Luni 3 Octombrie

Clasa pregătitoare 2021. Cererile pot fi transmise și online din 29 martie


Clasa pregătitoare 2021. Înscrierile la clasa pregătitoare 2021 încep pe 29 martie și au loc până pe 28 aprilie, potrivit unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial vineri seara. 

În această perioadă, părinții vor completa/depune/transmite cererile tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la școala la care aceștia solicită înscrierea copiilor, menționează Ministerul Educației.

Clasa pregătitoare 2021. Elevii sunt repartizați aleatoriu

Părinții nu vor putea alege nici anul acesta o anumită învățătoare din școala în care își înscriu copiii. Concret, elevii vor fi repartizați aleatoriu în clasele pregătitoare, fie în ordinea alfabetică a numelor copiilor, fie prin tragere la sorți. Sunt eliminate, astfel, situațiile în care foarte mulți părinți încearcă să își înscrie copiii, precum și segregarea copiilor. Sorin Cîmpeanu a menținut astfel, în metodologie, regula introdusă în premieră la nivel național de fostul ministru Monica Anisie.

Față de proiectul de calendar pus în dezbatere în luna februarie, în documentul probat înscrierile nu mai încep pe 15 martie, ci două săptămâni mai târziu, pe 29 martie.

O noutate față de anii trecuți este evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului care dispare pentru cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021. Este necesară doar recomandarea de la grădiniță.

Părinții a căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021 inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situația copiilor menționați, care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar”, potrivit metodologiei.

Clasa pregătitoare 2021. Prima etapă

-10-11 mai 2021 - Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;

-11-18 mai 2021 - Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă- unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

-20 mai 2021 - Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

Clasa pregătitoare 2021. A doua etapă

-21 mai 2021 - Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;

-24 mai - 31 mai 2021 - Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

-4 iunie 2021 - Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare. În perioada 1 septembrie - 10 septembrie 2021 - Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali.

Clasa pregătitoare 2021. Dosar de înscriere

Potrivit metodologiei oficiale, mai întâi părintele solicită grădiniței pe care a frecventat-o copilul recomandarea pentru înscrierea în clasa pregătitoare.

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2021 conține următoarele documente:

1.Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021

2.Recomandarea de la grădiniță/ rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE

3.Copie a actului de identitate al părinților/părintelui

4.Copie a certificatului de naștere al copilului (certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)

5.Alte documente în funcție de starea civilă a părinților

6.Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021

7.Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”

8.Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare

Clasa pregătitoare 2021. Condiții de înscriere la clasa pregătitoare 2021

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, denumită în continuare Comisia județeană / a municipiului București, poate decide organizarea activității de evaluare a dezvoltării copiilor în locații accesibile, pentru a evita deplasarea pe distanțe lungi a copiilor și a părinților acestora.

Clasa pregătitoare 2021. Cum se face înscriere propriu-zisă

Părinții copiilor depun/transmit prin e-mail sau prin poștă, la CJRAE/CMBRAE, cererea-tip, pentru evaluarea copilului, dacă este cazul.

Perioada de desfășurare a activității de evaluare a dezvoltării copiilor, efectuată de CJRAE/CMBRAE, precum și adresele acestor instituții la care se desfășoară evaluarea sunt afișate la avizierul și pe site-ul unităților de învățământ, CJRAE/CMBRAE și al inspectoratului școlar. Activitatea va fi realizată în intervalul orar 10,00-18,00, în baza unei programări telefonice, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranță și sănătate a copiilor și părinților.

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.

Unitățile de învățământ care școlarizează la nivel preșcolar și CJRAE/CMBRAE transmit Comisiei județene/a municipiului București listele nominale ale copiilor cărora li s-au eliberat recomandări, respectiv procesele-verbale cu numele copiilor și rezultatele evaluării, după caz.

În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat cu clasa/ grupa sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

Clasa pregătitoare 2021. Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.

Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii.

În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

    a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului

    b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

    c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

    d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2).

În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învățământ trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.

Vezi AICI documentația necesară

Comentarii Facebook