Duminica 24 Septembrie

Implicațiile unui dezastru anunțat– cazul Euroins. Ce pot face persoanele asigurate și companiile inevitabil afectate de evenimentele asigurate de Euroins


La o distanță de aproape doi ani de la retragerea autorizației de funcționare a fostului lider pe piața asigurărilor, City Insurance S.A., Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus retragerea autorizației de funcționare pentru un alt jucător de impact în sectorul asigurărilor – Euroins, constatându-se starea de insolvență a acestuia și promovându-se cererea de deschidere a procedurii de faliment. 

Conform informațiilor transmise de ASF, starea de insolvență a City Insurance SA este antrenată de neîndeplinirea condițiilor de solvabilitate, respectiv a cerinței de capital de solvabilitate (SRC) și/sau a cerinței de capital minim (MRC).

Totuși, chiar anterior falimentului prefigurat și plauzibil al Euroins, există o serie de implicații legale pe care, atât posesorii de polițe emise de Euroins, cât și companiile direct impactate de situația Euroins, le pot avea în vedere pentru punerea la adăpost prin proceduri specifice în fața altor organisme publice. 

Anvergura efectelor în cascada pe care Euroins le-a antrenat au fost sumarizate de casa de avocatură Blaj Law din Cluj-Napoca în cateva puncte sub tema (i) recuperării primei achitate în cazul în care se denunță polița emisă de asigurătorul aflat în faliment și (ii) măsurile de protecție ce pot fi luate de creditorii de asigurări în cazul falimentului societății de asigurare. 

Cererea de restituire a primei de asigurare achitate. Situația persoanelor asigurate, deținătoare a unor polițe de asigurare aflate în perioada de valabilitate 

Ca o primă măsură de protecție a asiguraților, legea prevede că toate contractele de asigurare încheiate cu Euroins rămân valabile după retragerea autorizației de funcționare până la împlinirea unui termen de 90 de zile calculat de la data deschiderii procedurii de faliment. 

Prin urmare, în acest interval șoferii care dețin o poliță RCA emisă de acest asigurător, vor putea circula pe drumurile publice, fără posibilitatea de a fi sancționați pentru încălcarea prevederilor legale privind obligativitatea deținerii unei polițe RCA valabile. 

Totuși, după împlinirea termenului de 90 de zile, efectele contractului de asigurare vor înceta de drept, însă, în măsura în care asiguratul dorește să încheie, chiar anterior acestui moment o altă poliță cu un alt asigurător, acesta are posibilitatea de a denunța contractul prin transmiterea unei notificări de reziliere. 

Denunțarea polițelor de asigurare poate fi făcută și anterior deschiderii procedurii de faliment față de Euroins, cu respectarea unui termen de preaviz de 20 de zile calculat de la data recepționării notificării de către asigurător, iar restituirea primelor achitate aferente perioadei în care riscul asigurat nu a fost acoperit se va efectua de către FGA, în baza unei cereri de plată formulată în acest sens de către persoana interesată.

Așadar, în cazul în care nu s-a produs riscul asigurat prin poliță în perioada anterioară denunțării contractului, poate fi solicitată restituirea contravalorii primelor achitate pentru perioada neexpirată, prin formularea unei cereri de plată. 

Situația persoanelor implicate în accidente rutiere. Intervenția Fondului Garantare a Asiguraților 

După retragerea autorizației de funcționare a Euroins, orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a producerii unui accident de către un conducător auto asigurat de Euroins, în perioada de valabilitate a poliței de asigurare, însă nu mai târziu de 90 zile de la data deschiderii procedurii de faliment, poate formula o cerere privind deschiderea dosarului de daună, în măsura în care acest demers nu a fost întreprins anterior datei de 17.03.2023 sau dacă riscul asigurat s-a produs ulterior acestei date, fără ca cele două limite temporale amintite să fi fost depășite. 

În cazul în care dauna fusese avizată anterior datei menționate, însă asigurătorul nu a deschis dosarul de daună, Fondul va proceda la deschiderea dosarului, persoana interesată urmând să formuleze o cerere scrisă în acest sens. De asemenea, dacă în dosarele deschise deja de asigurător anterior datei de 17.03.2023 este necesară efectuarea unor constatări suplimentare, acestea se vor realiza de FGA.

Plata indemnizațiilor și a despăgubirilor – recuperarea efectivă a prejudiciilor

Plata indemnizațiilor și/sau a despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate de un eveniment asigurat printr-o poliță RCA emisă de Euroins se va realiza în baza unei cereri de plată, începând cu data de 17.03.2023 și cel mult până la împlinirea termenului de 90 de zile calculat de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment sau de la data nașterii dreptului de creanță, dacă s-a născut ulterior.

Deși creditorii de asigurări au posibilitatea de a formula cererile de plată chiar de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 262/17.03.2023 a ASF, respectiv 17.03.2023, Fondul nu va fi în drept să efectueze plăți din disponibilitățile sale decât după împlinirea unui termen de 60 de zile calculat de la aceeași dată. 

Fondul va întocmi și va transmite spre aprobare comisiei speciale lista creditorilor de asigurări ale căror creanțe urmează fi plătite, plățile urmând a fi efectuate doar în limita unui plafon de garantare de 500.000 de lei.

În cazul respingerii cererii de plată, se va emite o decizie motivată care va putea fi contestată în termen de 30 zile de la comunicarea acesteia, la Judecătoria Sectorului 2 București în cazul în care suma pretinsă este în valoare de până la 200.000 Lei inclusiv sau la Tribunalul București dacă valoarea creanței este mai mare.

Situația sumelor încasate de la Fond în cazul respingerii cererii de deschidere a procedurii de faliment – sumele achitate vor fi păstrate de persoanele asigurate  

Deși practic, există o probabilitate scăzută de redresare a Euroins relativ la situația cu care se confruntă, trebuie analizat și acest scenariu teoretic, iar ipoteza trebuie abordată în contextul în care asigurătorul a anunțat că va formula o astfel de contestație la cererea de deschidere a procedurii de faliment.

Așadar, în ipoteza în care instanța de judecată ar respinge cererea de deschidere a procedurii de faliment, sumele achitate creditorilor de asigurări până la acel moment, vor fi recuperate de către Fondul de garantare de la asigurător, chiar și în dosare de daună care au fost sau urmează a fi  deschise de FGA ulterior publicării deciziei privind retragerea autorizației de funcționare a Euroins, asigurătorul fiind obligat la plata tuturor sumelor achitate de Fond în gestionarea dosarelor de daună.

Cum procedăm când nu am obținut, anterior deschiderii procedurii de faliment, o hotărâre judecătorească definitivă privind obligarea asigurătorului la plata despăgubirilor refuzate?

Mai întâi, trebuie avut în vedere faptul că deschiderea procedurii de faliment față de Euroins va avea ca efect suspendarea tuturor acțiunilor judiciare sau extrajudiciare şi a măsurilor de executare silită îndreptate împotriva acestuia, iar în măsura în care hotărârea privind intrarea în faliment va rămâne definitivă, toate aceste acțiuni vor înceta de drept, creanţele pretinse în aceste procese urmând a se înregistra la dosarul de faliment, în baza unei cereri de înscriere la masa credală.

Prin urmare, soluția oferită persoanelor păgubite într-o astfel de ipoteză este aceea de a formula o cerere de înscriere la masa credală în termenul stabilit în acest sens prin hotărârea de deschidere a procedurii de faliment.

Cererea de înscriere la masa credală va fi supusă analizei lichidatorului judiciar, iar în caz de admitere, va fi înscrisă în tabelul preliminar al creanțelor. 

Creanțele astfel înregistrate în dosarul de faliment se vor achita din eventualele disponibilități existente în averea societății de asigurare și a celor obținute în cadrul procedurii de faliment prin recuperarea eventualelor creanțe deținute de asigurător sau din valorificarea bunurilor acestuia, plata făcându-se cu respectarea ordinii de prioritate prevăzută de lege. 

Acest demers poate dura însă ani de zile, fără a exista vreo garanție în sensul că sumele obținute din lichidarea patrimoniului societății de asigurare vor fi suficiente în vederea plății tuturor creanțelor înregistrate în procedura de faliment.

Această procedură este una mult mai anevoioasă față de cea reglementată de Legea nr. 213/2015, existând, de asemenea, șanse reale ca aceasta să nu conducă la finalitatea urmărită de persoana păgubită, datorită insuficienței disponibilităților în patrimoniul societății de asigurare. 

Am obținut o soluție favorabilă în primă instanță, asigurătorul a formulat apel împotriva acesteia, iar ulterior s-a deschis procedura de faliment față de acesta

În cazul în care a existat din partea Euroins o decizie de respingere totală sau parțială a cererii de despăgubire, iar persoana prejudiciată a obținut anterior deschiderii procedurii de faliment o soluție favorabilă în primă instanță, care însă a fost sau urmează a fi atacată cu apel de societatea de asigurare, judecarea cererii de apel nu se va suspenda de drept ca urmare a deschiderii procedurii de faliment împotriva Euroins.

Dacă în urma soluționării apelului se va menține chiar și parțial soluția primei instanțe privind obligarea asigurătorului la plata unei anumite sume de bani cu titlu de despăgubire, persoana prejudiciată va putea formula o cerere de plată la FGA, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea 85/2014, cu respectarea termenului de 90 de zile calculat de la data nașterii dreptului de creanță și nu de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, având în vedere că această ipoteză ar corespunde celei în care dreptul de creanță s-a născut ulterior acestui din urmă moment.  

Formularea unei cereri de plată la FGA conform Legii 213/2015 sau formularea unei cereri de admitere a creanței la masa credală conform Legii 85/2014?

Urmarea procedurii reglementate de prevederile art. 14 din Legea 213/2015 nu este obligatorie, persoana prejudiciată având posibilitatea de a urma doar/inclusiv procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014, în vederea recuperării creanţei. 

Totuși, în situația în care se va opta pentru formularea unei cereri de înscriere la masa credală, aceasta va trebui înregistrată la dosarul de faliment cu respectarea termenului limită care se va stabili de către judecătorul sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii de faliment. În ipoteza creanțelor de asigurări constatate prin titluri executorii obținute ulterior pronunțării hotărârii de faliment, acestea se vor înregistra în termen de 10 zile de la data obținerii titlului.

Totodată, în cazul în care se optează pentru formularea unei cereri de plată către Fondul de garantare a asiguraților, însă despăgubirile solicitate depășesc plafonul de garantare, respectiv suma de 500.000 Lei, pentru diferență se va putea formula cerere de înscriere la masa credală în procedura de faliment, cu respectarea termenului care se va stabili în acest sens. 

Analiza în detaliu a posibilităților de urmat în ipoteza prezentă în care se află societatea Euroins poate fi regăsită pe site-ul casei de avocatură Blaj Law din Cluj-Napoca, fiind trasate coordonatele de urmat pentru fiecare din persoanele interesate, în funcție de specificul situației în care se află, respectiv de persoana asigurată, persoană păgubită sau beneficiar al asigurării. 

Comentarii Facebook