UBB Cluj angajează director. Când e concursul și ce condiții se cer


Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca angajează director în cadrul Direcției Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

Postul a fost scos la concurs în 4 mai, iar cei interesați se pot înscrie timp de 13 zile. 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante de director, în cadrul Direcției Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea”.

Comentarii Facebook