Miercuri 5 Octombrie

Bogdan Pivariu: Floreștiul va rezolva problema cailor lăsați liberi pe străzi / Familiile care nu prind loc la creșă primesc compensații - VIDEO


Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, anunță că va rezolva problema cailor lăsați liberi pe străzi. De asemenea, în următoarea ședință a Consiliului Local Florești se va vota proiectul prin care familiile care nu prind loc la creșă să primească compensații financiare.

Am trimis convocatorul pentru ședința din 29 iulie. Aș vrea să vă prezint câteva dintre proiectele care vor avea un impact major. Prima soluție propusă este situația cailor care se plimbă nestingheriți pe străzile localității noastre și asupra cărora nu aveam cadrul legal să intervenim. În proiectul pe care în supun votului Consiliului Local vom crea cadrul legal pentru a ridica animalele lăsate nesupravegheate pe domeniul public. 

Un alt proiect este cel al numărului limitat de locuri din Florești. Soluția temporară pe care o vom implementa, până la momentul în care vom avea noi creșe, este acela de a oferi compensații financiare familiilor”, a explicat primarul comunei, Bogdan Pivariu. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților

Art. 1 Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare de către Unitatea Administrativ Teritorială Florești a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară și a cadrului legal de acordare a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților.

Art 2 (1) Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară în sensul celor definite și amintite de H.G. 1252/2012 cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare ajutor financiar, persoanele care au în întreținere copii de vârstă antepreșcolară și care se află în una dintre următoarele situații:

a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

a) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ajutorul financiar este în cuantum de 390 lei și se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă antepreșcolară, reprezentând echivalentul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Creșa Cetatea Fetei Florești.

(3) Acordarea ajutorului financiar de la alin. (2) se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță în sistem public și pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță în sistem public, ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță organizate în același sistem.

Art. 3

(1) Pe perioada acordării stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din OUG nr.

111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și până la înscrierea copilului/copiilor la o creșă/grădiniță organizată în sistem public, oricare dintre bunici beneficiază de o indemnizație pentru creșterea nepotului/nepoților, dacă se află în relații de rudenie firească sau din adopție cu nepotul/nepoții pentru care solicită indemnizația și are acordul părinților acestuia/acestora.

(1) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este în cuantum de 390 de lei și se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă antepreșcolară, reprezentând echivalentul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Creșa Cetatea Fetei Florești.

(2) Acordarea indemnizației se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță în sistem public și pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță în sistem public, ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță organizate în același sistem.

Art. 4 (l)Ajutoarele financiare prevăzute la art. 2 și art. 3 nu pot fi cumulate între ele și nici cu ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă acordat în condițiile Legii nr. 35/2020 sau orice alt ajutor financiar având același scop, cu excepția stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sumele prevăzute la art. 2 și 3 se vor actualiza, în conformitate cu echivalentul costului mediu lunar de întreținere prevăzut pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Creșei Cetatea Fetei Florești stabilit prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Florești.

Art. 5 Se aprobă metodologia de lucru privind acordarea ajutoarelor financiare stabilite prin prezenta hotărâre de consiliu local conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 6 Primarul Comunei Florești prin Compartimentul de Asistență Socială Florești și Direcția Economică va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri de intervenție împotriva animalelor lăsate ne supravegheate pe domeniul public/privat al Comunei Florești, județul Cluj

Art. 1. (1) Se interzice lăsarea Iară supraveghere a animalelor din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine, pe domeniul public sau privat al comunei Florești.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă de la 500 - 1.000 de lei.

Art. 2. (1) Se aprobă sancțiunea complementară a ridicării, transportării, cazării și îngrijirii animalelor, lăsate nesupravegheate pe domeniul public/privat al Comunei Florești, la operatorul economic care va fi însărcinat în acest sens, aplicată alături de sancțiunea principală prevăzută în art. 1 din prezenta.

(2) Proprietarul/Deținătorul animalului are la dispoziție un termen de 5 zile în vederea revendicării acestuia de la operator economic, în baza actului de proprietate.

(3) Ridicare animalului se va putea efectua doar după achitarea taxelor de ridicare, transport, cazare, îngrijire, conform contractului de prestări servicii care se va încheia în acest sens.

(4) Animalele care nu vor fî revendicate în termenul prevăzut la alin. (2) sau pentru care proprietarul/deținătorul refuză achitarea taxelor indicate la alin. (3), vor fi considerate animale Iară stăpân și vor trece de drept în proprietatea Comunei Florești, după achitarea taxelor aferente. Transferul dreptului de proprietate se va constata prin dispoziție de primar.

(5) în vederea recuperării sumelor achitate se va proceda la valorificarea animalelor prin licitație publică, conform prevederilor legale.

(6) Componența comisiilor de licitație și a comisiilor de soluționare a contestațiilor se vor stabili prin dispoziție de primar.

(7) Contestațiile privind procedura licitației vor putea fi depuse în termen de 24 de ore după declararea câștigătorului licitației și se vor soluționa în termen de 24 de ore.

(8) Data și ora de desfășurare a licitațiilor se vor stabili prin dispoziție a primarului dar nu mai târziu de

60 de zile de la trecerea animalelor fără stăpân în proprietatea Comunei Florești.

Art. 3. (1) La ridicarea animalelor se va încheia un proces-verbal de preda re-pri mire, care va fi semnat de către agentul constatator al Poliției Locale Florești și reprezentantul operatorului economic.

(2) Dacă se impune autoritățile publice vor solicita prezența unui medic veterinar în vederea atestării stării de sănătate a animalului și a identificării proprietarului.

Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Poliția Locală Florești și primarul Comunei Florești.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Florești, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la adoptare, Primarului Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică, în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect, prin afișare la sediul Primăriei, respectiv pe pagina de internet aferentă www.floreșticluj.ro.

Comentarii Facebook