Guvernul anunță angajări de profesori fără concurs, dintre studenți sau cadre didactice pensionare, în școlile în care se înscriu elevi ucraineni


Pentru asigurarea resursei umane în școlile în care refugiații ucraineni se vor înscrie, inspectoratele școlare județene au fost anunțate de Ministerul Educației că vor putea angaja cadre didactice prin derogare de la 4 articole din Legea Educației. 

Este vorba despre articolele care stabilesc angajările prin concurs, pe baza formării normelor didactice și durata contractelor de angajare, scrie Edupedu.ro.

În adresa trimisă vineri seara inspectoratelor, Ministerul Educației își anunță intențiile de modificare a cadrului legislativ pentru situația excepțională în care refugiații din Ucraina se înscriu în sistemul de învățământ. Copiii se vor putea înscrie ca elevi audienți.

Angajările de studenți și cadre didactice pensionare vor putea fi făcute prin excepție de la 4 articole din Legea Educației.

„Inspectoratele școlare vor asigura resursa umană pentru cuprinderea tuturor copiilor, cetățeni ucraineni, în sistemul de învățământ preuniversitar românesc, prin următoarele măsuri:

d) asigurarea resursei umane necesare desfășurării activităților didactice; în situația în care resursa umană adecvată nevoilor de comunicare ale copiilor ucraineni este insuficientă/inexistentă, prin derogare de la prevederile art. 247, art. 248, art. 254, art. 262 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, activitatea didactică și activitatea de consiliere școlară va putea fi realizată și de către studenți din universitățile de stat/particulare din România sau de către cadre didactice pensionare”, prevede adresa trimisă vineri seara.

Ce prevăd articolele din Legea Educației invocate:

Articolul 247

Funcțiile didactice sunt:

a) în educația antepreșcolară: educator-puericultor – se normează câte un post pentru fiecare grupă de copii; în instituțiile cu program prelungit sau săptămânal, personalul didactic se normează pe ture;

b) în învățământul preșcolar: educator/educatoare, institutor/institutoare, profesor pentru învățământ preșcolar – se normează câte un post pentru fiecare grupă de copii; în instituțiile cu program prelungit sau săptămânal, personalul didactic se normează pe ture;

c) în învățământul primar: învățător/învățătoare, institutor/institutoare, profesor pentru învățământ primar – se normează câte un post pentru fiecare clasă de elevi;

d) în învățământul gimnazial, profesional, liceal și terțiar nonuniversitar: profesor, profesor de instruire practică, maistru-instructor;

d^1) în învățământul vocațional: profesor corepetitor;

e) în învățământul preșcolar, respectiv primar alternativ pentru fiecare grupă sau clasă se normează cadre didactice conform specificului fiecărei alternative educaționale;

f) în învățământul special și în comisiile de expertiză complexă: educatoare/educator, educatoare/educator de sprijin, învățător-educator, învățător itinerant și de sprijin, învățător, maistru-instructor, institutor, profesor itinerant și de sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog școlar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoză și kinetoterapeut – se normează câte un post la fiecare grupă/clasă; profesor, profesor de educație specială și profesor preparator nevăzător;

g) în centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-logoped, consilier școlar;

h) în centrele logopedice interșcolare și în cabinetele școlare: profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

i) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat, formator, mentor de dezvoltare profesională;

j) în cluburile sportive școlare: profesor, antrenor, profesor-antrenor;

k) pentru realizarea de activități extrașcolare: învățător/învățătoare, institutor/institutoare, profesor pentru învățământ primar, profesor, maistru-instructor, antrenor, profesor-antrenor;

l) în unitățile de învățământ, pentru asigurarea formării inițiale și a inserției profesionale a cadrelor didactice: profesor mentor;

m) în centrele de documentare și informare: profesor documentarist;

n) personalul didactic asociat este personalul didactic titular la altă școală, personalul didactic pensionat plătit în regim de plată cu ora sau specialiști consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare. Personalul didactic asociat este luat în considerare la îndeplinirea standardelor privind autorizarea sau acreditarea unității școlare.

Articolul 248

(1) Pentru ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la art. 247 este necesară efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an școlar, realizat într-o unitate de învățământ, în funcția didactică corespunzătoare studiilor, de regulă sub îndrumarea unui profesor mentor, și trebuie îndeplinite următoarele condiții minime de studii:

a) pentru ocuparea funcțiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, învățător/învățătoare – absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcții didactice;

b) pentru ocuparea funcției didactice de maistru-instructor – absolvirea cu examen de diplomă a unei școli postliceale/unui colegiu din învățământul terțiar nonuniversitar/unei școli de maiștri în domeniu și absolvirea cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel I sau îndeplinirea condiției prevăzute la art. 238 alin. (1^2);

c) pentru ocuparea funcției de institutor/institutoare – absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituții de învățământ superior de scurtă durată ori absolvirea cu diplomă de licență sau de absolvire, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic și metodic specific;

d) pentru ocuparea funcției de profesor pentru învățământ preșcolar – absolvirea cu diplomă de licență a specializării «Pedagogia învățământului primar și preșcolar» sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările «educatoare» și «educatoare/învățător» ori a colegiului universitar de institutori sau a altor școli echivalente și absolvirea unei instituții de învățământ superior cu diplomă de licență;

e) pentru ocuparea funcției de profesor pentru învățământ primar – absolvirea cu diplomă de licență a specializării «Pedagogia învățământului primar și preșcolar» sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările «învățător» și «educatoare/învățător» ori a colegiului universitar de institutori sau a altor școli echivalente și absolvirea unei instituții de învățământ superior cu diplomă de licență;

f) pentru ocuparea funcțiilor de profesor în învățământul gimnazial sau profesional, profesor de instruire practică, profesor în palatele și cluburile elevilor, profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, profesor documentarist – absolvirea cu examen de licență ori examen de absolvire a unei instituții de învățământ superior sau a unui colegiu pedagogic în profilul postului sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență sau a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului, cu condiția finalizării cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel I ori a îndeplinirii condiției prevăzute la art. 238 alin. (1^2) sau alin. (7);

g) pentru ocuparea funcțiilor de profesor în învățământul liceal și terțiar nonuniversitar – absolvirea cu examen de licență a unei instituții de învățământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia în profilul postului ori absolvirea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului, cu condiția finalizării cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel I și de nivel II sau îndeplinirea condiției prevăzute la art. 238 alin. (1^2) sau alin. (7) și finalizarea cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel II.

(1^1) Ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la alin. (1) lit. f) și g) se poate realiza și în condițiile efectuării unui stagiu practic cu durata de un an școlar, realizat într-o unitate de învățământ, în funcția didactică corespunzătoare studiilor, și îndeplinirii cumulativ a următoarele condiții minime de studii:a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licență în profilul postului;b) absolvirea unui program de studii de master didactic cu durata de 2 ani.

(1^2) În vederea asigurării personalului didactic necesar în creșe, ocuparea funcției didactice de educator-puericultor se face de către:a) absolvenți ai liceului pedagogic, specializarea educator-puericultor;b) absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;c) absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;d) absolvenți ai programelor de masterat didactic, specializarea educație timpurie.

(1^3) Educatorii-puericultori angajați în creșe pot ocupa până la data de 1 septembrie 2025 funcția de educator-puericultor, cu condiția îndeplinirii cerințelor specifice din Metodologia de recunoaștere și atestare a competențelor profesionale pentru ocuparea funcției de educator-puericultor, elaborată de Ministerul Educației.

(2) În vederea efectuării stagiilor de practică pentru ocuparea unei funcții didactice la nivelul inspectoratelor școlare județene/al municipiului București se constituie corpul profesorilor mentori în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării.

(4) Absolvenților liceelor pedagogice, ai școlilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar, care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licență, li se consideră îndeplinită condiția pentru ocuparea funcțiilor didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar.

(5) Pentru ocuparea funcțiilor didactice din învățământul special trebuie îndeplinite în mod corespunzător condițiile prevăzute la alin. (1), iar pentru alte specializări decât cele psihopedagogice este necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(6) Pentru ocuparea funcției didactice de antrenor în cluburile sportive școlare, în palatele și în cluburile copiilor – absolvirea cu diplomă a unui liceu și a unei școli de antrenori, școli postliceale ori a unui colegiu de învățământ terțiar nonuniversitar sau superior de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, și absolvirea cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel I sau îndeplinirea condiției prevăzute la art. 238 alin. (1^2).

Articolul 254

(1) În unitățile de învățământ sau în consorțiile școlare poate fi angajat personal didactic cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată de cel mult un an școlar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv în plata cu ora, în condițiile legii.

(2) Constituirea posturilor didactice la nivelul unității de învățământ sau al consorțiilor școlare se face pe baza normativelor în vigoare privind formațiunile de studiu.

(2^1) Activitățile de laborator și instruire practică din învățământul profesional și tehnic se pot face pe grupe, pe baza normativelor în vigoare privind formațiunile de studiu.

(3) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar de stat cu personal didactic de predare încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată se organizează conform art. 89 alin. (1). Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar de stat cu personal încadrat în regim de plata cu ora, cu personal didactic de predare asociat sau pensionat se organizează la nivelul unităților de învățământ.

(4) Încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic, vacantarea posturilor didactice/catedrelor, ocuparea posturilor didactice/catedrelor, organizarea concursurilor pe posturi didactice/catedre și angajarea personalului didactic se realizează conform metodologiei-cadru prevăzute la art. 89.

(5) Consiliul de administrație al unității de învățământ stabilește posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată și statutul acestora: vacante, rezervate.

(6) Inspectoratul școlar analizează, corectează în colaborare cu unitățile de învățământ și avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

(7) Lista de posturi didactice/catedre se face publică prin afișare la inspectoratele școlare și la unitățile de învățământ respective și pe site-ul acestor instituții cu cel puțin 30 de zile înaintea declanșării procedurilor de selecție și angajare pe aceste posturi didactice/catedre.

(8) Concursul prevăzut la alin. (3) constă în:

a) probă practică sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în cadrul concursului prevăzut la art. 89, la angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației și Cercetării;

b) prezentarea unui curriculum vitae și susținerea unui interviu la angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat.

(8^1) Candidatul care solicită angajarea cu contract individual de muncă pe un post didactic/o catedră cu predare în altă limbă decât cea în care și-a făcut studiile superioare susține, în fața unei comisii de specialitate, un test de cunoaștere a limbii în care urmează să facă predarea.

(9) În învățământul preuniversitar de stat inspectoratele școlare organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice și catedrelor, prevăzut la alin. 8 lit. a), conform statutului acestor posturi didactice și catedre, stabilit în condițiile alin. (5). În învățământul preuniversitar particular concursul pentru ocuparea posturilor didactice și catedrelor este organizat conform prevederilor art. 89 alin. (2).

(9^1) Unitățile de învățământ preuniversitar organizează concursul prevăzut la alin. 8 lit. b), conform statutului acestor posturi didactice și catedre, stabilit în condițiile alin. (5).

(9^2) Subiectele pentru proba scrisă la concursul național organizat de inspectoratele școlare se stabilesc de Ministerul Educației și Cercetării. Subiectele pentru concursurile organizate de unitățile de învățământ particulare se stabilesc de către acestea, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației Naționale.

(9^3) La concursul național organizat de inspectoratele școlare, lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul preuniversitar se evaluează de comisii, pe specialități, în centre de evaluare stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

(9^4) Contestațiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate organizat de inspectoratul școlar se adresează inspectoratului și se soluționează prin reevaluarea lucrărilor în cauză de către comisii, pe specialități, în centrele stabilite de Ministerul Educației și Cercetării. Din comisiile de soluționare a contestațiilor nu pot face parte persoanele care au asigurat corectarea la concurs a lucrărilor. Hotărârea acestor comisii este definitivă.

(10) Consiliul de administrație al unității de învățământ particular, care organizează concurs de ocupare a posturilor didactice, aprobă comisia de concurs. Din comisia de concurs compusă din cadre didactice face parte în mod obligatoriu și un reprezentant al inspectoratului școlar. În situația în care concursul se organizează în consorții școlare sau în asocieri temporare la nivel local, județean sau interjudețean comisiile sunt aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învățământ particulare respective.

(10^1) Contestațiile privind rezultatele concursului din învățământul particular se adresează unității de învățământ organizatoare. Comisia care le analizează este alcătuită din alți membri decât cei care au corectat în concurs lucrările în cauză. Hotărârea comisiei de contestații este definitivă.

(11) În învățământul preuniversitar de stat, validarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Angajarea pe post a personalului didactic cu contract individual de muncă se face de directorul unității de învățământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general.

(12) În învățământul particular, validarea concursurilor și angajarea pe post se fac de către conducerea unității de învățământ particular și se comunică, în scris, inspectoratului școlar.

(13) Candidații care au dobândit definitivarea în învățământ, cadre didactice cu drept de practică, și au ocupat un post didactic vacant, prin concurs național, organizat în condițiile metodologiei prevăzute la art. 89, sunt titulari în învățământul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general, directorul unității de învățământ încheie cu aceștia contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

(14) Pentru candidații care nu au dobândit definitivarea în învățământ, cadre didactice debutante, și au ocupat un post didactic vacant, prin concurs național, organizat în condițiile metodologiei prevăzute la art. 89, directorul unității de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar. În situația în care acești candidați promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs național, examenul pentru definitivarea în învățământ, consiliul de administrație modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată.

(15) Candidații care au ocupat prin concurs național, în condițiile metodologiei, un post didactic/o catedră vacant(ă) publicat(ă) pentru angajare pe perioadă determinată sau un post didactic/o catedră rezervat(ă), pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general, încheie contract individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar, respectiv până la revenirea titularului pe post, cu directorul unității de învățământ. Consiliul de administrație al unității de învățământ poate decide prelungirea contractului individual de muncă și în anul școlar următor, în condițiile prevăzute de metodologia-cadru prevăzută la art. 89 alin. (1).

(16) Cadrele didactice asociate și pensionate care au ocupat un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) prin concursul prevăzut la alin. (8) lit. b) încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unității de învățământ.

(17) Inspectoratul școlar centralizează la nivel județean/al municipiului București posturile didactice și orele rămase neocupate, care vor fi repartizate în ordinea stabilită prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(18) Reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar participă cu statut de observator la toate etapele de organizare și desfășurare a concursurilor organizate de inspectoratul școlar sau de unitățile de învățământ.

(19) Posturile didactice/catedrele rămase neocupate prin concurs sau vacantate în timpul anului școlar se ocupă pe perioadă determinată, prin detașare, prin plata cu ora, până la sfârșitul anului școlar ori până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. În situația în care posturile didactice nu pot fi astfel ocupate până la începerea cursurilor, inspectoratele școlare organizează, la nivel județean, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepțional, până la începerea cursurilor, inspectoratele școlare pot organiza testări prin interviu și lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului.

(19^1) Posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului școlar se ocupă la nivelul unității de învățământ conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(20) Eliberarea din funcție a personalului didactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se face de către directorul unității, cu aprobarea consiliului de administrație, iar la unitățile de învățământ particulare de către persoana juridică fondatoare.

Articolul 262

(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, și cuprinde:a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ, de pregătire pentru evaluări/ examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și de învățare remedială;

b) activități de pregătire metodico-științifică, de dezvoltare a curriculumului la decizia școlii, în acord cu nevoile elevilor;

c) activități de educație, complementare procesului de învățământ: mentorat, școală după școală, învățare pe tot parcursul vieții.d) activități de dirigenție.

e) activități specifice scrierii, derulării și evaluării proiectelor educaționale.

(2) Activitățile concrete prevăzute la alin. (1), care corespund profilului, specializării și aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv, sunt prevăzute în fișa individuală a postului. Aceasta se aprobă în consiliul de administrație, se revizuiește anual și constituie anexă la contractul individual de muncă.(3) Norma didactică de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă, în care pot fi incluse și activități de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și cele de învățare remedială, reprezintă numărul de ore corespunzător activităților prevăzute la alin. (1) lit. a) și se stabilește după cum urmează:

a) un post de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru învățământul preșcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educația timpurie;

b) un post de învățător/învățătoare sau de institutor/ institutoare ori de profesor pentru învățământul primar pentru fiecare clasă din învățământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;

c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învățământul secundar și terțiar non-universitar, pentru profesorii din unitățile și clasele cu program integrat și suplimentar de artă și sportiv, precum și din unitățile cu activități extrașcolare și din centrele sau cabinetele de asistență psihopedagogică;

d) 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori;

e) pentru personalul didactic din învățământul special, norma didactică se stabilește astfel: învățători și profesori la predare – 16 ore pe săptămână; învățător-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor și profesor pentru instruire practică – 20 de ore pe săptămână;

f) un post pentru personalul didactic din învățământul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interșcolare, pentru personalul didactic itinerant și de sprijin, pentru personalul didactic din învățământul special preșcolar, pentru profesori care efectuează terapiile specifice, profesori pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie, educația psihomotrică și altele, în funcție de tipul și gradul de deficiență, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării;

g) un post de profesor documentarist în centrele de documentare și informare.(4) Norma didactică de predare-învățare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c)-e) pentru personalul didactic de predare și de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I se poate reduce cu două ore săptămânal, la cerere, fără diminuarea salariului. Personalul didactic care desfășoară activitate de mentorat beneficiază de reducerea cu 2-4 ore/săptămână a normei didactice de predare-învățare-evaluare, în funcție de numărul de profesori stagiari coordonați; pentru personalul didactic încadrat pe post, care desfășoară activitate de mentorat, orele de mentorat se remunerează în sistem de plată cu ora.

(4^1) Pentru pregătirea remedială sau pentru pregătirea de performanță se pot aloca în normă 2-3 ore.

(5) Norma didactică se poate reduce ca urmare a solicitării cadrului didactic, adresată directorului școlii.

(6) Personalul didactic de predare și de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activității în regim de plată cu ora sau cumul de norme, doar după efectuarea normei complete, prevăzute la alin. (3) lit. c), d) și e).

(7) Norma didactică a consilierului școlar corespunde unui post de consilier școlar în cabinetul de asistență psihopedagogică, respectiv în cabinetul interșcolar de asistență psihopedagogică și se stabilește prin raportare la un număr de 500 de elevi, 500 de elevi și preșcolari sau de 300 de preșcolari. Activitățile specifice normei didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Comentarii Facebook