REGULAMENT PRIVIND PLIMBAREA CÂINILOR ÎN CLUJ-NAPOCA

 

Primăria Cluj-Napoca anunță că va supune dezbaterii publice noul regulament privind plimbarea câinilor în municipiu.

 

Vezi mai jos regulamentul:

 

”REGULAMENT PRIVIND ACCESUL, CIRCULAŢIA ŞI PLIMBAREA CÂINILOR CU STĂPÂN PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

 

 Art.1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul legal privind accesul, circulaţia şi plimbarea câinilor cu stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca; reglementează măsurile necesare pentru asigurarea unui climat civilizat în spaţiile publice din municipiu; urmăreşte păstrarea curăţeniei, menţinerea ordinii, liniştii şi siguranţei publice, protejarea sănătăţii populaţiei, prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor, protecţia, conservarea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzãtoare destinaţiei lor; limitează accesului câinilor în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, de alimentaţie publică, a unităţilor sanitare precum şi în alte locuri publice sau în mijloacele de transport în comun; stabileşte drepturi şi obligaţii în favoarea, respectiv în 

sarcina deţinătorilor de câini aflaţi pe domeniul public sau privat al mun. Cluj-Napoca precum şi conseciţele nerespectării acestor obligaţii. 

 

(2) În sensul prezentului regulament, prin deţinător de câine se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul. 

 

(3) Deţinătorii de câini care locuiesc în blocuri sau locuinţe colective au obligaţia de a respecta orele de linişte, normele generale de curăţenie, igienă şi întreţinere a spaţiului comun (holuri, casa scării, etc.). Orice litigiu cu privire la încălcarea proprietăţii comune sau individuale se va soluţiona de către instanţele de judecată. 

 

Art. 2 (1) Se interzice lăsarea în libertate, fără supraveghere, pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca a câinilor cu stăpân, indiferent de rasă şi talie. 

 

(2) Pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca câinii vor fi purtaţi cu lesă şi botniţă cu excepţia câinilor de talie mică care vor fi purtaţi cu lesă sau ham.  (3) Câinii agresivi sau periculoşi, definiţi ca atare prin legi speciale, vor fi purtaţi în mod obligatoriu cu botniţă şi vor fi ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham, iar deţinătorii acestora vor respecta întru totul obligaţiile şi interdicţiile stabilite în sarcina lor prin legi speciale în ceea ce priveşte accesul, circulaţia şi plimbarea lor pe domeniul public/ privat al municipiului Cluj-Napoca. 

 

(4) Plimbarea câinilor se poate face în pădurile Făget, Hoia şi Lombului. În aceste locuri, în cazul în care vor fi lăsaţi liberi, câinii vor purta botniţă, cu excepţia celor de talie mică. 

 

 

 

Art.3 (1) Deţinătorii de câini sunt obligaţi, la ieşirea cu aceştia în spaţiile publice, să aibă asupra lor actul de identitate şi carnetul de sănătate al câinelui. 

 

(2) Pe timpul plimbării, însoţitorii câinilor au obligaţia de a colecta dejecţiile provenite de la animalele pe care le deţin. În acest scop vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, dotările necesare (pungi, mănuşi de unică folosinţă, etc). 

 

Art. 4 (1) Se interzice accesul, circulaţia sau plimbarea câinilor cu stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca: 

 

a) pe spaţiile verzi, cu excepţia zonelor, locaţiilor sau perimetrelor delimitate, amenajate şi semnalizate corespunzător în care este permis în mod expres accesul câinilor. 

b) în perimetrul unităţilor de învăţământ, de alimentaţie publică, al unităţilor sanitare, ştanduri, terase, pieţe şi terenuri de sport; 

c) în mijloacele de transport în comun; 

d) în locurile de joacă pentru copii; 

e) în orice altă locaţie, zonă sau perimetru aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca semnalizat prin indicatoare/ panouri care interzic accesul câinilor. 

 

(2) În sensul prezentului regulament, spaţiile verzi cuprind urmãtoarele tipuri de terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca: parcuri, grãdini, scuaruri, fâşii plantate, grãdini botanice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement; cele aferente dotãrilor publice (creşe, grãdiniţe, şcoli, unitãţi sanitare sau de protecţie socialã, instituţii, edificii de cult, etc); baze sportive; aranjamente florare; spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apã; spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu; culoare de protecţie faţã de infrastructura tehnicã.

 

(3) Direcţia tehnică din cadrul primăriei municipiului Cluj-Napoca va face demersurile necesare pentru identificarea şi amenjarea spaţiilor destinate exclusiv plimbării câinilor. Locaţiile respective vor fi complet împrejmuite cu gard astfel încât să nu permită ieşirea câinilor în afara perimetrului destinat lor, iar poarta de intrare va fi prevăzută cu dispozitiv de închidere. Suprafaţa spaţiilor va fi acoperită cu iarbă, pietriş mărunt rotunjit sau alte materiale care să nu provoace rănirea 

câinilor şi vor fi semnalizate prin panouri. Spaţiile special amenajate destinate exclusiv plimbării câinilor, împrejmuite cu gard, unde câinii au acces fără lesă sau botniţă, vor fi utilizate în mod corespunzător, potrivit destinaţiei lor.

 

(4) Se interzice accesul în incinta spaţiilor destinate exclusiv plimbării câinilor a altor persoane decât deţinătorii animalelor având vârsta minimă de 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu. 

 

(5) Se interzice accesul în incinta spaţiilor destinate exclusiv plimbării câinilor amenajate de primărie a câinilor agresivi sau periculoşi. 

 

Art.5 (1) Se interzice deţinătorilor de câini producerea de zgomote neplăcute, puternice şi repetate cum ar fi: chemări repetate ale câinelui cu tonalitate ridicată prin folosirea cuvintelor sau altor sunete deranjante. 

 

(2) Deţinătorii de câini sunt obligaţi să întrerupă activităţile câinelui atunci când acestea devin un deranj pentru cetăţeni. 

(3) Deţinătorii sunt obligaţi să intervină de îndată ce reacţiile câinelui devin un pericol pentru siguranţa persoanelor, înclusiv în situaţia în care acestea au fost provocate de comportamentul nepotrivit al cetăţenilor. 

 

(4) Persoanele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca au obligaţia de a nu provoca câinii prin manifestări, atitudini sau gesturi agresive, tonalităţi ridicate ori în alte moduri care ar putea genera reacţii adverse din partea acestora. 

 

Art.6 (1) Se interzice abandonarea câinilor sau puilor pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca. 

 

(2) Se interzice improvizarea de adăposturi pentru câini pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca ori în garaje sau organizarea de lupte între câini. 

 

Art.7 Prezentul Regulament nu se referă la următoarele categorii de câini: 

 

a) câinii folosiţi de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază sau alte categorii de câini al căror regim este reglementat prin norme speciale; 

 

b) câinii-ghizi de nevăzători; 

c) câinii utilizaţi de structurile de salvare montană. 

 

Art.8 Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

 

a) cu amendă de la 200 la 400 lei nerespectarea prevederilor art. 2 alin (1), (2) şi (4); art. 3 alin (1); art. 4 alin.1lit. a) şi b); art. 5 alin.(1) şi (2); 

b) cu amendă de la 300 la 500 lei nerespectarea prevederilor art. 3 alin (2); art. 4 alin.1 lit.c), 

d), e); art. 4 alin.(4); art. 5 alin. (4); 

c) cu amendă de la 400 la 600 lei nerespectarea prevederilor art . 4 alin. (5); art. 5 alin. (3); art. 6 alin. (1) şi (2)”.

Comentarii Facebook