistici-. P.O.T. maxim = 75% C.U.T. maxim = 2,8;

- retragere faţă de aliniament: minim 3 m;

- retragerea faţă de limitele laterale şi posterioare: H/2 dar nu mai puţin de 4,5 m fata de limitele laterale si H/2 dar nu mai puţin de 6 m fata de limita posterioara. Sunt admise configuraţii în retrageri transversale succesive, cu condiţia îndeplinirii la orice nivel a relaţiilor menţionate.

- amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă: Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii mai înalte, dar nu mai puţin decât 4,5 m. în cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spaţiul dintre cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.

- circulaţiile şi accese: din str. Cărămidarilor si str. "A";

- staţionarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 aferenta PUG. Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte

- echiparea tehnico-edilitară.Zona. e echipată edilitar complet.

S_Va* - Subzona verde - scuar uri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

-funcţiune predominantă: plantaţii înalte, medii şi joase, sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber compatibile;

-regim de construire: deschis;

-înălţimea maximă admisă: (S/D)+P+l, Hmax cornişă 9m;

-indici urbanistici: P.O.T. maxim = 5 % C.U.T. maxim = 0,1;

-retragere faţă de aliniament: minim 3 m;

- retragerea faţă de limitele laterale şi posterioare: minim 3 m faţă de limitele laterale şi minim 6 m faţă

de limita posterioară;

- circulaţiile şi accesele: din str. A;

- staţionarea autovehiculelor: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul subzonei verzi. Parcajele se vor organiza în afara parcelei că parte a sistemului de parcaje publice din lungul străzilor.

- echiparea tehnico-edilitară: Zona e echipată edilitar complet.

Reglementările privind organizarea circulaţiilor şi obligaţiile care intră în grija şi cheltuiala investitorului SC NOROC COM SRL sunt:

1. Modernizarea la profilul prevăzut în planul de situaţie vizat şi prelungirea str. Cărămidarilor până în intersecţia B-dul. Muncii - str. Fabricii; aceasta va avea sens unic de intrare dinspre str. Fabricii;

2. Lărgirea B-dului Muncii faţă de situaţia existentă şi amenajarea bulevardului, între intersecţia cu strada din partea N-V şi str. Fabricii cu încă o bandă carosabilă de 3,5 m, pista de biciclete de 1,5 m lăţime. Noul trotuar va avea lăţimea de 3 m. Lărgirea bulevardului se va realiza prin dezmembrarea din parcela iniţială a suprafeţei necesare iar lucrările presupun inclusiv refacerea / relocarea aliniamentului stâlpilor de susţinere a liniei de tramvai, relocarea reţelelor edilitare subterane din trotuarul existent în trotuarul propus.

3. Reconfigurarea şi amenajarea intersecţiei cu reglementare de sens giratoriu B-dul. Muncii - str. Fabricii - Cărămidarilor ţinând cont de lărgirea bulevardului şi prelungirea str. Cărămidarilor, inclusiv realizarea unei benzi carosabile pentru virajul la dreapta, de pe Bd. Muncii pe str. Cărămidarilor, care să iasă de sub incidenţa giraţiei.

4. Realizarea şi modernizarea la profilul prevăzut în planul de situaţie vizat a străzii „A", inclusiv racordarea acesteia cu str. Fabricii la profilul nou propus.

5. Pe str. Fabricii la intersecţia cu strada A se va realiza suplimentar, faţă de situaţia existentă cu cele 2 benzi carosabile pe sens, o bandă carosabilă cu laţimea de 3,5 m care va avea rol de bandă de decelerare (între staţia de transport în comun şi strada A), respectiv banda de accelerare (între strada A şi limita parcelei spre str. Sobarilor nr. 35).

6. Pe strada Fabricii, între str. Cărămidarilor şi strada A se va reloca staţia de transport în comun din poziţia existentă în noua locaţie, conform planului de situaţie vizat, se va amenaja o nouă alveolă şi se va dota staţia de transport în comun cu mobilierul existent (copertină) în vechea locaţie, fără ca acesta să fie deteriorat.

7. Pe strada Fabricii, între str. Cărămidarilor şi strada A, se va amenaja faţă de situaţia existentă: banda verde cu laţimea de 3,5 m în amonte şi aval de alveola staţiei de transport în comun (între prima bandă carosabilă şi pista de biciclete), pista de biciclete cu lăţimea de 1,5 m şi trotuar nou cu lăţimea de 3 m.

8. Pe str. Fabricii între strada A şi limita parcelei spre str. Sobarilor nr. 35, suplimentar faţă de banda de accelerare, se va amenaja pista de biciclete cu lăţimea de 1,5 m şi trotuar nou cu lăţimea de 3 m.

9. Lărgirea străzii Fabricii se va realiza prin dezmembrarea din parcela iniţială a suprafeţei necesare iar lucrările presupun inclusiv refacerea / relocarea aliniamentului stâlpilor Electrica / CTP, relocarea reţelelor edilitare subterane din trotuarul existent în trotuarul propus.

10. Intrarea şi ieşirea auto pe / de pe străzile noi propuse ori accesele auto la construcţiile propuse

care debuşează în Bd. Muncii şi în str. Fabricii se vor realiza doar prin viraje de dreapta. 11. Pentru execuţia lucrărilor, în vederea îndeplinirii obligaţiilor menţionate mai sus, va fi necesară întocmirea proiectelor de specialitate pentru toate domeniile: drumuri, reţele edilitare subterane, iluminat public, semnalizare rutieră orizontală şi verticală, reţele aferente transportului în comun etc. şi obţinerea Autorizaţiei de Construire, cu obţinerea prealabilă a avizului Poliţiei Rutiere, conform prevederilor legale în vigoare.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de

beneficiaría acesteia. Suprafaţa de teren necesară lărgirii B-dului Muncii şi str. Fabricii se va dezmembra şi înscrie în CF cu titlu de drum anterior emiterii oricărei autorizaţii de construire, iar până la recepţia finală a primei construcţii din etapa 2 va fi trecută în domeniul public cu titlu gratuit. Anterior trecerii în domeniul public, aceasta va fi amenajată, prin cheltuiala investitorului, conform avizului nr. 595223/446/10.12.2020 emis de Serviciul Siguranţa Circulaţiei. 

Suprafaţa de teren reglementată ca subzonă S_Is* se va dezmembra anterior emiterii oricărei autorizaţii de construire.

Implementarea investiţiilor se va realiza în două faze/etape :

Etapa 1: teritoriului situat pe frontul sudic şi vestic al străzii "A"

Relocarea staţiei de transport în comun se va face anterior realizării str. A conform pct. 6 secţiunea Reglementari privind organizarea circulaţiilor, iar banda de accelerare prevăzută la pct. 5 se va realiza anteritor recepţiei finale a construcţiei GP2, din planşa A. 11 Plan mobilare urbanistică.

Anterior emiterii autorizaţiilor de construire pe parcele, se va echipa edilitar complet şi realiza la strat de uzură partea carosabilă a str. "A" (inclusiv benzile de staţionare pentru autovehicule prevăzute la nivelul carosabilului) şi partea carosabilă a prelungirii străzii Cărămidarilor până la intersecţia cu strada Fabricii, inclusiv benzile de staţionare prevăzute la nivelul carosabilului. 

Anterior recepţiei fiecărei construcţii din etapa 1 vor fi amenajate trotuarele ce deservesc imobilele care fac obiectul recepţiei (inclusiv fâşiile verzi plantate, din lungul străzii).

Anterior recepţiei finale a ultimei construcţii din zona mixtă aferentă etapei 1, construcţia cu destinaţia de învăţământ şi parcela care o deserveşte, vor fi trecute cu titlu gratuit în domeniul public.

Etapa 2: restul teritoriului reglementat prin P.U.Z

Emiterea autorizaţiilor de construire pentru investiţiile din etapa 2 (altele decât infrastructura tehnico edilitară) se va face după recepţia finală a lucrărilor din etapa 1, însă nu mai repede de 2025.

Anterior recepţiei fiecărei construcţii din zona mixta vor fi amenajate trotuarele ce deservesc imobilele care fac obiectul recepţiei (inclusiv fâşiile verzi plantate, din lungul străzii), respectiv adiacent străzii Cărămidarilor (pe tronsonul adiacent P.U.Z.) şi trotuarul străzii A.

Străziile reglementate prin P.U.Z., str. A şi str. Cărămidarilor vor avea acces public nelimitat. În această privinţă se va prezenta o declaraţie notarială. 

Spaţiul verde (S_Va*) va avea acces public nelimitat, acesta va fi amenajat în baza unui proiect de specialitate şi va fi recepţionat anterior ultimului imobil din etapa 2. în această privinţă se va prezenta o declaraţie notarială.

Contractul de restructurare se constituie în Anexa 1, Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2, planşa A.08 Plan reglementări urbanistice - zonificare se constituie în Anexa 3 şi planşa A. 10 Plan cu proprietatea asupra terenurilor se constituie în Anexa 4, planşa A. 11 Plan mobilare urbanistică se constituie în Anexa 5; anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se mandatează Primarul Municipiului Cluj-Napoca să semneze Contractul de restructurare prevăzut la

Art. 1.

Art.3- Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de şapte ani.

Art.4- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Comentarii Facebook