Miercuri 21 Februarie

BACALAUREAT 2022: Cum poți depune contestație dacă ești nemulțumit de o notă la examenul de bacalaureat


Elevii nemulțumiți de notele obținute la probele scrise pot depune contestație la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat.

Care sunt primii pași în demersul depunerii contestației

Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti . 

În cazul în care Comisia naţională de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean, lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

Comisiile judeţene regionale de contestaţii reevaluează lucrările primite şi acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.

Dacă există o diferență mai mare de 1,5 puncte între prima notă și nota de după contestație, lucrarea va fi corectată de o a3-a comisie

După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

Elevii vor rămâne cu nota obținută în urma contestației, indiferent dacă punctajul a crescut sau a scăzut față de cel inițial 

Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate inițiale, nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.

Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului. Pentru candidaţii proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeşte extrase din catalog, care cuprind situaţia lor la examen şi le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat.

În cazul nepromovării examenului de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările, respectiv rezultatele la probele scrise care au fost promovate cu cel puţin nota 5.

Ce urmează pentru cei care nu promovează examenul de BAC 2022

Elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat se pot înscrie în sesiunile următoare. În cazul nepromovării, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute, respectiv rezultatele la probele scrise care au fost promovate cu cel puţin nota 5.

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2022

 • 18 – 25 iulie 2022 - Înscrierea canddaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;
 • 16 august 2022 - Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă;
 • 17 august 2022 -  Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă;
 • 18 august 2022 -  Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă;
 • 19 august 2022 -  Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă;
 • 22 – 23 august 2022 -  Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A;
 • 24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B;
 • 25 august 2022 - Evaluarea competențelor digitale — proba D;
 • 26 și 29 august 2022 -  Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C;
 • 31 august 2022 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00);
 • 1 – 2 septembrie 2022 -  Rezolvarea contestațiilor;
 • 3 septembrie 2022 -  Afișarea rezultatelor finale.

Comentarii Facebook