Admitere medicină 2024. De ce acte ai nevoie pentru admiterea la UMF Cluj/Acte necesare admitere medicină UMF Cluj


Admitere 2024 la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a anunțat calendarul pentru admiterea din anul universitar 2024-2025. Înscrierea candidaților va avea loc între 1 și 18 iulie, în intervalul orar 8:00 – 16:00. Examenul scris se va desfășura pe data de 21 iulie, iar contestațiile pot fi depuse în aceeași zi. Locurile se confirmă în perioada 29 iulie și 9 august. 

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere la UMF Cluj:

1. Dosar plic;

2. Formular de înscriere completat în momentul înscrierii;

3. Formular de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnat olograf;

4. Dovada achitării taxei de înscriere/cerere de scutire de la plata taxei aprobată de comisia tehnică de înscriere;

5. Diplomă de bacalaureat;

Candidaţii, care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie a anului curent, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că diploma de bacalaureat nu a fost eliberată.

6. Diplomă echivalentă cu cea de bacalaureat (în cazul absolvenților de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României);

7. Carte de identitate și Certificatul de naştere în copie simplă, certificată conform cu originalul de către persoana care preia dosarul de înscriere, cu condiția ca certificatul de naștere în original să fie asupra candidatului în momentul înscrierii;

8. Adeverinţă medicală, eliberată de către medicul de familie de care aparţin, din care să rezulte că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a urma programul de studii dorit.

- Candidaţii cu afecţiuni cronice prezintă adeverinţe medicale vizate de un medic de specialitate din Centrul universitar Cluj-Napoca (nu din județul de domiciliu) în care se menţionează, în mod expres, gradul deficienţelor, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979; 

- În situaţii deosebite, pentru precizare de diagnostic, candidaţii sunt îndrumaţi într-o clinică universitară de profil din Cluj-Napoca. Nedeclararea afecţiunilor atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. 

9. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

10. Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, respectiv diplomă de absolvire (colegii universitare), pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare;

11. Patru fotografii dimensiunea ¾ cm;

Acte doveditoare pentru acei candidaţi, care pot beneficia şi solicită scutirea de taxă de înscriere:

• copii după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul candidaților orfani de unul sau ambii părinţi (cu vârstă până la 26 ani), certificate conform cu originalul de către persoana care preia solicitarea, cu condiția ca documentele în original să fie asupra candidatului în momentul solicitării. În caz contrar, se vor depune copii legalizate;

• adeverinţă de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau de plasament familial;

• copie după certificatul de deces al părintelui și copia certificatului de „Erou martir al Revoluţiei”, certificată conform cu originalul de către persoana care preia solicitarea, cu condiția ca documentul în original să fie asupra candidatului în momentul solicitării. În caz contrar, copia trebuie să fie legalizată;

• adeverinţe pentru copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate, conform legii;

• adeverinţe pentru copiii angajaţilor UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca;

• adeverințe/acte doveditoare pentru copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ;

• acte doveditoare privind situația copiilor orfani de unul sau ambii părinți care au activat în sistemul de învățământ

• acte doveditoare privind familiile monoparentale

Candidaţii pentru locurile speciale vor adăuga, în plus față de documentele necesare completării dosarului de înscriere, acte doveditoare privind încadrarea lor în această categorie (conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă).

Pentu toți candidații înscriși, biroul de înscrieri eliberează legitimațiile de concurs.

În ziua examenului, pentru a li se permite accesul în sala de examen, candidații au obligația de a avea asupra lor cartea de identitate sau paşaportul în termen de valabilitate și legitimația de concurs.

Comentarii Facebook