Social

Accident LIVE în Gheorgheni! !M-ai depășit prin dreapta handicapatule!” / ”Bă, ești tâmpit!” - VIDEO

   

Două mașini s-au tamponat în Gheorgheni, la intesecția străzilor Albac și Septimiu Albini

 

Un șofer încadrat pe banda a doua a virat stânga, tăindu-i calea celui care se afla pe banda 1 și care vira și el stânga pe strada Septimiu Albini. Dialogul dintre cei doi șoferi este halucinant, semn că unii nu prea cunosc reglementările Codului rutier. 

 

Șoferul din SUV îl acuza pe cel de pe banda 1 că l-a depășit ”prin dreapta”, cu toate că acolo sunt două benzi.

 

De ce mă depășești prin dreapta? Ești handicapat? Acolo este o singură bandă și te-ai băgat prin dreapta”, a acuzat șoferul din SUV.

 

Bă, tu ești tâmpit! Sunt două benzi, cum să te depășesc, nebunule!”, i-a replicat șoferul de pe banda 1.

 

Dialogul dintre cei doi este halucinant. La final, șoferul din SUV continuă seria acuzațiilor: ”Ai fost parcat și ai accelerat”, a spus acesta. ”Unde, pe trecerea de pietoni?”, l-a întrebat celălalt șofer. ”Da, da! Ai fost parcat acolo!”, a replicat șoferul mașinii de teren.

 

Cei doi șoferi au ajuns în cele din urmă la constatări pentru a stabili cine este vinovat.

coral1_1_1.jpg
21-2-2018, 14:01
60 vizualizări
105 comentarii
Alex24-2-2018, 8:17
Cel care filmeaza s.a ofticat ca i.a taiat ala calea. Ori se cunosc cu alta ocazie, ori nu.i plac portocalele. Intentia a fost clara.
aa24-2-2018, 8:19
.
.
.
.
.
.
T̛̻̺̬͖͙̭ͬ̑̀̓́̍ͫͩ̆̀̕ͅo̵̫̱̻̬͍͎̣ͦ̾͌̅̂ ͚̳͚͇̰̱̖̜̗͉̼͖̣̜̤̰͍̖̃ͦͤͭ͒ͯ̽̈́̋ͩ͊̈́̏͂͊ͥͣ̋͜͞i̳̥̖̹̝̜͔͇͚͙̦͛̃̀̂́ͬͩͫ͝͠o̴̡͚̹̻̪̗͕͓͖͖̰͑͛͐̄̋ͤ͊ͪ͛ͬ́̀ǩ̌̓ͣ̿̔̋23-2-2018, 20:43
T̛̻̺̬͖͙̭ͬ̑̀̓́̍ͫͩ̆̀̕ͅo̵̫̱̻̬͍͎̣ͦ̾͌̅̂ ͚̳͚͇̰̱̖̜̗͉̼͖̣̜̤̰͍̖̃ͦͤͭ͒ͯ̽̈́̋ͩ͊̈́̏͂͊ͥͣ̋͜͞i̳̥̖̹̝̜͔͇͚͙̦͛̃̀̂́ͬͩͫ͝͠o̴̡͚̹̻̪̗͕͓͖͖̰͑͛͐̄̋ͤ͊ͪ͛ͬ́̀ǩ̌̓ͣ̿̔̋̉̂̾̏ͧ͒̓̾ͥ̆̚҉̶̡͎͚̗̜̹̮̤̘̟͔î̧ͤ̒̒ͯ́́̽ͫ͗ͥ̉͗ͫ҉̷͔̝̦̬͈͉̹̩̘̘͟͡ǹͭͩ̀̈́͛ͣ̅҉͏̝̱̠̼ǧ̵̵̎ͭ̿ͫͯ͏͏̫̙̟̟̞͇̼̰͖̬͇̦̼̻̲͞ ̵͚̬͙̳͕ͧ̆ͯ̏̌͝ẗ̡͕̩͉̝̗̙̩̮̤͇̳̪͍̟̏̑ͮ̔̈ͮ̏ͣ̓͒̒͡ͅͅh̶̶̨͎͈̭͇̳̪ͥ̃ͩͭͮ͗͛̒ͭͯ̌͢e̸̶̼͎̳͙̯̜̐͒͋̎̀͐̃ͨ̒͟ ͧͩ͊̆̇̐͆͗͌ͮ͛͌̽̍̑̓̚͟͏͇͎̼͍͍f̸̶̧͔̞̝̙̟͇̤̀̆̇͊̈̈́ͥ̌͌͌ͩ͐̆ë̸̛͈̬͈͓̮̥͖̹͇̙̳͔͔͙͕̮͕̯̲́ͦ̇̿̑͊̌̄͊̓̆͋̕͢e̴̯̜̭͉̥̲̼̰̖ͧ͌̈́ͣ͗̾̐͢͡͠l̨̡̘͎̹̖͖̯̄̿̾̈́̂̈̈ͥͨ̔ͬ̍̀̑̎ͫ̕͘͠ì̟̰̠̺͍̰̖͕͉̉ͣ̈́̐͗̄͗̎̅ͪͪ͟͞͞͞ņ̨̬̫͉̠̜̤̗̖͇̩̻͍͖̩̠̘̓͊̋͌̾̔͌̎́̃̈́ͮ͒̇̆̽̏̇̚ͅg̨̡̛̻̘͓̹͍̬̠̲̭͓̤̫͕̹̝̭̠͉ͮ̅͋͂͛ͪ̃̓̍͋̿ͤͦ̈̎̃͢͠ ̿̄̃̓̽͂̊͒ͯ̿͆̄̄͒̀ͪ̐͏̡͙͇̳͓̠̱͚͕̜͎̹̲͇̣͙ͅo̸̧̧̲̱̻̙̪͕͈̝̘̣͉̰̞͓̗͍̠͉̾̿̌͒ͯͤͤ͗ͨ̍̏ͪ̋͊̑̚̚͝f̄̃̃́ͤ̓͑̌ͤͭ̃͌̐̎͒̊͋̚͏̛͖̘̘̫̼̙̫̣̫̻̪͎̱̤͉̗ͅ ̈͆͊̇ͫ͊̈́̇̓̀̓̓̆̌̊͋̚͘҉̵̵̸̜̯͈͔͓̗̭̣̗̬̰c̨̛̲͕͈̪͉͈̟̩̩̗̭̘̪̙̹͓̉̓ͥͣ͒ͬ͗̽ͥͨͬ͋͆ͪ͡h̃ͯͯ̎̎͑ͣ̒̐̄ͦͫ̅̆̊̃̅ͮͮ҉̖̤̩̭̫̬̮̹͙ͅͅą̷͙̭̗̼̠̘̼̤̃̅̉͒̋̐ͫ̓ͭͩͬ̽̆ͦͭ͐ͧ̚͜ͅo̼͖̬̩̳̝̰͈̻̺̜̩͉̅ͣ̅ͫ͞͠s̡͖̣̭̦̯̗̼͚͇̟̲̫ͪ͗̒̇͐͜͢͞.̶̸͎̗̝̼̳ͭͣ̇̊̾͑ͬ̓̚̕͝
ͨ͋̐̂ͫͯ̈́ͭͯ̔̌ͨ͌͑̾̌҉̥̲͈̪̗͢W̴̡͙̳̗̻̪̃̆̎ͩ͛̽̃ȋ͆̅̑̓ͨ͑̔ͨ͐̔ͨ̄͏̶̶̤̥̤̭͈̺̲̀ţ̵̨̤̩̜͚̪̙̯̯̰̬̬̖ͯ͆̿̽̃̓̽ͫ̋͢ͅͅh̷͇̜͚̰̤̭̺͙ͦ͂̓́͑̓̅̈́̈́̎ͯ͑̀̀̚͠ ̡͍̱͕͛͊ͬ̒̆͑́ͯͣͬ̇́̈͡ǫ͔̭̰̗̰͎̱̲̠̝̏̒ͦ̔̚͘ū̷̡̾̂̈́̏̈́́҉̫͎̭̠̦̱̰̲̜̘͚̠̲̀ţ̛̯̘̱͉̹̥͎̬̯̰̠̞̱͎̮̝̪̅̍̈́̿̑ͫͫ̇̈́͘ ͕̱͍͖̯̠͎͎̦̜̤̥̈́̿ͣ͒̒̇̈́̍͆ͥ̇̏͗ͨ̃̿́̚͢͜͜o̶͒͂̉̀̌̿ͤ͗ͨͭ̔ͭ̌̆ͩ̄͢҉̵̛̩̹̫͍̣̮̩͈̖͔̰̩̻͇̩r̢̗̜̯͍̠̰̳͔͎ͥ̐̔ͪ͆ͧͨͭ̒̄̑̐̒ͩ̀̚̚͘d͙̜̺̞͎͈̞̱̝ͣͤ̈̈́̌ͤͨ͡ͅĕͮ͛ͫ̊̾̃̎͒͡͏̢̡̘̺̗̰͓̞̩͔͎ṙ̴͎̠̬͎͔͕̩̥͍̲͆ͤ̿̈̾̓́.̎̈͆̈̑͏̧̯̣̫̱͉̺̘̦̝̙̮̥̳̼̥̣̰̕
̛̘͖̗̟͇̜̬̭͓̩̻̩͙̥̪̣͗̓͑̓ͪͨ̽͒̉̓̓̕ͅT̸̨̪͚̺̩̱̬̜̳̓͆͋̐̇ͩ̊ͪ͂ͦͥͤͥ͑ͪ͑̎́̚̚͢ͅh̾ͭ̾̂̏ͨ̚͏̷̞̜̟̞̪͍͕̲̼͈͖̫̞͚̳̖͓e̸͚̤̯̹̼̗̩̭̮̍̎̏ͬ͠ ̨̼̗̺̤̝͉̣ͩͭ̑͐͋̋̀ͫ͒̐̃̾̉ͨ̉̔͘͟͝ͅN̵͛̉ͣ̋ͨ̋̂̚͘͞҉̹̭̬̝̺͕̗͕̗̬͘ḙ͖̝̻̥̥̹̹̬̻̝͓͎͓͗̃͗ͬ̊͆͗̃̒̂̊͝ͅz̙̖̙̜̗̙͉̭̥͛͒͋ͥ̽́́̕p̷̭̜̙̩͗́̉̃̑̃̾͜͞͠e̢͋ͤ͒̏̂ͩ͋̈̈҉̗̺͔̰̞̺͙̲̦̫͝r̴̅̇ͦͪ̕҉̘̟̝͔̟̹̼̯͉̣̭̭͎͚͙dͮ̌ͫͭ̅̉͑͒̋̔̉͏̬̮̜̻͙͕̣̻͓͔̫ḯ̶̡̱͕̯͍̏͆̚͜͠ͅa̧̛̦̤̝͕̜̳ͦͨͤͪ͆̐̊ͩ́̾nͩ̈́̾ͣ͆̆ͤ̑ͩͩ̅̃̀͜҉̻̪͓͇̻̫̯ ̹͈̜̬̥̜̙̹̞̳ͪ̓ͩͮͪͫͯ̓͂̀̚̕ḫ̴̡̡̧̟̜̦̮̖̱̣͓͖̇ͤͪ̊͑̓̓̍ͣͨͨ͒̌͛̂̚͘i̢͌̂̓̂̾̈̂͢҉̧͙̜̪̤̠̬͇v̢̆ͫ̆̂̎̋͗ͪ̈͊̊̒͋̅ͭ͝͏̵͍̲͍͙̖̺̠̗͍̝̱͎ė͋ͧ̄̑͒ͦͭ̓͑̑̉̇ͦ̃ͫ̿̆͏̡̘̰̹̬̪̯͈̦̹̭͖̮̻̣̰́̕͡-͌̂̽ͧ̐̾̇̐ͣ̽̃̅̃̅ͦ́͆͜͏҉̷̗̤̥̫̖͔͖͕̺̘͖͖͇͚m̷̡̛̤͚̠̱͚̥̥͎̠̮̱̗ͦ̋͋́͗ͭͪ̓͆ͣͣ̓̅̚i̙̺̲̤͕͖̤͛ͧͣ̍ͯ̀̚͜͢n̡̯̤̻̦̯͈̣̬̙ͤ̓̒ͫ̎ͧ͗̈́̂̎̏͑̀͟͟͠ḑ̑̄̐̐̇ͮ̋̀ͮͭ̓͌ͯͭ̅̄̈́̈́̚͏̸͕̣͔̟̤͇̲͍̺̣̬ ̴̖̺̻̗̬͎̹̠̭͓́̔ͮ̃̑̿͛̿ͫ͌̇͌̎ͫ͐ͧ́͝͠o̵̡̪̤̳͙͚͈̩̹̹̹̪̜̜̮̻͆͛ͪ̽̏ͦ̊ͦ͂̏͘͝͡f̶̜̝̭̫̠̘̭̘̪͍̑͋̈̈́̄͋̍̕ ̢̨̛̙̦̣͓̲͉͈̻̤̖̪͙̟̺ͭ̎̽̆̋̾̀ͪ̐̋ͩ͂ͣ͠͡c̗͎͇̣͚͇͕̮͔̦̮͓̳̰̣̔̾ͥ̔ͥ͆̃ͭ̇̃̚͝h̡̻̟̼͙̪̱͍̜̫̣̲̮̱̫̪̊͆̿̈̈́͢͟a̶ͪ͌̓ͫ͟҉̩̹̣͇o̡̝̞̯̹͖͇͔͎̭͊ͨ͌͌͂ͧ̆ͮ͌̿͆̑̌̈̐ͥ͊̀͑́͞s̷̥̹̰͕̲̗̬̲̭̮̏͗̂̄̂ͮ̋ͥ̔̿̿͆́̽͢͞͠.͚͙̖̲̲̣̥̺̤̖̥̟̠̃ͪ͗̃̄̇̒͂̊͛̚͝ ̉̏ͦͫ͏̸̪͚͓̳̙͔̟͎͔̪̻̫́́͢ͅZ̴̛̪̪͔̞̖͖̣͍ͫ͆̆ͩ̓͘a̲͔̟̙̰͙̪̞̮̮̯̠͙̞̳̞͓̒ͣ̍ͦͦͤͣ̒̀̔͋ͫ̏͊̚͡l̸͎̭̤͉̮̙̲͓͗̉ͣ̒ͮ̿̾̔̌̓̂͋͛͒͋̌g̈̽̿͒҉͏̺͍̮̫̹̩̲͎ͅö̧̬͎̝̠͈̳̯̮̙̣̱̦̺̜̪̼̰̲́͊͊ͫ̆ͥͦ͑͛̈̕͝͝͠.͊͂ͫ̌ͤ̽̒̓͒̎̔̾̑̐ͮͪ̿͏̵̛̙̮̹̥͇̖̞̺̜̳͇̝͖͝͞
̡̢̫̯͙̜̝̜͔͍̻̟͖̪̺̟̭̌͆̑̈ͣͬ͌̔̚͞H̗͉͉̘̰͍̠͕͎͙̟͙͚ͤ͌̆ͫͯ̄ͯ̎ͧͧ̿ͩͥ̌̂́̽ͫͭ͘͟eͧͯͮ̄̑̿͆̕͞҉̮̩̼͍̯̖̥̤̫̠͎̱͉͓̮͙͕̘̟ ̠̰̖̲̱̘͚̲͉̜͓͒̌͌̽͂̆̽͂̀́̕͜͡w̷̴̴͊̓́͒ͭ͌ͥ͌̎̐ͪ̓̽ͬ̾̈́ͬͤ́͏̪̞͓̗̭̹̥̠̞̺̟̖̱͉ḩ̴̷̭̼̞͎̩̟̮̰̫͍̰̲̗̎ͦͨ̈́̀͐̃̏ͩ̎̄ͬ͆͊̅́̕͞ô̗̗͎͓̅̅́͒̔̎͢ͅ ̵̛̻̠̥̼̎͛̉̌̈̀͝W̨̢̛̹̼̗̻ͨ͆ͥ̽ͦ̽̽͛̾̑ͤͣ̅̌̆̓̚͠a̴ͥ́̂̓̍ͥ͂̋͛̿ͧ͟҉͇̫̲͇͓̞̲̬̰̫̠̭͇̪̳͓͟i̻̫̰͕͖̰͙̜̭̭͍ͨͨ̉ͥͫ̆̎͌͌ͯ̉ͪͬ̄̀́̕͞ͅͅt̷͇͔̯͓̣͇̂̑̂ͤ̋͊͘͘͟s̴̢͈̞͈͇̩̰̳͒̄ͥͨ̽ͤ̆̓̏͂͒͟ ̣̣̣̠͇̫̫̠͇̮̘̗͇ͤ͌ͦ̂ͮ̃͛͂͛̒̒̈̑̿̕͞Bͩͨ̇͂̒͆̔͑̀͐̈́͑̆̂̎̎͆̚͘͜͏͕̖͕͓͎̯̰͕͢ê̺̲̻̤̦̓̈ͣ͊̀͜͞͡ͅḣ̂͐̽̂ͦ̇ͨ̀͆̋̍ͭ̒͏̮͚̳̖̩̯͍̩͟i̷̵̝̱̙͉̣͉̬͐̍̀̄ͮ̒͛ͭ̈́̑ͫ͋͆ͩ̄̾̐ͬ̀ͅͅň̸͎̣̙͇̟͇̮̤͚̫̤̺ͤ͗ͨ̉̋ͭͭͯ̋ͮͧ̊̈ͭ̕͜͠ͅͅd͒ͤ̉̆͢҉̘̫̣̬͙͖̣ ̶̡̮͇̹͍͙̺̥̩͓̩͖͇̳̲̝͚̙̒̃ͬ̎͟T̵̖̟̘̱̹͔̦͎̘̼͈̮̳͖͍̙͚̦ͬͮ̑̈ͧͭ̍̊͋ͧͤͤ̄̚͘͝ḩ̵̢̗͍̤͎̼̹̜͙̳̭͔̳̼͖̈̾̃̈͐ͦ͛e̵̠̗͖̱͔̦͈͔͎͕̝ͥ̉̃̆͊͌̃̾̔̆̃ͦ̔ͦ͐͊͜͠ ̨̧̛͉̯͚͕̙̘͉̼̻̳͖̄̏̊͒͜W̫̪̣̹̣̬̬͇͉͇̫̟͔̠͚͍̥͛̅̎͂ͬ̌͂̇͆̾̾̇̆̚̕͡ͅa̷̼̘͇͎̭͖͌̿͗̌̔̒̾̆̓ͭ͐ͬ͂̇͠l̴̎̽͗́ͭͬ̿̚͠͏̢͇̳̱̘͎͉̫̙͇̥͔̼ͅl̘͍̥͉̜̠͎͌ͧ̒͐̽͌̀.̵̡̺͖͓̦ͨ̊̐͐̈́͡
̩͈̳̳̙̎̍ͮͤ͑̀͗͜͜͜͝ͅZ̶̶̧̗̝̼̣̲̯̤̟̳̣̣̻̲͕̦̔̃́̈́͊ͫ͒͌͑̃́͌ͯ̚̚̕̕A̟̪̰͓̳͙̟̦͇̞͓̮̤̰̲͎͖ͭ̾̃ͧ̆̍͂͒̉͋̂ͥ̓́͜L̥͚͖̹͇̹̮̍̈́ͯ̅̈̈́͐̀͢͠͠G͒́́ͨ̐͐̃͗̉ͧ̌̈ͭ͒̅̉ͫ͜҉̶̸̼͕͍̬͚̠̲̳̫̣̫̖͈̪O̵̓̅ͫ̇ͥ͜͝͏̞̱̳͚͚͓̼ͅͅ!̶̣̜̗͖̹͚̳͓̏̈͗̈ͬ͆̏͑͗́̀ͧ̓͆ͮ̐͆͡n̸̞͔̣̝̮͍͖̘̞̹̮̖̔ͮ͂̍̂ͭ̈́ͦ̽ͣ̅̑͊̃̕v̢̡͔̖̮͔̘͔̞͕͉͇̲̭̰͚̘̗̙͋̏͗ͪ̈̄ͪ̈́̅̕̕͡ṏ̸̸̹̮͖̪̞́ͨ̃̓͛ͧ͂͒̾͗̑͌̿̉ķ̼̗̪̝͕̙͕̟͎̩̞ͩ̄̉̀̋̏͛ͪ͆̇ͫ̐̆ͬ̑̐̀̕͢ͅę̹̬̮̥̜͈̱̣͕͌͐̅ͫ̐̂̀̅̂́ͩ͗̈́̄́͞͝ ̸̷̡̼̪̮̦̦̉ͥͭ̓̀ͫ̊̄͗ͭ̃ͭͧͫ͠ţ̸̤̮̤̝͕͂ͧͧ͑̅̋̋̆ͪ͐̌͟͢h̡̨̧ͤ̀͛͒ͬ̒̑̀̚͏̞͍̗͎ę̠͙͉͕̿ͣͫ̍ͦͣͧ͌ͭͭ̋ͯͣ͢ ̢̡͍͖̼͍̙̩̲̜̪͔͓̏ͤ̔̀ͪ̆ͩ͋͒͂̆ͦ̿͑ͬ̑̿̐̀ͅͅh̨̛͕͈͚̠̖̼̐͌̅͆ͤ͑͋̏̆́͞ị̡̲̱͈̣̬͎͌̆̀ͦ͊̈́͋͗ͬ̍̌̍́v̡̘͓̯̘̗̳̞̒͛ͥ̉̅ͮ̇͘͘͝ȅ̟̣̣̭̻͔ͯ̎̈̅͗̀͢͢͝͡-̸̢̡̼͕͓̲̣̹̗͔͓̻͖̖͎̝̮̦͔̭̮̑͒ͬͧ̍̇͆̋̀͜m̶̴̢̗͈͙͎̱̗̙͙͖̩͍̥̤͕̗͖ͯͮ̎ͩͯ̅̏͐ͦ͟i̢̧̲̼̖͈̘̖̮̼̳͇͉̜̟͖̞͔ͭ̃ͯ͐̑ͫͤ͑́̅̔̃̔̎̂̈̌̀͆͢͝͠ͅͅn̴͖̯̙͈͉͍̼̥̘̬̼͚͕̹̱̖͇̅̅ͦͪͯ̓ͬ̔̈ͥ͂̇̎̽ͯ̀́͢ḓ̡̠̗͈̬̭̬̙̮̝̻̲̲̮̺͕̻͚̹ͨͪ͛ͯͫ͌ͨ̑̓ͨͣ̋̿̽̇̿̐͘͞ ̛̇͌̔̃̆̅̅ͪ̑ͤ͌̂ͩ̽̆͏͏̼͓̪̥͉̻̬̱̼͟ṟ̛̛̯̻̞̪̟̠̦͎̺̟̩̯͐ͪͮ͋͋̇͛͒́ͪͣ͋̔̆ͩ̄ͫ̀͟͡ͅe̵̬͕̦͈̎̅̒͑̌̐ͫ̒̆̒ͥ́̃̀̍̎́͞p̼̮͙̐̒̃̏͆̆̋͌̑͜͟ͅr̐̄̾͌̒̄҉̶̟͓͈̦̕͜e̸̓̅͆̀̉̀̎̔͋͐͏͇̮͇̝͔̫̳̰̱̠̝̰̟̼̞̹ͅs̵̷̸̢̻͕̤̥̯̱̓͂́͋ͥ̉̾ͦͫ͊͝ėͯͮ̅̅͛̏ͦ̀͐͛̇̎ͦ͛̉̍ͣ̚͢҉̶̛̦̣̱͇͇̮͈͍̦̹̲̠̠̥͔̩́ͅn̢̨ͯͮ͊̾̈͋̌͐͆ͭ̀̆̚̕͏̖̘̰͎͓̩̰̤͇̙t̡͑͛͗̔͂ͥ͏̸̙͉͍̫̰̫̞̪͓̟̙̮̲̫̪͚͉̝͟ḯ̧̛̛̝̞͙͚̠̜̹̥̪̱̮̙̪͉̘̝͕̿̑̈̃̐ͨ͌ͤ̊̅̂͑͂͛ͩͪͅņ̴̨̺̣͓̦̬̻̪̪͓͇̰̤̦̺̬̺̼̽ͪͩ̋̏̔͂ͅg͊̇ͩ̒́̅̓̆̀̚҉̷͉̪̫̦̬̳̹̟̫̲͇͔̀͜ͅ ̴̺̗̼̹͔͎̞͆̉̂̾ͯͮ̇ͪ̔ͭ̽ͦ̏ͤͪ̉̄͆͛́͞c̶̨̛̫̩͉̝̯̝̜̪͓͚͕̠̠̻ͥͭ͊́̔̓̑̓̚ͅḩͨ̌ͨͣͩ͐҉̴̴̨̩͍̬͕̳̲̥̳̦̖̞͎a̸̍ͣ́ͪ͏̭͉̮͉̰̫̘̠̳͖͕̀ͅo̴̅ͮ͑̌̔҉͏̲̝͎̲̞̺̩̯̹s̸̳̼̲͇͕͇͎͕̘͇̹̪̫̱̞̘͓͔̿̏̓͐ͭͯ̎͑ͧ͜ͅ.̼͓̲̣͍ͫ̔̎̓͑͆ͨ͆ͥͫ̉ͨͬ̏͛̇̿́
̸͌͑̒̃̏̑̑̌̐̽ͣ̾҉̡̛̦̼͎̺͕͕̹̬̠̤Iͣͧͫ̊ͪͪ̌͛҉̠̥̯̠̠̞̖̺͈̤͖̖̠̭̤͙́͘n̡̩͍̣̲̖͎̯̮̣̭̮̦̫͚̠̋̂̊ͮ̈ͧ̽͂̓̚͡v̵̵̸̶̮̰̟̮̬̲̱͎ͩͩ̌̏̅͜oͯ͒̑ͧ̊́͑͗̎ͦ̑͆͡͏̶̨͉͓͔o̷͋̇ͯ̉̚͏͏̫̱̠̱̫̯̫͚̫̘̝̖͙̦̦̝̬k̏̆ͩͬ̎͗͐͛ͥ̑̃ͬ̑͒̏͆̀҉̸̡̱̰̪̼̪̖̮̹͉͜ͅͅi̴̛̟̲̯̖͌͂ͧ̆ͮ̍̈́̇͒ͨn̵̴̰͕͎͖̹̩͓̾̄ͪͥ͗͗ͅg̴̨̗̱̺͈̺͉͓̱͚̖͒ͤͮ͜͠͡ ̢̛͚̦͕͉̞̬̭̗̰ͥ̔͑̇ͬ̈͋ͬ͆ͥ̍͊͐ͮͪ̈ͦ͘̕t̞̳̝͈͔̯̣͉̪̣̻̺͕͑͐ͪ́̅ͤͩ̄͑̈́ͨ̀͜͡ͅĥ̴̩̝̘̲̳̪̩͉̣̟̻̘̝̲̪͍̻ͩ̈́̋ͦ͗́̆͝ͅê̵̦̯̗̩̗̱̩̤̱̩̲͛̏ͣ̋ͪͧ̆͞ ̶̧̊ͣͣ̋ͩ͟͏̭͎̝̺̯̰̤̙̯̟̜ͅf̧̢̻͎̣̖͇͂ͯͫͫ̎ͧͮͮ̍̃͟ȩ̻͔̦̳̩͇̝̙̹̼͕̠̪͚̳͚͉͎ͭ͗̅ͥ͂͂͊́ͬ̑́̂̄̃̀͘͢͠e̡̅̆͒̔̏͏͏͇̗̣̺̤͉̥ͅl̛̪͍̟̰̳͔͔̙̮̘̝̉̒ͪ̈́̆̀ͩͣ̾̍ͮ̇̀́i̷̢̡͙̰̲͛̉͐̍̍ͨͫ͝͝ͅn̸͕͙̭͓͇̥͉ͭ̅̍ͪ͂̅̃̃ͦ̀̄͠ĝ̷̱͙̮̹̩͙͍̝̦͚̼̱̗̹̘̪͓͕͌̽̏ͫͮ̾͊̄ͦ͑͟͢͝ ̧̬͕̱̪̜͇͎͚͉͈̭͓͕̂̈́̋́̇̓͑̀̄ͪ̌ͭ̑ͧ͗̀͝ͅo̶̶̶̩̼̬̱̖̯̩̘ͥͦ̅̆͐͋ͥ̏̅̉̾̂͠fͬ̇̀̉̀̔̏ͣ̐ͭͮͨͥ̚͏̶̦̰̪̪̙̦̮͖̻̀̕ ̞̻̯̠͕̤̬̳͔̫̰̫̠͍̘͑ͪͣ̓̋̑̽̈́́͠cͣ̊͐͛̐̓͂ͭ̈̽͆͛ͥ̑ͨ̎͏̸͇̗̱̹̯̟̪̱̞̘͓̱͈̟̟̰͖̗̣h̬̝̭̮̬̗̩͗̿ͣ̉̉́͟͝ͅa͌͂̎̚̕͟҉̹̳̦̻̮͙͇͕͓͈̳̼̮̦̥ͅo̽̅̾ͪ̓̅̅ͥ̈́̀͢͡͏͕̥̰͟s̷͋̒ͩ̇ͪ̓͘҉̗̫̻̱͚͉̜̝̲̩͕̟̺̦͎͔̝̀.̸͒̈̉̈ͦ̈́͌͛͛̋ͬ̍́͘҉̡͇̪̣̟
̗̙̜͈͔ͤ̽̇̐ͤͬ͛̒́̃͊́̚͘͟͞Ẁ̴̥̲͉̮̱͔̬̖̠̯͇̰̟̤̪̯͉̺̻̓̊̉̊͊̏ͪͩ͌̇ͥ̿̔ͣͥ́̕͡ḭ̡͎̗̩͚͍̲̬̟͎͚͈͇̙͎̫̱̿ͯ͑̾̏͌͗ͧ͌̉ͥͩͨͪ̈́̓̊͡t̢̬͇̺͔̣̦̯̼̩̦̬͎̳̄̆ͮ͛ͫͣ͊ͬ̒̑ͥ͟͜͞͞ͅh̯͖̝̬̗͈͈̫̠̘̺̝̤̫ͬͭ͒̎̅͜͡ͅṽ̧̡̤̠͇̺̩̘̹͎̬̖̹̗̦̠̔ͯͯ̋͡o̰͖̟̳͈͔̖̝̼͇̜̮̭̎̓̈́̍̉̓̈́̂͆͂̀͘͠k̶̷͖̳̺̲̫̯̰̯͈̲̠̭ͩ̿͆̄̿ͤ̈́̕e͖̱̳͎̦̣͎̜̐̈́͑̂̀ ̛̙̥̱͇͔̜̠̭͖̰̬͓́͂͐̔͌̽̇͢͢͡t̛̺̗͎̝̗̲̳̠̣̠͕̻̥ͯͭ́̔̚͠h̵̷̭̞̥͕̖̲̲͖̦̓̂̽̈̽ͭͭͨ̇́̎̏̎̄ͦͭ̾̀́ę̲̪̬̹̯̘̱̘̱͈̻͈̻͈̠̪͈̅̽ͬ̅ͥ͗̇̔̍̑̊̈́ͪ̀̄̅ͤͭ͠ ̵̛̖͈̮͍̣̯͇̰̮͙̼̉͛ͫ͋̕͘h̥̼̭̜͓̫͚̳̼͎͇̘̟͍̬͗ͣ̽̾̃̐ͯ̽̆̂̄̓̅̕̕͠ͅͅį̛̭̲͕̳̯̞͍͓̹͉̬̪̹̣͒̽ͭ̋͑̃ͧ͗̇͒͑ͩ̄͌̎̒̂͢͠͞v̶̵̯̯̩͆ͧͨ̒ͯͯ̑̽ͮ̾ͪ̈͛̅͐e̶̮̲̮͓̥̗͚̖̗̲̞̿̐̉̈́ͭͥ̓ͧͦͣͩ̍ͅ-̴̡̗̬͙͈͙͈͂̆̒ͮ͗̂̎̽ͩ͌͗͋̚͢͡ͅm̧̧̦̱͔̳̼ͥ͐͗̌ͮ͘͜͝i̷̷͉̥͎͙̝͍͉̙̳̔̉̃͒̈́̈ͨ̏͐ͦ͜͟n̴̳͙͇͕͇̻̺̟̥̰͇͚̮̣͉͍ͤͤ̈́ͧ̀̔̀dͨͬ̎ͣͨ́͊͋͛̍ͣͤ́́̚͏̴̸̧̳̝̗͙̩̪ ̶͋̇̏ͪͫ̋̈̍͏͇̼̼̮̹̲̰̱̲̦͕͕͔̦̲r̛̽̾̉ͭͤ̓̃̏̊ͭ͂҉̛̪̰̤͎̜͇̫̻̗͉̼͕͚̱̺̠̞̼ͅe̻̞̗͍̠̗̞ͮ̄̃̀ͫ̾̐̂ͫ̐̓͒̈́̀͡͠͝p̶̴̨̛̯̻̳̠̟̣͕͎͔̳̱̜͍͕̰̜̞̓̅ͦ͛ͪͯ̀̀ͪ̊̏̓̉ͅr̴̳̗̥͈̦͓̯͍̦̳̙̹̥̳̝̦̎̌̍̐͑̒̋͞e̸ͫ̾̆͂́̚̚͞҉̹̲̹̭̝͔̠͇̺͙͔͈̳̼͕̠s̉͋͗̅̿̔͊̿ͦ̌̽̔͐̚҉͈̳͚̰̪̬͎̩̟ę̼̙̺͔̒͌̆͆͗̇ͮ͋̇̆̑̊ͣͯ͘͠n̶ͧͤ̓̃̈̓́̽ͥ͆ͭͤ̌̊̍͢҉̮̬̞͎̯̹̝̻̫̭̞͕t̷̬̦̝̤͙̫͓̞̠̤͙̠͈͎͈͇̯͍ͮͪ͌ͤ͌ͭ̈́ͫͮͪ́͗ͫ̍͟͡ͅï̡̤̻͔̩̙̗̹͚̫̠͚̥̙̞̙̮̞̌ͬ̓̇ͣ̔͐̓͋͗ͤͅņ͓̞̣̳͇̒͐̋̏ͩ̿ͮͬ̄ͤ̏ͬͥ̏̾̀̀͑̑͘͞͡ģ̵̛̟͈͙̠͙̎ͮ̓͑͆̈̅̽ͧ͊ͪͯ͊̾͑ ̶͗̃̔̀͘͏̱̼̦̞͖͓̟̦͕̤̜c̓͛̌͗ͮ̽̊͆̾̍̽̊̏͝҉̙̭͍̗̪̲̕ḧ̸̴̶̬͚̞̤͕́̍̓̄́ͮ̔ͧ̑̊̀ͯ̈́ͨ̄̍̾ͤ̕͢ą̷̨̜̟̻̹͙̪̬̘̱͙̗̰̜̠͈͚̎ͦͮ̈̀ͦ͆̀͜oͬ̎̔ͩ̈́̆̽́͜͏̗̫̳̭̳̻̹̲̯̹̤̱s̡̑̅ͫ͛ͮ͘҉̨̨͎̮̲͖͕̬̯̼͕͉͍̰͕̮̣̩.̴̻̺̫̗͔̫͔̖̲͖̈́̐̿ͥ̑̓̄ͫͩ͋͗͒̔͑ͤ́͒̚͟͟͠
̧̧͉̖̜̘̤͇̟̖͓̝̥͍̼͇̺̫͓̥́̈́̋̆̈́ͩI̴̢̛͍̘͖̬͙̲̠͇͇̬̖̻̙͇̫̱͎̓͐̽̌́̄̋̒̑̇ͥ̿ͤ̀̓͋̽ͩ͡͡nͮ̈̏ͨ̏̌ͨ͊͂̆ͨ̓̆͗́́̚͘͝҉͇̹͓̲v̦̬̲̺̫̳̰̤̼̝̯̂͒ͨͭͬ̽̍ͪ̂̆̾ͭ̂͑́̚͜ͅo̯͔̘̲͉̟̟̗̜̤̰͓ͥ͗͂̽́͢o̧̢͒̑̔ͨ͒̀́͒ͩ͐͌̅ͩ́͞҉͕͉͈̻͉k̴̷̻̦̺͙̖̣͉͓͔̪͕͙ͨͦ̄ͩ͒ͭ̿ͣ̌̋ͩͬ̈́̄̕ͅï̶͂ͧ̑͏҉̷̘̼͓͍̮̙̲͢ͅv̵̼̖͚͚̬̜̙̤͉̬̦̭̫̱̟̄̂̃͂́ͦ̆́ơ̸̧͔̖̩̰͇̳̥̖̙̰̹̼̟̙ͧ͋́̃͋ͨ͗̒͐̏͐̐͐͂̿̒̄ͯ̚k̸̶̫͙͇͕̺̲͔̬̼͙̗̹͕̯̂ͩ̃ͯ̎͐ͬ̊ͨͮ͗͝e̶͈̦͕͓̦̙͇̪͎͎̘̥̋̇ͫ͗̕͢͜͝ ̖̲̘͎̠̦̝͔͉̮͉͎ͦ̓̽ͩ̉̾̎ͣͮ̊̕ṱ̴͉̜͔̺ͨ͐ͣ̈͛ͤ̏ͪ̑̕͟͟͞ḩ̖̦͉̹̀̃ͮͧͪ͒ͧ̂̽ͨ̂͆̾̚̚͟͟e̢̛͉̞͖͍͍̱̘͇ͯ̀ͭ̊ͤ̉̆͌̉͊͋ͫ̽̓ͨ̃̈͐̚̕͟͠ ̵̯̪̤̱̘̃ͤͥͥ̐̓̑̈́ͭ̄̆̈ͫͪͤ̀̈́͘ḥ̷̸̸̖̫̯̫͓̜̩̱̞̠̓̆̊̉̓͝i̯͕͙͖̖̳̦ͦͣ̇͋̿͛ͩ͌̌̀̄̽͠v̴̢͔̙̯̰̦̱͖͙̥͔͔̖̞̭̄ͬ̓ͨ̏̆̾͢͜e̸͉̦̖̖̱̦̤͎̞̫͇̘̠̬͕̪ͬ̏ͬͨ͆̐͆̃̓͢͝-̵̟̩͎͍̝̱͕͍̳͖̺̂ͧ̿̄̔͜͞m̋̈ͤ͛̽̓̾̆ͮͨ҉̧͚̯̳̖͓̥͉͙͚̖̰͙̝̮̕͟ͅͅį̴̴̺͍͖̩͍̗̥͖͙̪̬̤ͮ͆ͯ͑̂͛̐̃̏́ͫ̆́̈́̒̈́͒ͅn̛̬̭͕̼̲̘̣̞̦̟͎̽̀̿́͜͡ḍ̶̴̵̮̣͖̪̭̪̣̱͉͍̦̹̙̜̙̦̠̹͛̀͂̇ͥͬͭ ̓̀̈͂̌ͩͪ̀̚͞҉̛̪̩͇̬̬̩̖͉͡r̵̤̦̤͎͕̭̲̰̬̻̩̰̲ͩ̽̔̌̍ͬ̐͂̾̚͡͝ͅͅe̴ͪͪ͛͌̒ͨ̔͜͏҉̮̱̠̘̙̖̜͉̺͔̩̳͉́ͅp̵̫̜̩̖͐̉̈̽͗ͮ̂̀̚̕͢rͥͬ̉͋ͧ̈́̓̋̄ͧ͐̈͗̌͋ͥ͏̨̘̤̞̙̺͔̱̹̹̲̺̙̮̙͓͇̳̞e͋ͧͣ̈́͏̵̤̣̣̟͔̹͖̖̩̺̮͎̘͚͇͍̥͎̭s̵̴̸̡̥̣̬͈̣̞̞̯͕̩͙̃͗̾͗̔͆̎͒͒̐̑ē̡̹̘̪̗̬̜̬͍̭̘͍̗͉̺̹̓ͫ̽ͮͬͧ͛ͮ̾̔͒ͩ̋͆ͩ̍̑ͩ́̀͝ͅn̸̢̻̹̲̪̣̝̲̥̹̮̝̮̰̳̪͔̲͉̏͂̉͑̿̆ͧͨ̀̈̈́ͬͤͥ̄̔͌͜͝t̡̛̲͔͚̼̥̦̗̞̍͊̿ͭͤ̍ͭͧ͆ͩ̀̚͝i̶̥̮͙͈̙̝͕͔͕͙̒ͦ͋̇̓ͤͨ̄͛͑͗ͪ̅̐ͥ͋̀̀͜͠n̏ͯ̽̔͋ͭ̓̌̄̚҉͍͎̫̘̣̫͙͉̯̺̮̤͙̜̻̞̮̩̀̀͜g̵͒͋̽̓̒ͩ̓̐͆̋͢҉͚̰̞̱̳̯͖͙͈͘ ̍̆̀̒͏̶̢̛̱̞̟̪̭̗̟̘͇̟̭͚͎̙̫̺͟c̥̝͔̺͙̣̯̫̺͓̩̞̪̪̙̫̻̜̲̿̌́͊ͧ̌̏ͣͪͯ̄ͤ̀̄ͩͤ̋́͠͞h̷̵̷̛͍̙̭͍̣ͨͨ̏͑͑̒ͣͩ̀ą̶̸͍͎̱̠̼̼͚͍̺̺̺̼̣͑ͮ̈́̑̽̑̑̿̀o͍͈̮̪͖̠̖̱̮͈͗̆ͩ͗̽ͥ̈́͒͆̿̋ͤͨ̅́͟͢͟͝s̴̷͙̘̥̖̬̥͔̘̹̲̹͍̞̊͊̅̽ͬ̅ͤ͋ͤ̎͋͟͢ͅ.̢͇̤͇̭̱͎̘͕͚̩̭ͯ̀̋ͨ̎̽̿́̌̏ͮ̆͘͠
̨̪͔̟̺͍̻̙̻̭̤͓̤̦̏̽͑ͮ̽̓ͮ͐͊̎ͬ͘Ȋ̛̝̞͈͈̲͙̰̗͍̻̃ͩͫ̀͐̈ͫ͛̇͐̌̂́n̴̛̖͔̙̱̜̫̟ͣ͐ͭͭ̾̑̈̅͑͡͞ͅv̮̙͓̠̗̱̹̞̮͉͌ͧͤ͂͆̌̌ͬͤ̃͘͢͡ơ̞̹̺̗̰̖͔̲͍͇̼̲̿̒ͪ͐̿̒̑͛ͧ̌̀ǫ̵̵̛̦͔̭͎̟̗͇̙͑̌̔̇ͤ͆̆͐̔̀̿ͭk̸̡̢͇͇̦̝͉̰͔̹͓͙̞̯̱̣̞̭͖̜̝ͤ̊̀͛ͮ̽͋̊̈́̍́̚͟i̢̛̺͓̟͈̘̱̍̌ͧ̃ͥ̀ͨ̆̅̎͂͒̅̀ͥ͗͛̏ͬ͢͡͠n̴ͤͦ͊ͤͯ̽̇͂͆̅̍ͥ̓҉̛̠̲͙̞̳̰̘̤̮̺ͅġ̨͉̬̮̯͇͉̫͉͍̫̖̟̱̦̻͓͔͖̒ͫͥ͐͌̔̍͑͛͊ͮͨ̓̾͂̌͐͜͟͠ͅ ͯͯͩ͋̊ͦ͞͏҉̷̪̻̜̖̝͚̳̟̳̙̰̣̖̙ͅt̨̢̙̠͚̮̞̩̠͊̀̓ͥͮ̽ͪ̑͐͒̉̽̾͒̔̕͞h̨̡͙̰̦̪̻̥͔̝͖̮̙̰̗̝̳̜̔ͬ̓ͤ̀͐̑̓͌ͬ̑̃͑̂͗͌ͅę̛͉̮͚͉̙̺ͮ͒͐̇̅̋͗ͯ̊͗̀ͪ̒̓̓͌̆͊̚ ̢͚̹̖̯̘̬͖̼̪̍͊̑͒̇̉ͥ̕͢͡f̛͈̯̪̘̠̮̣̹̠͙̭͙̞͕̳͇͍̳̒ͣͫ͛̔e̔̄́͊̔ͨ͂ͮ͋͂͏̱͉̬̗̀͡͡e̸͕͈̖̫̟͈̲̖̪͌̑ͬͣ͌̚͘͟ͅl̃ͦ̄ͪͩ́ͫ̏̀̋̓͋̑́̕҉̬̟̘̞̭͈͙͈͖̲͎̫ͅį̹̼͙̘̹̰̼̠͎̤̟͍͈̮͎̱͚̬̼ͥ̿̾͐̓́̚n̋̎͊͛͛̂̑͒̎̆̆̒̿̀ͤ̆͗̒͆̀͏͢͏̥̥͔̫͇̟̥̘̥̝͍͖̥ͅͅͅg̡̡͎̘̻̙̭̞͍̪̮͓̩͔̤̐̄̀̐͂́́̒̃ͭ̈́̌ͫͤ̉̋͡ͅͅ ̴̲̳͔̫̦̰̳͖͙̲̼͍͇̱̫̗̬ͭ́̃̃̒̓͢͜ͅͅô̢͆̇͑ͤ̄̈́́̓̿̽ͤ̉ͬ̽̽́́͏̷̸̶̳̦͈͈̺͉̠f̛̌ͨ̓̋̿̃̎́̄͗̋̌̈́͂̒͘҉̢̺͉͉͓̬̰̭̯̩͕͇̭̲͙̮̩̣̗̕ ̵̢̖͍͎̤̗̯͈͊̏̆́̎̍͂ͫ͐͂͋c̶̴̵̢̛̦̫̟͍͕͍̙͕͚͉̯̏͊̾̒͐̊͛ͤ̉ḫ̴̛̱͍̞̯̤͓͍͙ͬ̍̽̎̋̉ͣa͕͇͈̦̮̹̬͎̫͉̘̞̮̺̠̾̾̒̏ͦͫ͢͜͟͝o̷̪̪̠̘̲͚͈̭͓̼͇̮͐̋ͯͭ͊̏͐ͥ̑͛̎̒̈́ͮ̒̐ͣ̃́̕͟͝ͅs̸̥͖̙͍̗̤͕̳̮̬̥̗̗̪̱̖͙͕̐̊̊́́ͫͨ́ͅ.̶͍̭̗͔̘̟͈̯͚̰̰͉̲͑̾ͫ̌̈́̋̊̊͆̆̀ͭ̉̅ͫ̚͘͡
̶̡͙̲̯͚͚̺̮̝̦̝̖̰̙̝̪̿͛͊̒́̕ͅW̷̜̬̰͕̭̙̦̰̙͈͔̤͎͙͈̾ͪͦ̊̀̇̃̑͠ȋ̓̇ͥͮͫ̚͢҉̴͎͖̹̮͉͇̠̟̙̝̙͉̲͇̣͍̠̤͍͜͜t̵̶̫̬̙̥͍̰̟͕̜̻̮̥̯̹̜̂͂̔̓̿̔̌̑ͭ̿ͪh̶͔̪͚̳͚͎̯͇̞͈̗͚͉͉͔̱̎̇̈ͭͥ̎͆̊̚̚̕͢͝ ̛̛̰̬̮̱̦̗͓͈̰̺̤ͧ̈ͬ̔̋̂͛̑̅̋̓͋͐̈̽̊̚͜͠ổ̆́͂̑̉́ͤͧ̐̉̈̚҉̢̝̼͔̮̟̮̪͕̝̪͈́u̢̪̥̩̻̼͇̥͉̥̮̦̜̺̥͆͒̓ͬt̽̽̆҉̕͏̭̮̫̦ ̴̢̡̣͎͎͎̮̼̹̩͇̰͚͚̈̋̌̓ͥ͗̄ͭͥ̅̌o̵̢͉͚̫͚͎̤͍̮̦̘ͣ̐̄ͯ̿͛̚͠͝ͅr̨̧̮̯͖̲̭̩̻̗͓͇ͦ͊̎̆̄̈͊ͧ̂̉̌͒͊̄̈̿d̷͙̭͙͈̺͈̫̜ͥ̀͐̂̽͐̒ͨ͐͆̽ͧ̆ͭ̃̒̆͡ȩ̥̳̪͙͔̥ͧ͒̾͐ͮ̊̄̋͢͜͜r̶̯̬̼̠̣͇̙̼̬̞̥͔̗̂͂̓ͪ͛̐̎̾̚ͅ.̡̨̙̬͎͙̞͇̥͎̦̻͇͓͎͈̮͆͒̎ͬ͊̾ͤ̓̈́̆̑͑ͨͧ͂̐̍͋͆͡͡ͅͅ
̛͈̘̲͉̘͇̱ͥͥ̓͋ͤ͛̄̅̕Ţ̋ͣ̄̀̏̾̑̉̂̔̊͘͟͠҉̹̬̖͉͍h̴̺̻̝̗̫̲̱̮̘̭̖̮̮͚͇̳̘ͫ̂̐̑ͨͥ̐͛̃̔ͩͭ͒̚͢͞e̳̦̩̹͕͒͛͌ͤ̓̄͜ͅ ̴̢͚͓̤̘͙͖̝̞͔͇̇̈͛ͩͬ̾͟N̢̞̳̫̰͕̩̥̘͓̰̬̦͔̍̅̈̒̅ͥͫ̊̑͋̉̓̂ͣ̕͢ẻ̵̶̟͈̜̙̗̬͓̼̙͖̥͉̬̼͙̭̱̼̄ͦͥ̿͒͌̇̌́z̷̢̉̉͆̆̄͑͊̓͐̄̓҉̛̮̰͖̻̞p̵̨͙̭̞͈̗̼̮̗̫͚̾̐̿̑ͧ̓̎ͯ̽̋̚͠ēͭ̅̈́̓ͥ̉ͯ̍̽ͦ̀͏̧̦̠̳̟̙r̵̷̡̨̟̜͙͕̋ͪͫͪ͊̓̈́̿͋̍ͪ̓́d̷̫̻͈̯͈̠̯̏̉ͤ̐͑̍̂ͫͬ̂̃͢ḭ͈̯̙̥̗̰͗̏̈́ͨ͗͂̊̆͊̔̆̒ͧ̕͠͝͝a̶̻̩̮͈̙͔̥͙̜̱̓̆̍̓̽͐̽́ͥ͌͑̾̓ͨ̇͑̅ͪ̌̀̀͟n̸̶̡̹͖̝̗̫̘̥̗͍͇͍̭͚͉̩̣̪ͫ̏̆̌͞ ̴̧̦̟̲̮̱͉̭͍͖̞̬͙̠̮̫̝́̔̈̑́̇ͭ̿́͢͡h̨̛̲͔̩̪͉͉͉̩̰͍͍̖̞͍̙͈ͬ̈́̾ͨ͊̀͟ì̶̛̙̩̪͎̜̹̮̋ͨ̃͂̐́͛͋̏ͪͪͥ̋̅̇̚͝͞ͅv̲̦͉̝̱̭̼̘̮̄ͨ̀̆ͩͧͧ͢͡è̵̬̮͚̼͐ͫ̒̍̍̓͘͢͞-̢̛͑͐̐͌̓̀͏͏͔̥̗̲͇m̡̡ͩ̊̈́̇ͯ҉̰͖̪͙̞̬̤̥̞̖̠̹͟i̧͖͇̦̰̾̿̾ͬ̂̌͂͌͑̚͘͜͞n̵̔̈̓ͧ͋ͦ͌̓͒̓ͤ̎͋͑́̚͢͝͏̞͕̬̩̱͕̱̜̳͚̮̻̣͎̣̰̺̖d̜̳͇̗̺̱̯̤͎̣͉̑̆͑̐̂͌ͩ̈́͛ͧ̓̉́̀̕͡ ̦̮̠̝͈̮̝̱̪̮̈́̃͗̐̔ͤͮ̏ͯͦ̈́̾͑̂ͭͥ́͟o̸͑͆ͮ̓ͦͪ̃̇҉̡̞̣͈̱̘̲͖̟͍̥̱̮̣̥̩̞́f̧̾ͨ̅̓̂͏̶̤͍͚̱̜̝ ̩͕̙̜͉̩͍̖͓̿̄̍͆͌̔ͧ̕̕c̝̮͙̹̦̫͈̦̫̯̆ͯ̃́̍ͪ̌̏̃̽ͥͥ͆̓̐̂ͭͦ̚̕ḥ̸̭͇̖͙̣̹̱̩̪̬̞͖͗̄̏͌ͪ̃ͧ͆ͨ̊̄̂̄͢ͅa̷͕̤͈̙̯̝͖̹̘̤͇̟͕ͩͨ̊͆͐ͥ̾͢͠ỏ̵͕̠̠̠̠͈̤͓͕͓͉̗͐͗͗s̸̶͕͈̱̝͖͇̦̥̺̰̲͉̪͚̻͙̄͛̏ͫͩͨ̄̊̆͋͆͑́̑ͭ́.̢̛̗̰̳̱͔̰̬̼͖͓̦̗̥̫̪͇̱͌̀ͬ̀̃͛ ̷̛̪̦̣̫̣̺͍̞̮͙̟̹͈̻͍̹̑̈́̔̃ͥ̅ͦͬ̀̚̕͢Zͨ̈̒̒̾ͮ̉̔͌̽͊͢҉̘͕̤͔̹̜̰a̶͍̫̪̩̙̖̥̯̰̯͂̈̇̋̽ͭ͘͘͘ͅl̨͎̰̻͙͖͓͕͔̫̺̺̗̘̱͛̽̎̏͊͒͊͆̕͞͡ͅg̢ͣ̇ͥ̚̕҉̝̮̭̯͇̣̳͟ȏ̧̬̟̜̩͉͕̙̣͓̝ͥ̈́̅͆̊ͨͫͥ̈͛̕͟͞.̵̸͍͖͎̺̳̱̘͖͈̺̲̯̪̙̝̬̮̇̎͊̐̂̊͜ͅ
͈̤̱̗̰̀̆͆̅̒ͥ̉̎͛̒ͨͥ̀͞H̶̤̝̲͙̳̩͎̒ͯ̈́ͣ̚͢͟͜e̷̸̛̤̻̯̣̬̰̰̮̮̠̤̯͕̳̗͙̫ͭ̅̈́̀ͯ̅̉̆̎͗ͤ͗͑̀̾̏̒͟ ̧͉̗̻̳̤͙̙̺͎̜̈̂̒̋̽̎͂̎͆̿̒̂͢͜͜͠w̨͒͂̋̃́̒̊̾͋̒͋ͥ͒̈́̿̇̚͠҉͙̫̲̼̗̗͈͕͍̳̘͉̠͍̦̪̖h̨͙͙̝͕͍̬̹͈̤̪̬͖͕͕̼͖͒̃̿ͬ͗͌ͣ̉̀̈ͦͣ̊̑ͭ̄̚̚͟o̸͍̩̫̭̘͊̆ͭ̄̎ͫ̑̂ͥ̾̉̉̊͆̂̾̉ͮ̀̕͡ ̷̡̢̹̳̱̜͎͎͑ͨ̉͛ͣͮ̽́͛ͪ̋̿̇͆̑̇̋͆̍͡W̴̴̡̝͎͎̻͕̞̺͈̱͉̲̻ͮͮ̔̈́̍̄͌ͣ̀ͤ̅͐ͭ̕a̴̧̬̹͈̮̝͖͇̬̫̱͙͈ͮ̈́̆̍ͭ͆ͨ̌ͤ͌̾͊͋͒̒͂̅̀͢͡ͅi̶͖̤̺̬͖̫̰̪̩̯͇̻̯̩̗̠͓̊ͯ̏̍ͮ̿͊ͦ̄͂͋̄̚͜͠t̷̘̭̯̲̦̺̣ͪͪͫ̑̃ͦ̊͡h̴̨̛̲̟̪̱̭̙͓͕͔̬̪̜̞͈̗̠͓ͮ́ͤ̓̈́̐͒̒͢͝o̻̲̞͈̾͂̿͒͟͝ ̢̳̖̼̼̦̻̣̯̘̲̠̘̠͍̝̫̝̺͒̇̽ͦ̀͒ͧ̂͐̃̄̅ͨ̀͛̉̄̚W̷̥͚̖͈̦͉̠̻̿̏̋̈́ͪ̎͠a̤̰͖̲̤̠͓͊ͫ̌̿̈̒͌͌̄̓̂ͬ͌͆̃̎̆̕͠i͈̖̦̞̬͔͎̝̲̲̪̰̖͕͎̞̱͍̔ͮ͊ͯ̏̅̎̅ͦ̑̊ͭ̎ͬ̑͊͋ͤ͒͘͢͠ͅt̿͛̈̋̌͛̒̈́ͫͨͣ̚̚҉̠͖͖̘̳̖̫̬͚̞͉̳́͢͡ŝ̡ͫ͒ͤ͂ͯ͛̌̑̉ͤ̕͢͏̬̭͕͇̟͞ ̶̧̛̩̣̱̝̭̞̘͔̣̱̮̥͚͍̫̹̗͆̅ͪ́̐̄ͮ͜͠ͅB̀͛̾̎ͩ͑̅̈́̈́̂͗͋ͧ̒̓҉҉̲̫̟̘̺̭̜̕ͅȩ̯̬̠̻̗͙̫̂̍ͩ̈́̉̊ͦͣ̚͘͘ḧ̷̛̠̝̱̘̞̖͎͍͉͓͉̼͉̮̜͎́̈́̂̃̏͒ͣͪ̍͗ͤͭ̔͒͗ͤ̚͝͡i̢̛̼̼̹̪͓̜͈͉̮̬͖̮͋͊͒͒͊̽̅ͫ̉̊͒͑̆̿ͨ̓̎ͮ̚nͧ̊̄̾̈̍̏ͣ̒̈̓̄̂ͤͣ̀͘҉̕͏̗͍̳̗̦̰̬̺̜̮̯̞͕d͇̗͍͉͇̝̰̝̩̱̬̝̰̣̪̯͉̎̂̿̄ͧͫ̄̋ͬ̐͊͊̊̔ͭͭͤ́̚ ͓̩͎̱͎̣̩̟̦̳̮̖̣̇͌̒̉ͨͦ͛̍̏ͮ̾ͣ̈̅̇͆́͟T̸̰͎̭̖͔͕̠ͪ͐̃́ͨͦ̊̅͐͒ͪ͂ͩͯ̍́ͩͥ̽h̛͇͙͚͎͇͚̦͖̣̮̮̎ͭͬ̇̂͛̔́́͢͞ͅe̱̱̤̜̪̘̬̲̞̥͕͕̦̳͎̐͛̔ͦ̇̈͐ͣͩ͌ͦ̓̓ͣ̉́̚͝͠ ̳͎̠̖̇̄ͦ̀ͩͥ͞W̶̤͙̩͎̯̩͍̹̦̙̦̞͖͕̟͂ͯ̊̑͑ͥͪ͢ä́ͣͬ̋ͫ̉́҉̷̡̰̳̻̩̠̟̞̳͈̗̙̜̤l̨̅ͫ̃͂ͨ́̀͝͏̜̗̲͈̘̮̟̩̥̙͚̱̹lͫ̆͛ͪͧͤ̈ͤ͏̢̙͕̻̭̗̣͟.̢̘̯͈͉̻̜̮̟̟̠̥̩̗̖͓̙̪̄͋̽̓̾̄ͧ̑̒͘͟͢͞
̡̭͕̠͍̝̬̪̉̓̀̈́ͯ̾ͩ́͞͞Z̷͔̲̪̯̞͈͖͍̮̖͔̗͎̤̪̺̱̺̦̃ͫ̏̂́̒̒̆̚͡Ą̸͎̺͚̓̋̀ͪ̾̀̚͜͞L̵͚͖͇̮͎̤͓̑͛ͮ̏ͤ̊̑̈́ͪ̎͗͘͠͞͝ͅǦ̴̬̘̥͕̩͚̰̜͔̲̙̝̼͖̽̾̅̋͗̀͘Ơ̶̶͕̭͈̩͐̑͒̆̑̓ͮ̀ͩ̏͛̍ͧ̂̇̿ͦ͜!̵̶͍͎͍̜͕̤̟̳̈ͬ͗̍ͣ̈́̚͘͟͝ͅn̡̙͈̗̝̞̠̫̤͕͂͊̋̍͋̉͑͗ͩ̆̇͋̚̕͠v̓̋͌̔̔ͧ҉҉̲̤̺̙̻̖̬͔͔̖̞̺̭̗͕̭̩̖ơ̢̛̝͎̤͕͇͈̻̤̱̼̬̱̼͇̲̼̓̾ͤͣ̆̄͘k̾̅ͩ̐͒͑̋̎͆ͤ̏ͬ҉̧̢͞͏͕̙̳͔̞ę̸͚̺̙͕͈̹̥͍̺͔̰̹̠͑̿̃̌ͯ̓̂ͫ̐͐̽̑ͨ́͑̓́͘͘ ̨ͮ̓ͬ̒̋͐́͘͠͏̻̩̘̪̱̦̣͈̘̯ͅť̆͂͌̾̌͑̈͏̵̪̯̼͚̞̻̦̝̪̱͖̗̪͕͖̞̟̱͖͢͡h̴̡͔̻̭͚͎̰̰͍̞̜͍̹̹̜͐ͤͧ̃ͯͭͮ̉͛̆ͤ̐ͯ̒̅e͎̻͍̻͇͍̯̞̬̼̦͂̄̄ͦͨ̔ͯͨ̽̍͋ͣ́ͥ͊̍̃̀̀̚͜͞ ̧̝͍͖͈̪̻̪̱͓͓̱̣̇̅̈́͌ͧͣͪ͌ͭͫͥͨ̌́͝h̵̡̲͉̝̟̖̬̦̏̂̇̀ͥͣͮͭ̓͌̾̂̂̇i͋̉̇̎̅̐̌͛͊̌ͥ͜҉̴͍̗̠͎̗͕͓͓̥͉͜ͅv̭͇͙̺̫̖̟̥̰̺̟̜͖̭̥̪̏̽͊ͬ̅ͩͧ͌͛͛ͮ̈́̽͆ͫ́̚̕e͗ͫ͊̃̍͆ͦ̔ͣ͗ͤͯ̓ͥ͌ͣ̋̕͞҉҉͎̦̘̲̼͚̫̩̲͕̥̪̫̯-̤̰̼̝̹̤̺̹̞̰͙͉̫̞͛̋̋ͧͪ̀͟͟m͍̤͎͈ͦ͒̆͌́̃̑͒͐̉̾́͝i̷͈̱̠̻̲͆͋̃ͤ̋̆̈͒ͬ͊̊̕͠ņ̴̸̙̭̺͇̂̿͊͊́ͣͪͯ̀d̴͎̫̱̦̹̩̥̝̥̯͈̗̲̹̦͍̓̎̒̂ͭ̆ͦ͗ͧ̄ͬ̽͜ͅ ͇̠͈̜̩̲̜͓̾̔̌͐̔̎̀͘͞͝͝r̲͎̣̘̃̿͛̿ͤͮ̃̈ͤ͒́͢͢e̸̶̬̰̼͈ͩ̎ͪͯ͌͗͂̇̄ͩ͞p̙̯͈͕̥̹̠̼̼͖͙̄̓̔̆͊̎ͮͫ̀͟ͅr͛̽̀ͩ͋ͥ̇͗̋̐͛ͥ̇̂́͏҉̜͍͙̰͚̟ȇ̸̯̖͙̯͓̦̦̐ͤͩ̊̿͑ͮ̈̒͛ͤ͡s̶̢̮̪̥̺̍̏͛̓̓̀͢ͅę̸̱̩̯̜̬̝̥̫̠̬̳̤̮̦̹͔̣̀̆̈́͗ͫ̽̈ͩͫ̾̓̓̅͝n͒̀̅̄͑̀̈́ͦ̚͏̨̜͔̮̹̲̀͘͟t̴̴̗̤͈̜̦͇͕ͮ̈́͛ͫͤ̑͑̀́̍͐ͭ̀ͬͦ͊ͧ͌́i̧̘̖͙͍̺̮̗̩͚͔̣͎̹̫̗̔ͭͣͯ̾̓̈̆͊ͭ͒̄ͦ̈ͬͮ͜nͨ̏ͪ̆̈̋̈̓͑̾ͨ̚͏҉̸͟҉̝͎̘͖ͅg̶̛̟̞̟̟̱͍̟̞͓̙̹͔͎ͮ̒̋͂͐̾̀̒̌̀̂ͧͨ̃̾ͭͤͪͅ ̩̜̳̩͔͍̅̏̾ͦͩ͐̈̿͑̈́ͮͩ͑̓͑̔̚̚͝c̡̛͈̤̩̤̟̘̩̪̥̯ͮ͛ͬ̾ͩ̉̂́̄̓͛͐ͮ̂͟͝h̸̛͇͈̖̻̘͇̲̯̐͆ͦͭ͂̿͂́͢͡a̐̈̀́͑̇̽ͥ͋̚҉̰̻̘̰́ȏ̟͖̮͇̺̱͇̒ͣ̂ͭ̒̿͆̎ͭ̈́̈ͨͥ͊̐ͨ̉̐͢͝͡ş̶̙̰̥̬̜̲͍̦̩̹̟͉̳͊͋͛ͦͧ̓̿ͬ̃̐͂ͯ͛͐̑̌̏ͤ́.̴̡͍̩̳͎̠̎͌̽ͪ̓̔̋̀̐̏͢
̸̲͚̝͚̻ͮ̾͂͐ͨ̍͗̅͐̐͒̊͑͌̓̀̚͢͝I̷͓̠̗̓̒͆͆̃̎ͪ̌̾̔ͫ̓ͫ͘͟͠n̛͚͕͍̮̥̤̠̟̖͔ͮ͑̌̈̓̓̔͒͗̄̐̓ͩͨ̌͌ͬ́̚͜͟v̶̢̄ͮ̑̄͂҉̢̣̖̼̭ö́̓̈ͮ̿̂̽ͫͥ̈͛͊ͯ͠҉̕҉̴̭̝̩̠ǫ̢̱̰̜̆͋̋̔̓̽̈́̌̿̂͑̌͑ͬ̅ḱ̖̘͚͙͎̖͍̫ͬ̈ͬ̎̀̾ͭ̇̓̿ͤ̿́̚͞į̶͔̤̺͔͔̹͈͕͓͋̓ͧ̄̾̀̎ͮͦ͗͐͑ͧͬ̒̉̉̆ǹ̡̘͚͉̦͉̙̣ͩ́ͩͥͤ͌͋̎̚͞g͈̱̬ͦ̈́̍͌̎̓͐ͬ̽̆͟͢͠͞ ̘̰̫̙͚͙̬͓̙̣͍̲̰̃ͯ͋̎ͧͥͨ̃ͭ̋͌̒ͧ́̾ͬ͑͢͡ͅt̷̶͕͙̗̖ͥ̉͋ͨ̔̾̇ͯ͂ͤ̎̂̍ͫͥ̕h̴͈̗̝̟̟̭̥ͩͨͥ̈̊̓̋̈͛̅͋ͥͦ͑̈̚̚͘̕͟ę͑͛ͤͥ̋͒̽̒҉̶̟͚̦̳̻͈̕ ̷̩̮̤̰͉͈̭͙̹̣̙̓̋́̈͆̒̏ͣ̇͂ͥ̋̆̏̽̕͞f̷̢̗̫͚͖͓͚͍͕̰̙̰̳̠̞̱̮͓̬̖̆̆ͯ͒͂ͪ̎͊̅̾̌͒ͬͯe̢̊̔̊̂̋͒̿̈̀͏͉̘͓̥̪̗͈͖͔̠͚̹̫̻̫̙̗͞ͅè̱̺̫̻̟̘̽̈̓͐̐̅ͨͬͬ͑͝͞͠ḽ̛̳͓̻̲͓͎͔̖͖̫̼͕̖̐̔́̐ͯ̿̉ͪ̄́̅́͜ͅi̶̯̲͉͍̣͈͍̖̼̙̥̠ͪ̓̎̓̃̈́̄ͨ̓̆̀͑͘n̸̵̴͈͓̙̼̝͕̗̳͓̣͔̳̝̏͌̾g̍̈́͗ͮ͒͋̉̅̇̂̐ͤ͂͡͏̧̖̹͈̼̪ ̡̬̹͉̘͉̬̣̘̱͍͍̲̘́̇ͭ̉̇͛͋̉̆̇ͧ͗͂ͯͤ͞͝o̵̴̡̧̦̜̝̮̜̹͔͎͒ͧͮ̌̎́ͤ̐̍̐̔ͣͤ̒ͯ̔ͦ̏͢f̡ͨ̓ͨͨ̇ͥ̆ͭ́̾͏̝̹̳̳͇̲̮̳̥̗̝̼̜ ̹͎̯̪̣̥͉͉̩͓̜̲̝̔̌̉ͮ̃ͤͦ͛̔̌͂̏͌̎̿́͜͠ć̸͖̗̺͇͎͎̜ͧ͑̿̐͋͋̐͋̇̓̕ẖ͕̟͖͇̪͉̙͉͕͎̳͍̣͓̥͐ͪ̔ͣ̿͛̊͌̅̍͆̀̏͡á͉̥̥̹̜̮̦͎̰͔̹̩̬̜̣̘̬̗́ͮͤ̑́͟͟͡͠ͅo̡͇̥̩͎̲͍͇͉͙͎̟̗̜̬̭͕͖̍͑̇ͤͩ̏͛͆̓͒ͦͬ̐̀ͬ̇͑ͩ̅͡͞͝ͅs̔͂͛̓̆ͭͣ̒̌͂̐̕͏̵̮̺͖̫̖̗̯͉̫͕̀.̶̛̺͉̦̥̹̬̣̯̮͙̰͇͎̳̫̲̏̈́͂ͬ͐̃ͭ̋͒͋̔̄ͦ̈́̒̅̍͊̚͠ͅ
̧̛̙̟͖̯̞̘͎̯͍̞͙̙̖̗̟̮̎̏ͥ̏͂̄̅͑͒͘͢͡W̸͚̘͈͖̰͔̻̞̼̤̯̳̃̈́̾̆́͛̓̚i̸͚͈͖͓͈͓̣ͦ̇̈́̈́͟͝ţ̸̛̞͔̯̱͖͈̩̯ͫ̄ͩ͑̽͋̑̈́ͥͫ͘̕ͅḥ͚̲̫̝̒̾ͮ̍̈́ͣ̾ͥͫ̓ͫͩ̇̃͛͌̕͟ ̵̶̩͇̤̥͎͆̔ͨ̉͛ͫ̓ͅo̢ͫ̓ͭ̔̑ͦͫͥ̚͏͔̯̮̼̠̦̤̱u̡͛̌ͦ̏̇ͦͪͨ̉͏̲̹̮̱̭̟̖̣͇t̨̬͈̼͖̣̰͔̼͉͂͆ͣ̈̾͒̊ͨͮ͗ͧ̚ ̵̢̢̭̺̖̰͙̜̺ͭͦ̈̃͒̐̈ͧ̇̓̄ͯ̐ͣ̏́͝ơ̦͙̩͉̞̭͖͚̤̲̻ͧͫ̊̒ͦ̔̄̍̈́̈ͤ́͞r̓̐̅̐ͣͣ̾̉ͣͭͤ̾҉̵̲͖͍͓̹͎͙̪͙̯̭̠̮̹͙d̵̡̙͇͈̦͚̖̦͖͉͖̪̞̹̲̱̝ͦͨ̂ͩ̌͒ͨ͡e̶̡̡̩̥̤͚͖̭͔̱̠͖͚̺̜̩̩̪͙̤̤ͭ͌͆̽̔̊͑̋ͮ͂ͯ̎̀ͬͭͬ̈́̈r̸̙̟̻̟̻̹͋͛̓ͨ̀͜͢͝.̵̢̛̖͓͎̘̗͇̪̥̯̠̭̞̩̳̹ͥ͆̄̋̎̏̌̈́̾͌̑ͩ͑ͮ̿͜͝ͅ
̳͉͖̺͚̗͍̤̘͛̔̇́ͨ̎̇ͬ̌̎͋̈̏̽͐ͧ̽͑̕͘͝T̸͙͙̘̯̗͚̫̟̙̦̖͇̣̮̥͕͉̳ͯͪ̍̋̍ͨ͡h̴̵ͤ͒̈́ͥͥͧ͗̏̅ͤ̃̕͏̛̞͔͕͓͔͉̲̟̜è̵̵̖̯̭͈̥̬͇̹̗̟͎̪͕͕̗̤̾̍̓͐̊͊ ̸̔͐̈͌̎̊҉̳̪̙̹̣N̴̷̸̢̰͎͍̩̜̭̯̼̹̮͉̙̲͔̆̐͋͑̆̌͂ͤ̀ͪ̾̓ͪ͑͞ė̸͇̻͙͍̱̟̱̥̞̖̗͙̎̓ͪ̆͐̋̑͂̎͆ͥ̉̏͡ͅͅz̵̸̨͖͕̬̟̺̗̼̠̗̝̑ͩ͊ͯ̔͛̈ͮ́̊̚̚͠͠p̴͛ͧͧ̀ͤͭ͆͛͆̊̔̋͆͆́̋͌͊͜͏̷̟̜͔̼̮͎̻͖̩͈͚͔̥ͅë̡̻̼̥͇͈̗̦́̉̍̄̇̇ͣͫ͘r̨̗̺͎͚̋ͣͭͦͩͬ͌ͦ̃̓̊͌ͭ̑͐̚͘͢͞d̡̛͕̩̤̠̝̫͍̻͎͕͎͇͆ͬ̏͆̋i̡̡̳̘̱̘̫͖̼̻͓̺̞̭͕͖̠̗̜̺ͧ̄̉̀́ͣ̃̐̎̆̓̔̋̈̍̒̔ͧ̈́̀͝͠a̴̶̹̗̺̞̤͎̭̖͖̹̰͓̯͋́̂ͧͮͦ̓͞͠n̴̛͎̜͉̜͎̑ͣ̄ͥ́̂̓̍̅͊̃ͯ́̀̚̚̕ ̡͛ͯ̽ͬ̑͑̚̕҉̹̜̝̫͠h̴̴̡̭̺̮͕̰̭̭͍͔̩̫͖̻̟ͪ͐̉̌́̎ͨ̌̓̓̃̑͞͡ì̷̤̮̮̬̾̃̓ͥ̔ͦ̄̓̆ͧ͠͡͠v̷̶̘̯͕̙̘̼͎̦̭̼̹̈́ͫͣ͆͋̋̀͞e̛̫̝͎̫̮͚̗͚͍̝̼̹͎̱̥̦̫͕̓ͪ͂̔̎ͦͧͮ̓ͩ̒̕͞-͎̮̤̫̙̪̗̟̓͆̐ͦͦ̊̎ͩ͑̌̍̔ͩͮ͋ͬ͛ͩ͞m̄ͯͣͪ͗̅̀͜͡͏̘͍͇͕̟͍̗̯̩͖̜̮̼̝͈̟̲ǐ̥͉͙̳̣̏ͩͭ͆̉ͩͭ̽ͤͨ̂͟n̡̧͈̝̹̩̱͎͚͍̗̣̭̥̲͚̪͇̱͊̄ͫ̏̉̽̎̄ḑ͉̝͓͓̦͓̣̥̫̖̊̎͋͑̚͘͞ ̶͋ͮͦ̋̒ͤͪͫ͌ͩ̅̄̂ͤ͋̍̚͏̫̣͕͢͠ͅo̵͇̻͙͎̪̬̖̦̟̘͙̠͈͚̥̾̑̔ͯͩͦ̓ͫ̀͌́̚͞͠f̸̛͗̊ͭ̈́̀ͦ̌̃͑̊̆̔ͥͪ͡͏̜͉̞̟͕̙̻̮̟͉͖̼̭ͅ ̢͕̮̖̻͎͎̘̠ͫ̇ͧͫ͆́̅̂̒̆ͥ͊ͯ́̚͟ĉ̴̵̢͓̼͍̤̣̉̃̊̒ͦͧ̚͡ͅͅḣͮͦ͗͊̿̒ͪ̑ͪ̃̏̏̃ͧ͗̅ͬͧ҉̸̸̢̳̰̭̗̖̀aͯ͌̽̒ͯ̇͏̴̵̦̰͍̰͙̥̙͈̩͝o̡̮̦̗̊̄̅͂̓ͭ̒̽ͧ̉ͫ̾͌̌ͫ̇ͥ͟͝s̵̨̠̘̘͇̝̳͚̬͈͍̖̑̊̈́̆̆ͮ̈́̏̐͘͜.͑ͩͦ̆̓̒̂̈́̔̚͟͏̶̛̬̩̭͕̝̩͙̮̭͉̖̗͘ ̏̾ͬ͝͝҉̯̟̞̹̲̪̗̞͚͕̟Ẓ̧͕̭͈̫̟͚̱̩̗͓̠̑ͩͭ͒̓ͦͮ̒̿͟a̷͇͍̦̲̘̹̪͋͆ͭͭ͌ͩ̄̋́̂̆͋ͤ͊ͦ͑͟l͇͎͇̜̣̹̫͕͋̊̌ͣ̿ͦ̃̽̎̓̄̒͒̍̉ͮ̽̚͠͝g̛̺̞̣̱̠̫̹̼̭̰̣̜͕̼̩̰͚̋̉ͮ̐̒̌̈̌ͦ͟͞o̶̔̾͒ͧ́ͬͣ̾ͫ̀҉̫͕͓̘̖͙̝̳͙͔̹.̨̫̹̠͎͉̼͇̼̳̻̗͍̯̲͔̦̓̒ͭ́̀͆͒̔͋͒͑̓͋̎͢
́̈ͫͦ̿҉͠҉̷̫̱̫̬̭ͅH̸̻͍̳͖̥͚̙̭̻̘̩̞͔̪͖͉̲̭̽̾ͮ̒̄͆͋ͬ̾́e͋̉̊̎͛́̓҉̷̧̦̦̗̭̻͇͕̗̹̥̗̝̙̣͎̱ ͛ͨ̆ͭ̌̓͆҉̵͙̟͙̯̦̤̯̪̜w̸͎̙̫͙̖̱̦̅̍͋̋̏͂ͫ̔̀͝͡h͍͚̹̺̥͎̘̬͚̤̝ͬ̉̓̿̎̃̓ͩͥ͛̆͂ͫ̎ͪ̓̎͜͟͝ͅoͪ̅̑̈͒ͯ͂̾ͬ̅̉̈ͥ͌̄ͩ̄ͭ̀́͏̩͇̻̪͉̜͓͉̬͈̻͉̠̥̞͡ ̵̴̶̹̠͙͎͉̫̗̱͔͚̜̝ͧ͂͑́̈͌̇͗͌͊ͫ̍̈͋ͫ̾͊͡͝ͅͅW̛̞̭͍̾ͪ̋ͬ̓̈ͯ̏̐ͥ͢͜͠ǎ̶̶͐ͯ̇ͧ̏̚͏̢͖̺͇͉͕͓͈̖̟͍̬̥̳̠̙̳̪͓́i̷̧̙͓̬̰̞ͦ̊̎̾͆̏̑ͩ̓ͮ̕t̷̹̩̪̯͑̄̎̃̊̈̌͆͆ͬ̌̾̌ͧ̚͝s͍͎̼͚̥̜̩̰̞̣͖̮͕͕̻͔̠̬̑ͦ̓̍͌̄̊͂ͭ͑͆̐̀̽́̀ ̡͆̔̄ͯͨ͊̌̉͒ͮͬͣ҉̞̗̞̬̻̳̭B̸ͫ͋ͤ͋̄̉ͮͯ͋̓ͧ͒̈̀҉̯̝̟͚̣̫̝̬͕͚̹̘͎͉̠͡ͅȩ̧͇̥̲͉͉̬͔̫̹͈͐͋̾ͦ̓̔́̚͟͡h̵̨̯̻̤͎̳̞̮̖̦̒͌̈̿͑ͬ̆͒̂͌̈̒͜͠͞ͅi̴̷̸̛͇̗̟̗ͥ̌̽͗̈͗̓ͪ͑ͨ͆͆ņ̷̙̱̭̲̺͖̝̗̹̞̖͈̫̣͉̀́̊̒̈́̒́d̵̨̨̤̜͇̦͕͙̺͈̖̗̩̃͐̌ͮ̅ͮ̽̄̌͝ ̗͕̺͙̗͎̠̙ͭ̃ͣͧ̌͂̏̇͑͛̄̀͌̎̓̀͌͛͟͠T̵̺͉̤̳̘̖̲͓̪̥̲͚̮̫̹͑ͬͣ̍ͭ̏̈ͯ͛̊ͤ̏̓ͥ̏͘h̸͒͛̐̀̌͛ͬ̓͌ͭ̏͐̈̈́̐̈́͏̲̭̤̹̖̳̣͓e̢̦͇͈̹͍̱̭̣̩̻̽̓͆̄̑ͫ̐̚ņ̧̛̻̠͔̮̻͖͕̲ͧͯͤ̎ͬ̾ͦ̑̊ͪ̃̓̄ͣ͟gͧ͑͑͗ͨͩͫ͛̍͂̐̋ͨ̆ͧ̐ͨ҉̧̼͔͍̘̟̙͓͖̳̙̣̳͚̪̘̙͈̹̜̕͜ ̢̖̰̗̘͎̘̦͓͎̭̘͓͙͔͍͓̎̇͆͛͒͑̎̍̈́ͫ̓ͦ́ţ̝͚̝͍̟̪̺̦͛ͬ̔ͧ̄́ͨ̾ͤ̇̅̽́͆̋ͩ̉̽͗͞͞ͅĥ̷̨̧̬͕̜͓̙̺͔͖͇̼̺ͥ̈̾͊̑̓ͪ̇͛͒̿̉ͩ́͢ͅë̴̴̶̡̢̩̳͚̻͚̱͍̺̘̭̳͚̟̱́̊̔̿́̓̑̋͆̏ͪͣͧ̔̔ͫͫ̌ ̮̲̞̻̳̦͕̗̤̠̺̮͍͂̒ͦ͐̀͡f̵̨̛͇̞̻̤̟͈̪̙̬̥̺̖͔̯̱̺ͣ͌ͨ͑ͪ͊̅̿ͫ̒̓̾̚͜͠ͅḛ̵̥̭̰̠͙̼̮͎̣̣̱̘̥̰̎ͩ̋͛̐ͭ͌̐̎̀̃ͫ͗̈ͬ̌ͣ͝e͖̼͖̞͓̹͔̣̰̳͖͔͉͙͇͌̅ͪ̆̐͆ͨ̇͗̀ͤ͞ļ̼̳̟̲̙͎̱͕̦̭̳̬̹̱̦̲̩̭͉̇ͤ̎̂̿̆̀͆ͭ̂ͯ͒ͩ́͞i̸̸̷͕̗̞͙̮̗̝͈͖͔̒͐ͯ̆ͪ̉͑̒̿̈́̆͢n̡̛̝̩͕̘͎̔̒̊ͬ̏͋̀ͬ̉̄̏͋́ͦ͐̒̚̕̕ͅͅg̵̻̯͚͈͕̭̘̥̖͎͓̱̜̣̼͋ͯ̏̓͊͐͛ͨ͒̇ͨ̅͒̚ ͧ͛ͮͫ̀̕͏͝͏̘̲̺̬͖̤̘̦̬̯͍ͅo̓̈ͧ͛̑͒̃͆̒ͣ̎̑̿̀̓̀͘̕͠͏͔̪̟̠̻̱̗̬̥̬͎̼̼͙͎f͈̹̝̣̥̦͇̬̟̪͕̪̌ͦ̉͗̎ͥͤ̕͢ ̨ͫ̐ͣ̊͗ͧͤ̽̋̄̓͊ͬͨ͂͏̸͢҉̫̻̲̦̘̘͓̝͉̮̱͔̟̠͉c̨̖̻̮̙̩͎̪͍̓̓ͬ́̈́͋́͘̕͠h̴̪̩̘̻̟̭̬̞͈̝̯̪ͧ̇ͧ̔ͣͧ̈̽͆͟͢a̾̃̋͊ͮ͌̔̈͑̚҉̶̳̯͓̭͟͡o̧̠͉͖̘̯̬̥̯̭͕͈͔͚͎̭͎ͥ̾̔̓̆ͤ̈́ͦͬ̅̀̍͝͞s̸̰̻͔̭ͤ̐̔͋ͬ̿͊͠͞͞.̵̨͎̦̗̹̊̉̀͆̏͑̓̋̏̿͂͛̓̂̾͋͟͞
̛͈̞̪̟̻̯ͧ͊ͭͧ͆̽̀̀͜͝Wͫ̔͒ͬ͒͋́͆͌ͨ͏̸̛̼̦͙̙̳̜͈̭̟͕̀͝í̷̓̈́̇͆̄̇҉̷͙͚̰̺̳̹̝̙͎̝̲͖͙̯̥̳̞͙̕t̎̉̋͋͆ͯ̍̊̓͏̨̯͇̪͓̪͔̣͝͠h̷͙̬̪̙̦͙͍̪̰͇͎͚̙̞͑̆̋ͩ ̶̷̛͕̰͓͓͚̳̲̮̬ͩ͑̅͐̑͌ͧ̇͒͘ö̡͕̻̱̭̜͉͙̣̪̱̩̣̳̞̮̯̼̓̋̽͗̏̉̓̍ͧ͛͛̒̌̓͢ͅu̸̶̴̬̹̜͙̥̺̘̥̥̹̥̻͊̑ͭͦͨ͑ͭ͊ͮ̎̇̾ͣ̾ͦ̓ͫ̾͟t̡̹̻̞͙͈̜̖̠̩͓̝͈̳ͥͭͯ͒̍̇ͧ̆̅̽̎͑̅͜͢͝ ̡̡̩̘̠̙̜̖̝̞̩̻̘͍̝͍͓̳̰̔̉̏̐ͬ͒̐̏̑̓̀ͦ͆ͣ̚͜ơ̡̨̲͎̠̣̟͕̞̼ͬ̾̆ͨ̂ͧ̒̀ͭ̐ͧ͜ŗ̶̵̺̖͕̤̯̜̼̪̤̯̺̬͇̗͔̟̗̮͒ͦ͂ͩ͢d͖͈̘͚͚̮̦̠͓̳̩̾͌̾̃̃ͣ͗͐͌ͬͥ̒̍ͭ́̚͢e̵̵̲͇̣͎̗̰̤̘̯͎̙͙͓̫̭̰͓͆̅́̂̃͢͞͡r̡̝͙̮̱͇̝̭̦̩̮͕̒̐̌͌̃̑ͦͬͥ̂̽͊̉ͮ̍ͨ̅͛͡ͅ.̧̞̦̫͎͙̩̰̭̜͙ͩ͂ͪ̌̽̂̌͗̕͟
̻̹̥̼̠͚̲̣̙͓͔̻̤̜͙̜̖ͤ͌̿͗̄̄̕͝ͅT̵̖̭̻̄͂̀́̅̃̅ͣ́̈̀̽̚̚̚͝h̷̞̭̳̣͓̺̙̦̦͚̫͕̯͙͌ͦͫ̇͠e̷̷̵͔̤̣̣͖̘͔͙̩͖͉͓̲̍͛̈́̌ͧ̽̓̆ͫͬ͝ ̨̧̛̪̰̬͚̞̬̠̯̼̘̦̭͎̀̽̿͆ͬ̈ͤͦ͑̈́̈͐̅͢͠N̬̰̩͎̖͎̠̘̮͍̘̦̳̙͈͖̙͑ͫͣͣ̎́ͪ̽̐̓̈́ͥ͂̌͑̿̿̚͘͡e̵͇͕̪̺̲̗̮̹̩̗̩̘̐̾ͣ̐̅͊̒ͭ̎ͨ̀̔̍ͣ̆̀́̚̕͠z̰̩͎̝̞̗̣̲̜͈̯͚͓̾̋ͩͤ̊̇̌̔̌͜͠ͅp̶̛̘̰̲͎̞̪͇͎͖̦̦͚̱̑̓͆̈́ͫḛ̶̷̯͕̮̩̣̹͎͔̪ͧͯ͐ͩr̷̻̝̥̘͔ͨͨ̎ͦ̚͘͢͞͞d͚̠̯̩͍̪̤̘̩͙̙̳͙̬̯̩͍̒̊̉̑̊͌̈́͆̐͑ͩͫͦͬ͗ͫ̏ͭ́́͠į̷͖̲̣̲̝̥̫̰̰̩̬̤͈̗̅̈̒͛ͧ̽́́͢͝a̢̢̝̙̙͙̳̥̾͛̿̔̒̅͗̚͢n̘͇̱͈͈͎̟̖͊̃ͨͧ͊̿ͧ͒͂͟͡ ̵̗̻̭̠͚͖́́ͯ̍̎́̔̔͐̓̒̾̍ͤ́h̸̜̻̳̠̲ͬ͐̎ͭ̌ͦ͐ͭͮ̉ͥ̅̌͊̚̚͘͟ͅi̸̧̼̗̗̱͎͖͚̹͓͕̞͑̈́̽ͯ͟ͅv̶̷̜̠̺̫̼͔̩̣ͦ̈̐̍̂͑̔̏̑ͩ̚ė̟͚̝̫͔͎̭̖͚͚̝̱̦̹̉ͦͩ̍̀̀̚̕͠-͛̾ͣ̍ͪͥ͑ͣ̅͗ͩ̄͛̚͟͢͞҉̠̣͎͎͖̘͔̜͈̭̤̩͖͕̜m̶̊͋̿̇͆̂͊̇̋ͣ̌̓ͫ̐͏̯͙̣̩̝͖̲̘̺̼̬̠̜͉ͅi̴̸͙͎͓̮̔̿͛͒̀ͣ̐̂ͫͤ̒͊̆͋ͯ̋́͟n̶̴̞̠̯̥̱͚̳̟͍͓ͦ̈́̑ͥ͐̿́d̶̴̞̦̼̱͎̙̳̱̦̂̈́͛̉͂ͨ̄͢͠ ͗̾͑̑͛̅̃̉̆̄̑ͥ͏̘͚̬̳̤̥̘̟̟͚͚͍͟͟o̷̵̢̘͈͍̻͌̐̌͛̄͂̈́ͣ̎͛́͞f̴̴̘̱͔͔̱̝̝̤͉̼̗̤͙̝͍̘̞̒̇̃͆͝ͅ ̷̵͕̰͙͇͍̉̈́ͥ̿ͥ̆ͫ̇ͪ̉͒̆̍͗̄ͬ̓̊́́͟c̢̩̠̮̬̠̩̳͕̜̻̳̖̗̫̦͍̦̤̆̉͊̉͊̽͑͟h̾̌ͬ̉́̔̉̐ͩͯ͆ͮ͆͆҉̠͖̰͎̯̯̟̩͉̦̻̙̙͉͞a͊ͯͯ̐ͫ̓̋ͮ̑̅ͥ̎͡҉͙̺̖̹͎͇o̷͍̹̜̣̝̥͔̬̞̫͇̖̣͑̇̎ͯ̽͋ͬͥͨͤ́̚ͅͅs̨̡̱̩̦̯͖ͤͫͤ̏ͮ̊̅͌ͭ͢͜͞ͅ.̷̗̞̬͍̔ͥͦ͆͟͟͡ͅ ̧̣̗̺̪̄ͬ͑̔ͦͥ̽̆̋͒ͧͬ̑̍ͤ́͜͠Z͊ͤ̒ͤͬͪ̾̍̋̚͏̢̖̠̮̫̩̠̯̯̱̘͎̭͈̀͢a̟̩̬̰͓̬̩͉͖̗̝̣͋͊ͦ̾̈ͤͮ͂̀̕͜l̶̵̵̢̥̬͎̜͔͇̰̥̱̟̙̗̫͓̘̰̞͙̩ͯͧ̀̐͛ͪͩ͋̄ͣͥg̀̈́̍ͪ̒̒̽ͨͮ̇̒́̒̐ͥ̈́ͨ҉̶̧̞̱̮̰̺̳͙̦̼͔̘ǫ̸̴̘̖̦͔̥̳̭ͥ̆͊̋͆̊̊ͮͫ̀͋̔̋͗̊̒̚͝.̓̌ͧͭ͑͜͡͠҉̙͇͓̭̣̘̳̺͕̪̘́
̵̶̡̛̳̪̱͕̫̫͙͕̥̬̘̺̫̗̄ͪ͐̀̆̈̔͆̔ͭ̈̚͟H̷̍ͦ͋̑̄ͨ̎̃̿̒͒ͤͭ́͏̻̱̹̺͚̰̙̟̟̫̺͇̻̭́ͅeͥ̀̽̋ͣ͛̾̋̍̋͏̶̤̠̱͎͚̱̮̥͍͈̗͙̯͕͍̱͉̱̀͢ ̨͌ͫ͑̏̉͏̸͓̳̮̬̩̝̺̟̱͕̤̙͡͠w̴͓̞̠̦̫͇̔ͩ̀ͥ̇̾̎ͪͣ͑̐ͮ̆̀͗̏̌ͭ͢͞ͅh̶̨̤̥͎̘͇͓͖̫̦̖̥͐ͩͫͭͨ͂̆̌̑̇̌̏̌ͭ̈o̵ͦ̀̊ͦͮ̍͗̊͊ͮ̓̈̑ͮͩ͘҉̻̙̤̯͚̘̣͈̙͕̳̗̞̣̻̠̪ͅ ̵́̎ͬ́̍̆̿̂͡͠҉҉̻̹̯̺̩͓͇̗̪̮̦̦͓̬W̨ͩͬ̒͌̏̓̏̿͛̀̊҉̥͉̖̱̟̬̫̜̲̻̹͍̫͙̤͢ä́ͫͭͮ̽̀҉̧͏͉̼̞̲̻̞͟į̶̤̦̣̦͓̟̔ͦ̆͐ͫ̿̐͒̍̌͊̀͛ͥ̆͘͢͡t̸͖̜̗͕̱̦̭̘̙̭̲̣̱̟̟̣̗͗͌ͫͧ͑͛̽̈́ͥ̐̑́̚͡s̸̸̞̺̻̪͈͕̺̯̞ͨ͂̍̓̀ͤͧ̿̌̃̑ͩ̋̾̒̚͠͞͞ͅ ̴̪̹͙̤͖̜͔̹̜̻͚̭͇ͤ̂͋͑̓͛͢͢ͅB̧͇̲̰̣ͩ́ͪͨ̒̈̓͆͋̊̄̅̍̔͛͠e̴̢̖̣̙̪͈̗̹̫̳̗̩͓̙̫͌ͮ̈́͗ͫ͆̔͌ͧ̄̆ͩ͘h̴̨͕̼̮̖̪͙̦̤̬̫͓̠̫̍͒̊͢͟i̸̷̛͚̱͓̘̱̱̻̺͔͒ͥ͌ͧͭ͟͞ṋ̸̡͓͓̠̮̗̺̯̤̼̥̤̗̗ͨͩ̒ͩ̄ͧͤ̒͘͠h͔̣̞͙̥̜̳̬̲̖ͯ̌ͣ̓̇̐͊ͦ̊́͝͞ͅo͗ͪ͒̅ͮ̓̔ͬ̚҉̸̵̡̭̪̳͓͓̱͈̜͙̮ ̴̛͔͇͉͍̭̪̯̟̝̹̰̺̳̗͓̥̙̻̏ͦ̈ͦ̊͆ͣͨͩ͒̔͌ͣͤͩ̈ͫ̎̚͘ͅW̨̭̝̙̩̺̦͖̠̗̥̪̙̼̖̠ͣ͗͂̄̅̆ͭ͒ͫ̉̏̅̐ͨ̍͑ͪ̉̾̀a̩̻̮͖̘̮̞͇̓̂̌̋̾ͣ͋̉ͥ͗ͪ̏̿͂ͧ̀͐͛͢i̧͔̮̘̩̖͇͕̤̫̯͈͆ͥ̍̔̂̔ͬ̂̆͋͡͡͝͝t̵̢̜̼͚̣̣̗̉̐̐̀͒ͪ̈̆ͭ͗͛̄͗̒ͯ̈ͮ̚͢͞ş̙̗̭͎̫̝͚̻̯̙̞͎̪̱̫͙͚͛̇̎͛̚̕͡͝ ̩̳̬̪͍̳͋ͬ̑ͮ̑̍̇̍͜͜͞B̯͓͚͉͉̖̱̙͉̠͈̬ͥ͋̌͑̎́̀̕ͅe̸̮̝̥̣̤͎̋̎͋ͬ̅̔̽ͩ̈́̓ͨ̋̍̆͌ͣ̚͢h̨̊̍̈́̑̌ͥͦͤͪ̓́͊ͧ̂͂̿͏҉̱̫̟̬͇̜̟̲͉̰i̶̛̗̞̖̼̪̜̞̣̲̇̌̐̊̍̎̚͘n̄̈̓͋̉̍̊̀ͣ̿̀̒̏̍ͪ̇̚҉̵̛͔̯̜̥ḋ̢̙̣̞̞̩͔̗̣͓̪͖̦̮̫̿̐̄̈ͮ̃̿͜ͅ ̡̼̙̲̯͈̳̳̗̘̗̯̱̜̞̣̣ͯ͌̍̇͢ͅTͭ̾̽̈̀ͩ͐ͯͪ̎ͮ̌̽̚͘͏̵̡̗̯̤͖̞̼̞̩͚͇̰͘ͅh̄̅ͬ̐ͧ̎̋̂͋̇̒̽͒̐͘҉̠̫̫͔̺̜̝͓̬̦̝̞̲̗ę̧͈͎̝̪͔͎͔͔͎̜̠̻̖ͭ͋ͫ̏̊̂̍ͤ̐͂̓̆͋ͪ̑͒̂̅̿͡͞ ̖̥̼̦͎̪͖̝̂̂̄̋̔͛̌̄̿͑͛͟͝ͅW̴̢̹̱͇̻̙̺̠̩͙̣̬͉̉̊̈́ͣ́̉͐͗ͯ́͘ǎ̴̷̧̟̙̝̬̤̗̇ͫ̿̏ͤ͛͒͆̿ͦ̆ͣ͒͐ͯ͗̍͘ľ̡̛̟̳̲͕̮̬͙̘͓̖͓͋̓̍̏͆̃̂̅͆͌̎͑ͧͮ̈l̜͇̼̠͓̫̞͍̩̲̦̩̟̐̈ͤͤͫͤ͒͆͂ͭ̅͂͛̈ͣ͐ͯ̂ͭ͘̕ͅ.̛̙̬͓̪̗͕͉̘̙ͦ͐̇ͩ̓́͘͜
̴͛ͦͯ͊̇̌̄̄ͬͯ̒́̊̈́ͦ͟͏̻͔̗̦Z̡͙͔̣̬̹̪̞̠̮͇̪̠̟͍̙̪̗̋ͫ̓̀ͦ̃̏̆̀A̧̪̭͔̱͈̩͖̻͚̤͓̞̫̺̞̱̯͉ͦ̆̋̓̅ͪ͆̀̐̇ͩͩ̍͒ͨL̴͎̪̬͕͎̭̹͙͎̖̼̖̦ͪ̄̓ͨ͂ͦ̒̓͗̀̇͋͑̑͌͠Ǵ̶̖͙̲̞̍̓̊̀͢͝Ō̸͈͔̝͍̹̫̘̭̺̖ͬͬͥ͆ͯ̉̀͡!̡̲̠̺̲̜̤͕ͬͪ̃̄͋̂ͯ͊̈́ͫ́͜ṉ̢͉͕͖̣̻̫͇̤̺̣͐̽̐̉̐̆̔ͯ̔̈́͗̀̿̓͋̏̽̚͢v̨̒̎ͨ́̃͆̾̃̇ͫͭ͑͋̏͛ͦ̉ͧ̀͏̳̲͈͕̱̭̝̯̲̬̘͇̜ͅo̵̡̨̝̣͚͇̦̲͕̰̳̥̳̺̼̟̠̭̯͈̭ͯͬ͆ͥ̅ͩ̈͒̔̃̏̇ͦ̈́̈̀k̛̛̹̺̖̟̟͉͉̩͎̰̳̘̘̳̹̟̳̾̉̓̌͂̏̕͢ȩ͆̓̒̾̄̐͑̄͌̀̽ͭ̀̾͗̀̚҉͚̼̤̗̟̬̻̬͖̮̬̺͓̀ͅ ̧͐̉͋ͬ҉̷̨̜̠̬͔͙͓̫̱͔́t̶̶̶͔̤̘͍̲̻̝͔ͣ̇͑̐̃̐̒̓̈̔̅͢͢ĥ̛͖̼͓̭̆ͥ́̃̈̓̄̔ͮ̐͟͝ͅę͍̟̤̪͉͇̮̬̲̭͈ͣ͆͑̀̿ͥ̈́ͯ̒̏͂͐̾ͮ̓͟͟͡͡ ̨̑̓̓ͤ̄̒̈́̎̈ͪ͋͏̪̜̳̙̲͕̹̬̪̮͍̺̙͓̣̙h̶̨̡͍̯̖͒͗̊ͅͅi̶̶̹̻͎͔̗̺̻̱̳̮͉̱̼̺͍̅̊ͪ̔͂ͥ̍̍͌̀́vͯͫͨ͛̏͊̏͂̓̚͏̵͉̞̟̘̳͔̬̺̺̭̕͢e͌́̾̽ͪͫ͐҉̩͈͖̗̺͕͕̖̥͍̺͓̲͔͉͘͡͡-̸̨̻͚̦̙͎͙̯̪̤̜͌ͤͪ̓ͨͧ́͆ͩ͌̓m̢͇͉̻͙̞̰͕̮̭̥̠̹̼͚̣̜͂ͩ͒ͧ̈́̒̔ͮ͆ͩͪ̍͆̀͠ͅi̢͈̜̘͖̪̳̟͕̩̱̘͇͚̯ͥ̍͗̎͋̈́̚͢n̨̛̗̮͔̠̩̮̘̳̖̗̭̻̳̟͔̙̲͆͆͑̃̍̑̀dͨ̈ͫ̓͑͑͌̅ͪ̈ͪ̅͒̚҉̗̬̟̣̥͍̞̤͟͞ ̨̙̮͈̫̬͓͗̆ͪ̐̃̅̽̆̓̔̒̂̋́̚͡r̶͔̟̙̩̭̲̙̻̲̺̱̗͕͉̦̅ͤ͂͌ͫ̈́ͪ̏͗̉̀̃͞ͅë̵̛̮͍̜̖͔̦̥͕͎̲͈̮͙̜̗́͆ͭ̏͘͜p̧̓̿͆ͩ̀̔̇ͣͨ̌͌̋̂̇͐ͫ̚͏̛̳̪͉̭̠̪̱͖̲̜̣͔̘̘͍̫̮ͅͅr̵͚̝̳̩ͤͣ̐̐̕eͬ̂͗̐͐̎ͫ̓̂ͯ͜͏̣̞̗̼͕̯͇͞ş̋̆̑̐̈́͐͐ͧ͗̆̓̓͐͊͘͠҉̫͚̠̦̮̺̹̮̯̳̱̻̤̺ͅe̶͈̱͍͖̔̈́̉͌͂̃͑̈́̏̆͂ͤ́͟͟͠n̛͚̼̲͖͉͇̩̜̝͆̌̈̓ͪͤ̉͐̌͌̆́̊̚͝t̵̟͚̥͓͈̯̟͌̒̎͐ͮ̾ͦͣͬͩ̑̚͘͡͠ͅi̶͙̫̮͚̝̩̯̘̮̍͊̀ͣ̏ͣ̍̒͌̆͞͡n̟̘̻̩̪̯̬̝̬̗̹̖̜̺͈̰̄͆ͩ͊̀͐ͦ̄͊̀͡g̛̀̂ͬ̃̓̄ͮ͆̂ͦ̽́̃͐ͨͭ͏͕̲̺̗̖͝ ̦̹͚̫͙͎̥ͣ̀̂̈̇ͩͯͣ̃͘͢c̴̳͉̤͉̪̺͕̬͓̱ͩ͂̈́̓ͭ̌̔ͩ̾̄̎ͧ̾̆ͤ̈́̀h̷̸̛̹̱̹͙͔̲̲͇̮̲̜̞̦̯̫͈͌̏ͧ̒̐͆ͨ͊͋͢͝ǎ̵̻̯͉̗̠̳̣̦̼͚̊̓̓͂̑̓͛̀̀͢͝ŏ̴̢̱͕͚͈͇̖̟̮͚̭͑ͭͦ̔̇ͧ̈́ͥͦ͗́͝s̵̢͈͍̯̲̗͖͎̝̗̻̲̳̤̹͇ͦ͑͗̽̄͋̒́.̧̣̫̰̩͈̟̺̰̦͈͇̔͂̄͛͗͋̐
̧͐̽̏̄̉ͦ̃ͦ͂̇̌̆ͨ̀͞͏̩̤͎͚͙̯͘Ḯ̊ͣͫ̈͑̄͌ͣ̒ͦͣ͂ͫ̅̒̚͏̶̰͍͙͈̕n̴̢̆ͨ̃ͭ̽ͧͫ̊͛̓͐ͥ̉̇ͦ͠҉̭̞͉͚͙̦̜͚̟̟͎̤ͅv̴̅ͬ̏ͮ̉̊͒̀̄ͤ̓̌́̇̽ͭ̚͘҉̤̙̥̘̕͘oͭ͌̍̉́͊́̒ͨ̆̒ͫͪ́ͤ̌̎͏̻̦͕̺̗̠̱̩͍̹̺͙̹̻͝ö̴͎͉̖̘̞͙̜̤̬͇̮͖̼͉̪̳́̉͐̒͒ͤ͗̄̃͂̋̓̏ͨ̅̿͢͜ͅk̴̷̨͔̫̠̤͎̩̥̝͙̯͚̯͕̽͒̈ͥͧͭ̃̍̎͋̉ͯ̀̚͜î̶̢̛̘͓̩̟̙̎͊͒̒̓̍ͩ̒ͮ͒͌͗̄̌̌̊͡ͅn̝͍̺͖̱̹̥̥̯͍͛ͩ̓̂͆̍ͬͪͭ̒͂́ģ̩̲̯͖͈̩̲̫͈̰͖̝̤̐̾ͤ̾͂̿͂͆͂́ͥͣͫ͌̉̚̚͠ ̸̓̈́̊ͧͮ̓͑̅ͫͬ̄̇̚͏̬͚̼̼̣́t̸̡̟̠̼̱̝͖̰͔̳̩̹̺̞̎ͩ̍ͨ̾ͯ̎̈ͫ̐ͯ͊̋̈́͊́̿̕ͅh̷̴̡͉̖̪͓̝̜͈̼̻͎̮̞̝̤͚̻̯̏ͦͣ̑͊̾̔ͥͫ͜ͅͅè̴̵̼̪̝̳̣̱̺͊̽̾̌͠ͅ ̴̙̖̪̘̙̭̲͙͍̙̮͔̮̥̘͖̗͙̾͛̄̅ͯ̾ͤ͒ͫ̓ͨͥ͆ͫ̀͐̿̒ͪ́̕f̸̡̤͈͕͍̭̖ͣͨ͑̔̈́͟͢e̸̢̨̛̠̝̦͙͍̮̙̥̠͔̠̲̣͉͍͍̠̳͐ͫͨͭ͑ͪͧ͂̅̒ͩ͋̍ͪ̃͋ͩ̃̐e͚̱͓̠͍͉̬̭͓̪͐ͬͭ̋̈́̈́́͐͘͢͢͞l̔̈́̐ͪ͑̂͏҉̴̱̝̘̻̩̗̟͈̻̬̯̺̫̩ỉ̢͒͋͗̾̔ͧ̌͋͊̑̚҉͡͏̪̝͓̰̘͈̳͓̣̬͕̹͖͇̝n̎͊̾̒͐͐̏̓͒͑́̍ͥ̔̽ͬ̈̚҉҉҉̢̯̻̻͚̻̼̻̜͡g̨͎̜͔͇̳̦̩̫͙͙̭̼̬͍̱͛̋̌̃̃͡ͅ ̧̝̻͖͉̬̼͖͕͓̮͈̜̼̥̙͕͖̔͒͆̿ͤ̎̽̊͋͝͠ͅo̢͋͋̃̎̀̉͌ͬ̑̑̚̚͠͏̧̱̥͖̪̱̳̠̺̯͓͔̫͖͈̤̱̣͡f͙̩̬̳͇͚̝̜̲͎ͧ̑ͬ̀̍̐̈́̚̕͜ ̵̡̦̙͕̣͔͓̗̰̖̲̠͙̠̪͍̰̩ͩ̍͗͂͐ͮ̔̈́̐͆͊̅̃̐͡c̨̨̧̮̮̪̪͍͕͔͕͉̟̙͈̹̬̟̤̲̊ͬ̔̆̂ͥ̂͜͝h̹̞̹͉̥͈̱̻̹̦̗̠̝͍͔̼̘̘ͭ̿ͭ̀ͩͩ̃ͨ͑ͨ̅̓ͭ̃̊̂́̐͆̀͢͡a̫̰͙̮̖̱̯̩̗͎̳̖̞ͨͦ̂ͯ̉ͦ̓ͦ͆͋͗ͯ̊ͨͨ̚̕ǫ̷̶̤̩̤̮̿̆ͬͭͤͭ̾̐͆͘͞s̷̸̴̶̮̥̞̘͙͋͛ͭ̆͛̔̎̃̉̌ͪ̈́ͣ͒͂͋͢.̶̷̡͈̟̼̩̫̙̣̮͇͇͉̟̯̗̞̭̰̭̈̓ͯͥ̑͐̈̽̚̚
̻̫͎̺̻̞̞̠̳͍̖͕͔̔̂͗ͪ͒ͭͤ̈́ͫͤ̓̚͘͠W̷̬̦̣̖̥͉̘̫̋̏̄̈̿̂͐͗̚͠ĩ̴͕͈̙̯͍̼̪͎͙̼̝ͬ̅ͫ̐̀ͮ̒̅̏̇ͅt̵̢͑̿͒͑ͮ͋̅͋ͮ͋̄ͫ̕҉̻̫̖̻ḩ̴͇͖̩͉̉ͤ̈́͛̂ ̷̢̢̝̫̺͈̤͙̻̝̺͓̙̥̠̗̙͎̯̽ͬ̂ͧͣ̍̒̀̅ͫ̊̊͞ͅͅoͯͤ͐ͣ͛ͭͨ͏̯̞͍̞̞̫́͡͠ư̶̵̸͈̻̝̓̎ͮͦ͐̈ͅt̷̉͊̍̋̈́̓҉̤̲͈̠̞̹̜̙̜͍͕̲͚̭̜̦͝ͅ ̨ͬ̃͊ͬ͌̅̓͌̈́̍ͨ̀͐҉̦̥̳̘͚̟̤̣̟͔̩͓͚̱̙̪̞̭̳̕͞o͕͍̤̲̬̰̣̦͈͕̤͉̖̣̮͉̔̐͑ͬͮͨ̽̊͂ͯ̀͜r͌̅ͬ̃̂ͫ͏̧̺͙̳̪̠̫̤̜̞͠d̸̵̨̮͙̞̥̳͔͓̖̳̗̞͚͍̼̮̄ͨ̌̏͗͒̇́͢ͅḛ̸̵̢̙̻̳̱̥̜̊̈ͮ̑͌͢͜r̡ͪ̆͛̎̄̿͒̋͗͆͑̚͏̭̖̟̲̙̩̥͝.̷̶̖̥̱̦̫̲̪̲̫̪͇͌̆ͬ̊ͫ̒̀͂͡͡
̵̧͕̫͍̗͕̖̪͉ͥ͐̓̓̍̍͗̓͡͝Ţ̵ͤͦ͆̍̊̈́͋ͯͭ͋͗͞͏̘̬̣͖͉̱͉̻͖͔̫̝h̡͖̬͉̯͇͈̦͇ͣ̔͊̀̎̈͘͝e̷̷̡̧̲̩̫̩̩̱̭̫ͤ͆̓̓͘ͅ ̶̨̱̯̤̜̜̭͔̞͑̄̾́͋̓̇̍̈́̔ͮͭ͛͟͜N̨̛̳͓̺̣͍̯ͦ̃̃ͮ͂̔͟͝͡e̙̩̲͉͙ͨ͗̑̾̇̈́͋̈́͒ͯͤ̒́́͘͞͡zͤ͒̑͒̆ͭ̂̈́͋͑̊ͮ҉̶̶̘͕̯̲̙̱̺̲̮̘͍͓̦̻̟̙̟͙͘p̸̛͉̼͓̖̜̣̑̌͊̇ͦ͌͋͑̾̽ͩ̕͜͡ȩ̧͎̙̻̗̤͖̰͔̗ͧ́̑̇̕͡ŗ̴̫̻͎̦̤͎̹̼̳̠͇̗ͬͣ̋̓̂ͫ̃ͤ̊ͣͧͥ̋ͭ̇͊͛̚d̢̾̂̆̿̒̇̑̍̔̔̈́̉̎̂͐ͧ͑͑͗̕͏͏͎̰̣͎̘̗̭̙̰͍̣̤͚͟i̢͔͈͉̻̟̗̖̳ͫ̓́̍̔ͯ̈͗̀ͯ͛̅͡ͅa̷̡̡̟̰̖̬͖̩͙̠̭͓̖͔ͧ̌ͤ͋̓ņ̧̟̪͈̩̜̞̬̺̟͖͎͇͙ͭͧ̆ͥ̀͘͠ ̴̨̲͔̙͖͔̪̏͐͐̀̚͘͢ͅh́͋̓̉̓̿̽ͬ̾̌̋͌͑̏̈́̒͐̊҉̢̳̙̟̪̞̣̬̪̼̟̼͕̠̜̖̰̕͢͡i̵̟͍̞̬̥̝͍̐̆̄ͩ͆̓ͤ̈́͐ͣͧͯ͗̃̂͘͝͡v̶̢ͪͥ̓̅ͮ̒́͞҉̙͔̤͎̳ȩ̸̗̥̭̤͉͔̳̜̙͎̤̗̮̟̼̱̠̬̐͊ͣ̋̈̌ͪ̅̋ͩ͛́͟-̵̴̨̢̩͉̲̟̙̗̰͕̟̘̗̩̰̠̬̮̹͇ͮ̍ͪ͒͘m̴̂͊ͣ͑ͨͭ͆̄͠҉̵̬̲͈̰̫̦̝͓͙͍̱͕̳̗̟ͅḯ̵̖̖̼͙̔ͯ̅̾̇ͫ̅̑̃ͫ̾nͥ̋ͩͬͯͪ̒͒͂̿ͣ̽́ͥ̀̀͞͏̧̪̖̻̜͇̗͖̹͚̪̯̪̺̹̼̼̫d̛͑͗ͩ̇ͯ̓͏͈͚̲̰͓̟͓͕̩͔̯͚ͅ ̴̷̵̥͖̦̬͇̳̟̬͖̻̮͔̳̹̯͓̤ͭ̿͒ͤͦ͛̌ͤͫ̔o̸͎̬͈̥̖̰̜͌͂̆ͧ̽͊͛̈̃͗ͪ̅̇̚͜f̏ͭ̉́ͣͭͦ͌̊̄̚͏͜҉͓̗̺̬͓̙͔̭͇ͅ ̧̛͈̻̘̜̋̂ͩ̿̎͊ͩͤ̆ͨ̊̌ͯ̌ͬͬ̓͘͜c̢̛̻̯̲̼͉̩̻̰͙̬̖̥̫̘̙͇ͧ́ͫ̌̓ͥ̕ͅh̷̡͇̥̜̪̹̝̣̘̰̲̮̪̠̼ͣ̒͆̓̓̂͂̎ͨ̍̊̾̔͟à̠̞̻͈̼͇̫͙̯̭̣̲̣̼̪̥͚̑̍͌̀̎͒̈͋̃̒͜ó̷͇̜̫̫̥͕̹͎̼͓̩̥̩̪ͦ̂͊͂̿ͦ̈͒ͣ͒̍ͣ̕͜͟ș͎͓̟̫̠̺͕̜̎ͮͨ͛̈́̅̔͌̿́̓̾̂͜͝.̸̓̔͂̑̋͛̒̾̑̓̋̆ͦ҉͔̥̪͇̟̥̱̠̹̘̗̫̙̹̦͟͠ ͯ͗ͧ̂̾͒̉҉̵̼̻͎̺̲̯͘͠Z̛͌͌̂̀̾ͫ́҉̥͖͇̜̯̩͇̪a͉̗̗͖̹̱̫̠̞̍ͨ̓͂̓̔̊ͣ͛͗͒̍̋̀͟ͅl̨̧̟̞̖̪̖̰͉̳͈̱͓͍̘̭̫̖̼̯̑ͬͯͮ͐̽͐ͤͥ͗ͧ̀̚͞͡g͕̠̭̪̮̑͌͌͛̋̄ͫͩ̽̆ͭ̑̀́͝͞ǒ͛̃ͫ̑ͨ̑̋̏̃́͞҉̳̮͖͇̘̲̟̮͙̠̰̬̘̹̥͢.̨͕̩͎͔̼̰̳̪̤̱͙͇̤̅͆̌́ͯͩ͜ͅͅ
̥̪̩̖͔̩̥̥͓̗͙̙ͭ̑̉̔̽̀̌ͦ͛̂̇̒͛̎́͟͝ͅḨ̵͖͙͍̿̔́ͭͣ̾̑͑͑ͪ̎̂͗̈̐ͪe̹͍̬̰ͪ͛̋̀ͬ̔͆͋̂̀ͬ͊ͨ̃̍̓̑̚͘͟͟͠ ̢̡̺̮̹̣̼͚̲͈͓̦̣͖̠̳̠ͧ̉̓ͩ̒ͬ̾̌̾̐wͤͯͬ̓̔ͭ̋̉͒̑͛͋̈̿̚͏̷̗͚͈̬̭̲̹͇̩̤ͅḩ̷̽͛ͤ̑̇̓͆̑̒҉̵͎͙̼̲͓̞̰̠̣̥͔̳̹̜̬ͅơ̸̵͔̺̣̱̺̩̤̳̳̖̬͓̥̩̻͚͙̅̾̂̐̑̿̌̈́ͥ͆͑ͣ̐͜ ̷͍͎̻̰̪͇̻̤̥̔͌ͦͨ̉ͬ̃̒ͦ͌ͥͨͫ́̋̚̚͢͡W̶̼͔͙̬͔͚̙̹͎̘̼̩͈̝͇̦͖͇͚̌͆̇͌͐̈́͊̈́͆̋͟͝ã̮͚͓̦̘̘̂͂̑́̀͡͡i̵̴̡̡̺̬̭̜̥͕̋̐̓ͭ̈́̍̓t̴̜̣͈͍͉̟̏ͤͤͣ̎ͭ̽́ͦͤ̇͌̎ͤ̉́̀͜͞s̴̘͉̣̰̻̮̘͉̹̦̹̫ͦ̊̐ͪ̀͢ ̸̨̛̝̭̦͎͈̼̞̖̜͓͙̦̺̲͈͓̮̂ͮ̃ͨ̋̾̄ͫͤ̆̿̽̃̀ͮ̀̈̚Ḇ͕̜̹̰̤̹̳̩͇̖͚̻̄͐͊͊ͣ͢͞͝ͅͅe̢̬͚̙̼̲̦̙̹͍̩̎ͧ̾ͧ̊̓ͬ͊͐̉ͫ̇̍͞h͍̭̙̯͍͋̈͊ͬ̄͝͠͞i̴̧͕͉͈̟̩͓̰͕͚̞̮̰̘͎̬͗̏̑͒̄͐̓͛͋͋ͬ̌ͯ̆̆͆̚͢ͅṅ͐̊̉̆̾́̀̋̎ͦ͌̑ͮͫ̚̚҉̹͚̹̹̹͖̙̳̮̗̩d͖̤͔̞̘͇̼̼̟̗͕͎̤͗ͮ̂̾̍ͧ̎́̽́̀̚͡ ̵̧͈̩̱͙̭̦̜̻̬͎̮̮͙̯͕͚ͦͪͨ̈̔̑ͮ͐ͥ̈́͑ͣ͂̚̚͠͡ͅT̫̮͓͈͈͔͚̣͕̦̱̮̦̟̩͍̏͌ͪͧͤ̀̏̈́̚͘͜͞h̵̡̢̦̬̪̫͓͚̤̪͉̮̭̠̮̪̦̯̔̎̌̏͒ͧ͒ͭ̒̚ȅ̵̏ͨ̕͏̙̪̖̝͔n̨̟̫̖̥̳͓̹̣̙̥̟̤͓ͦ̈ͭ̇̎ͮ̽̍͠g̢̛͕͍̖͕̲̪̟̍ͥ̓̇̎̌ͪ͋̂̆̇ͯͬ͋͊ͤͮͪ́ ̵̞̯͕̙͙͇̫̖̜̹̲͚̞̗̻ͮ̄́͊ͨ̽ͤ̒́̚̚͢͝͞t̙̭̰͖̺͙̗̐̎̽̏͑̓̉̅ͫͧ̂͒͂ͨ́͐ͧ͛͘͡h̶̡̼͉͇̖̝̝̩̱͎̭͍̽͒̀ͦ̕͝͠e̡̢̬͕̳̬̺̠̰̻͛̄͑̀͌̔͜ͅ ͉̬̘̤̦̤͇̻̜ͧ̄̑̿͂͂̄͌̾ͩ͑ͦ̀̈͟f̶͙̬̟̮͎ͪ̄̔̓͗͗̐͛̈́ͬͮ̊͢͠͡e̜̦͓̹͓̘͕͙͌̇ͧͯͦ͘͜ȩ̸̶̨̰̻̣̹̯̥͎̠͓̘̱̦̳͙͕ͭ̑͌̅͟ͅͅľ̸̡̙̘͉̬͚̤̯̒̿ͩ͂ͩ̔̏ͯ̏̔̐ͣͭi̸̴͈̻͉̩̠̯͓̲͇͖̝̫͓ͨ̾ͯͬ̉͗̔ͮͨͅn̴̬͎͇̜̮̫͕͕͎̭̦̈ͪ͛̓̇ͭ̈́̕ͅg̷̷̡̗͚̰̭͓̖̼͓̻̦͍̭͙̼ͨͧ̉͛̀̇ͬ̑̋͢͝ͅ ̛̐̈̈ͧ̅ͩ̕҉̩̹̣o̧̧̢̩͇͍̺̟̮͆ͤ̓̏̀́̆̔͂ͪ̿́fͤ̓͊̉ͭͩ͊͑̇̂ͯ̉ͫ͏̡̺̼͉̞͙͕̰̤̺͍̀ ̸̶̡̢̬̤̜̯ͥͥ̒̉̄̐͗̑̍̎ͩ̈́͐̑͐̄̕c̸̢̢̘͙͕̖̘̭͓̼̲̳͎̋ͣ̄ͩͫ̆́̚͡h̭͚̜̗̫͎̣̜̙̗͈̣̪̟̦͖̼͓͊̈́̌̇ͥ̉̓ͦͩ̐̎̒͆̀̕a̵̳̩͇͉̫͇̺̗̱̘̝̼̺̾̿͊̈̓̏̋̃ͥͩ̕͢͜ō̶̃ͯ̊ͧ͌ͨ͊̄͂̚̕҉̰̣͔̦̲̖̼͕̺̫̱̩̤̥͎̤̬s̮̩̪̞̺̪̞̪̯̮̳̗̖̠͚͐ͦ̿̆ͣ̊ͭ̍̽̽̿ͥ͡.͇̻̥̞͎̻̪ͭ̈́̽ͮͦ͌̄̔̈́ͨ̃̓͂ͤ͑̚͘͠
̵̨̡̹̬̭͚̂̇͊͋̈̉̊̐̌̔͐ͪͤ̋̈͑̚͘ͅW̷̡ͧͮ̋̓ͮ̑̌͒̓̂̑ͯ̑ͨ̈́͊͂҉̢̙̟̼͓̬̲̺̤̮̣̳̙͕̬̯ͅͅi̙̯͔̘̮̱͗ͣ͐̓͐̽ͦ̄ͣ͘͜͝t̶̝̬̩͍͓̥̦̃ͨ̈́͂̈́ͧ̓̿̅ͦͪ̔́͜͠ḩ̔͛̎̃̄͂͌̚͏̜̘̙͎̠̟ ̸̧̳͍̩̩̣̞̣̭̯͛ͥ̉̌ͯ̃́̾ͦ̔ͮͫ̂̓̀̕ͅͅo̴̵͍̻̮̗͎̞̬̠͈͔̼̭͉̔ͮ̊ͮ̅̽̀͂ͨ̅̊̚̚̚ͅṳ̴̷̢͕͈̒̔̊̇ͫͪ̽ͪ͊̽̀͌̍̿ͦ̀t͆̃̀̐͌̒ͨ͡͏̶̮̪̻͈̝̱͓̹̳̻ ̸̴͈̬̻͚̰͚͍̦͖̦̘̗̥̜̱͂̓̄̐ͩ͜o̧̯̻̞̪̯͉͚̙̗͙̍̋͐ͮ̀̀͠͠ͅr̽̏͗̀͐̈́̐ͫͨ̾̅͌̿͆̉ͤͦ҉̶̼̯̺̗̳͙̞̖̱̜̰͠d̢͆̓ͩ͆̆̅ͦͫͦͭͩ͋ͫ͠҉̵̲̟̬͙͘ẽ̵̞͓̲̺̣͎̳̹̣̤͍͚̲͉͎̈́̂͂͠ͅͅṟ̶̵̞̣̰͕̙͙͎̯͎͚̰͓͔̳̲̖ͯͯ͐ͮ̉͐̊͆̎͂͌͑̿͟ͅ.̶̼̦͖̲̪̺̤̥̰̦̲̙̠̙̝̙̝͗̄̔̀ͦ̾́̀̕͝͠
̴̢̭͉͔͚̲̮̳̜̹͖͌̆̅ͥ̋̄͌̐̇ͤ̓̒͊ͨͦ̾̚̕͜T̡̢̛͂̉̋̋̂̎̂ͤ҉̯͍̗͜ḥ̸̫͕̮̩̗̳̖͍̥̖͇͔͑̃̎͊̐̒͛ͧ͘e̡̗̺̬̻̜̠͙̽́ͧͬ̍̓͆̇̓ͬ͛̊́͊͒́ͅ ̛̆̓́̾̈́̌̊ͦ̍͛̾͌ͭ͋̚̚҉̷̱̥̼̰̻́͘N̢̜͎͇̼̬̘̩̹͈͙͖͉̂̑̐̍̃ͬ́͛̀̊̀̀͡ͅe̶̢̘͚̰̞̖͚̯̜̣̬̩̳̲̼͍̐͐̉̅̒͆ͩ̍ͤ͋̋ͨ̇ͪͤͪͧ̚̕͢ͅz̡̞͎̭͉̻̭̮̼͚̼͉̪̭͇̮̽ͬ̃̐̓ͪ́͂̾̕͢ͅp̸̥̬͚̹̼̜͔͖͔̺̗̗̘̦̞̩̮̼̤ͦ͂̽͒̉̏̚̕͡ȩ̷̑̒̔ͦͬ̐ͮ̏̐ͧ̈̐͠͏̯̦̺̼̜̩͚͙̞̺͖̩̬r̡̺̹̰͓ͧͫ̀̂ͦ͌ͬ̓ͯ̇͂̂͛ͮ̎̀͝͡d̴̡̟̬̻̭̭̒̐͂̏̔̀i̸̎̓̿̄̋ͪ̎̿̍ͩ͏̶̼̙͔̬̬͚̜ͅͅá̴̛͓̺̱̜͎̭̟̝̪̬̥̣̬̳͎̒̓͂ͯ̈́̌͆ͬͭ̇̌̐̈́̌ͭ̀ͅn̴͉̬͍̝͇̩ͯ͗ͤͤ͑͋ͯͤͬͨ́̃̎̀́ͅ ͯ̅̄͂̊̚͏̢̛͕̰̭̩͕̕ḩ̖̠̟͕̤̯͖̝̰̭͇̮ͬ̂͒̾ͤ̕͢ͅi̴̡͉͔͇̘̣̮̣̞̰̠̞̙ͫ͌̽ͪ̌̐̐̿ͬ̏̔̈́ͦ́ͬ̐ͥ̂͘̕v͍̬͎̞̆͂̓͊̑́̕͜e͒ͣ̈́́̊̽͋̂ͯ͆̎̿̓̌ͩ̓͠͏̣͙̯͔͉̼̜͖͈͚͚͔̳̪̱̣̭͙̭-̡̯̖̳̮̥̠̆͊̒́̽̊ͨͫ̋͒ͫ̐͐͝m͆̐ͪ̉͋̐̋̆̃̋͊͠҉͕̪̝̼̬̖̻̞̩̲̪͍̰̘̗̺͠ȋ̴̡̳͙̙͍̝͓͚̩̭̪̫̠̙͖̯̞̎͋́͑nͣ̃͒̆̉͏͏̜̙͔̖̯͎̘̣̹̙̦̬̫̞̳ḑ̵͇̻͇̬̲̜̝̼͍͉̟͓͔̼͑̆͋ͯͣ̋̿̆͜ ̷̡̭̣̙̲̞͖̠͎̭̳͎̫̮̺ͫ̉̉̾̇̽̎͛͟ǭ̷̤̠̯̺̬͇͕̓͗̌ͨ̾̓̊̿͗ͦͩ̋ͭ͐͌f̖̞̤̳̫ͭ̈̈́͆̇ͨ̓̍̏ͣ͗̈́̆̅ͤ͂̀ͧ͘͟ͅ ̧̩̬͓̙̣̯͔̬̳̼͉̱̲̦̫̬̝̝̓̉͂̿̓̆́͡ͅc̴̵̥̥̭͚̮̬̖͎̜̯̠̥̳͇͍̑ͬͤ̀ͤ͊́̓ͨ̅h̷͛̐͊̄̀̈ͫͧ͊̒͌҉͎̘̬̬̬̹̬͓͕̬̮̼̮̕a͓͎̼̦̠̲̘̬͖̯͉̤̘̫͕̳̬̫͉ͮ̽̉̈̄ͬ̐́͟͢͜o̸̩̣͉̯͖̦̰̳̩̠̩͑ͩ̎͛ͪ́ͬͥ͗͗͊ͧ̂̅ͥ́̚̕͞s͎͈͓̖̱͐͑ͩ̌͊̊ͨͮ̽̀̔̈͐͂ͮ͋ͬͬ͜͞.̬͉̟͕ͧ̀̓̈́̔ͪ̈ͨ͆͐͋͋ͣͥ͑͆̊̄͝͝ ̘͔͓̭̗̗̜̯̥͎͚͕̻̩͕̬̓ͧ́ͪ̌͐̓ͣ̓́͛͋̽̊̿̊͌̑̒̀Z̶̷̺̦̣̳̩̹̘͖̫̯̍̔̆̒͊̿ͥ̌̓ͨͪ̕̕a̢͗̇ͫͭ̄́ͧ̇͂̉̎͘̕͞҉̞̤̩͓̱̫͙̳̭l̸̙̖̙̤̗̩̹̙̮̲̭̆̀͛̏͐̈ͨͮ̅̿͑͒͂̅͂͒͂͘͘ͅg̉̋̋̄̽̀̓̇̑̆̈́̈̒͑̚̚҉̶̖̺̯̱̮͙͎̘̞͉̠̞̳̤̠ͅͅǫ̭͓͇͚̹̟͓̜̞̣̼̠̌̇̑ͪ̓ͨ́̿̈́̈́́̅͘͡.̈́ͧ̔͑ͩ̋͛ͥ͐͂͊̒̆ͯ̚͏̸̢̼͍͚̙̹̞̫͎̻͔͕͖͕̣̦͇
̨̢̻̜̰͔̼̙̙͕̞͖͖͖̻̙̩̞̦ͦ͛ͤ͐͛ͦ͋͗̌͐ͨ̉̚Ḩ̴͔͈͎͕̙̗̳ͨͦͩ̏͊͑ͨ̂̿͟e̶̷̸͓͍͈̤̦̗̗̠̪͆͑͊̆ͥ̅̓̾̈́̍ͨ͊͟͢ ̶̶̫̙̱̭̜̖̭͗̍̓̃ͥͬ̕͢͞w̴̡͉͎̰̩̝̲̞ͨ͑̀͗͑̅̈ͯ̇̄͝͝͡h̡̢ͬ̑̾ͨ̆̀̓ͣ̾̑̑̒̆̓̈́͐̈̅ͪ͏҉̥̫̘̙̣̠͚̫͎̤̯̝̱̮̝õͧ̄̓ͪ̐͗̂ͭ͏̖͇͖̠͍̺͈̞͇͇̻̰̪̝̟͝ͅͅ ̴̸̴̳͙͍̪͍̊̊ͬ̀ͧ͛̉̾͛ͧ̿̈̂̃̐ͬ̈̾͂͢Wͮ̄͌ͮ͛̈́̽ͬͪ҉̢̝̞̭̜͚͍̳́͜͝ȧ͍͇͖̮̬̹̣̝͓͍͉͙̇͛̿̑ͯ͊̑̌͘͟͞i̸̺̪͓̠̙ͥͦͮ̾̈́̇ͤͭͣ̄́́͊ͯ̀͜͞ţ̴̷̲̩̟̠̟͙̣̫̮̬͔̣̞̿ͫͨ͛ͮ̋̀ͅs̵̨̟̤͚̰̗̮͈̜͉̗̦̯̫̉̓ͤ̿ͥ͐̂̀̕ ̷̛͕̻͙̳̭͖͙̹̠̰͕̰͓̝̈ͫ̅̅ͪ̃̃̐̍͋̌͑̃̚̚͘̕͠B̵̡̡̙̻̝̪͈̫͚͔͓̰̹͊ͤͦͮ̅ͦ͆ͪ́ͅę̵̹̫̗͙̟̙̺̎͂̓̔̓̚̕͘͟h̸̡̢̥͙̗̱̝͙͍͗̇̽̄̽͠͡ͅi̳͈̝͙̱̪̼̼̼̬̺̙̱̤̤̪͓͍̓̋̾͑̋ͭ͢͡ͅn̡̆͑̽̀҉̴̧̨̙̜̬̹̮ͅh̶̡̯͕̮͙͉̟̭͉̗̋ͧ̍͗͗̊͗̀́ͬ̏͒ͯ͊̄̇ͩͬ́͟͠o̧̥̝̬̗̖͖͉̺͔̠̱̺͓͎͖̼̮̠͂ͤͩ̔̂͟ ̶̧̖͚̯̭̘̺͔̳̭͎̯̲̲̖̟̭̖ͬͥͯ̂̉ͭͤͧ͐ͩ̚W̷̛̯̖͉̺̙̯̰̼̦̬͓̳̦̭̮̼̉͗ͥͮ̏̉̐̈́͐̀̆̏͆̌͆͐̍̾̚̕͟͞ͅa̴͙͓͖̲̠̻̎̂ͮ̋͒̍̏̚͟͝ĭ̢͋̌̂ͫͣ̔͋̀͏̤̩̻̘̱̦̜͈̮̞̼̹̘͘͢͝t̷͚̦̹̦̝̠͕̭͇̗͓͇̹ͮͯ̋̊̑ͤͥ̔ͩ̏͘sͧ̈̏̈͗͛̊͛͏̵̖̬̦̙͕͉̞̤̹̥̗̩̜͖͓͘͘͟ ͂̅̏͂͋͂̋̇͛̾̓̎ͯ͘͘͞҉̮̤̜̘͍̞̝͎͎̗̖͙͍̻̯͇̖͎B͍̯̻̠̣͂ͤͬ̄ͮ̂͛ͪ͂̆͘͡ͅe̟͍̪̟̹̖̹͙̪̟̭̲͙͚̪̋̐͌̆̋̏ͦ̆̏̿́͝h̢̳̼̳͈̻̪͓̟͚̠̝͚͉̳͍͙̟̫ͫ̒ͣͩ͋̐̅͒͑ͮ̕i̥̪̳̫̩̫̳̠̳̫͍̙̗̝̊ͮ͒̒ͩ͒͂̒́ͩ̂͂͂̂͟͡ͅn̶̽ͬͤͭ͞͏̯͓̤̪̖̯̘͓̝̠d̶̢̦̪͈̳̞̃͂ͦͭ͒̄̑ͣͩ̓͜ ̶̶̛͇̲̞͕̟͕͉̫̰̰̮̟̀̂ͯͪ̅ͯ͐̔ͬ̐͑̂͋͌͆T̷ͭͣͥ̃̓̔̃ͮ͏̻͔̭̘̥͙̣̻͉͔̪̪ḥ̝̮̤̖̜̖̲̓ͤ̂ͥ̍ͬ̀̓ͣͣ̾͋̿͘͜ê̘̺̤̙͖͉̼̘͍̲͗̓ͤ͆̊̃̄̍ͬ̈͐ͫ̇̋͆̚͝͞ ͣ́ͦ̿̾͢͏̣͉̠̯̥̰̬̝͔͇͎̣́͠ͅͅW̴̢̖̭̠̯̱̗̗̥̻̯̟̮̺̯̻̭̰͊ͭͩ̽ͭͭ́̆̂̉̾̉ͭͬͤ͛̋̕͞ͅȧ̢̯̫͍͉͚̮̣̜̹͈̞͙̪̤̆̓ͨ̄̀̾̋ͬͩ͒̓ͬ̒̃̒͜͢͢͝l̵̲̮̪̺̟̥͕͇̜̙ͦ̎ͭ̎͋͒͝l͓͕̻̇̔͆̈́̈́̎͐ͤ͐ͥ̽̌͞ͅ.̶̨̢̲̯̜̝̼̲̱ͮ̉͛̉ͦ͟
̸̸̵̟̤̖̣̳͈̪͙̟͇̥̳͔̃ͣ̾́̕ͅͅZ̸̼̜͕̹͚͇̼̖̝̣̙̪̿ͯ̆̽͂̽̆̚ͅͅĀ̡̻̳̞̬̪͈͕̒̂́ͦͤ̃͑ͥ͋̋̄͆̐͘͡L̸̅͗͊͆́͏̱̤̰̺̖̞̹̣͇͉͉̦͠ͅG̿̿͂̑̀̀ͩ̍͐͛ͣ͢҉͍̰̫̰͉͎̙͍̻̠̺̜O̸͇̻͎̤̜̥̬͚̳͚̩̼̱͖͉͖̼ͩ̓̃̅͊̔ͥ͛ͩ́̈́̃͋͢͝͡!̶̶̷̣͓̝̥̳̥̤̱͙̮̠̟̰̲͖̈ͦ̌ͪ̓̋̊̓̔̾ͩ͋̅͂̉ͩ̚̚͢n̵̨͖̙͍̳͓͔͔͈͉̲̘̞ͮ͑̀̔͗̈̀ͨͣ̽́̌̂͐̍̏̇̃͠͝͝v̴̺̝͔̠͕̫͖̟̪̪̦̿͋̌ͪͧͣͪ̓̌̔́͜ͅo̵̴̙̜̬̎ͤ̽͌̌ͦ̈̎͗̆͂ͪ̿̏̍̑̔̈́ͅk̶̨̘̫̥̯͕̞̫̬̼͉̝̹̑͋ͯ̃ͭ́͗ͦ̃͒̓ͫ͗̚͘ͅe̛͚̤̬͍̲̼̜̭̹͖̦̗̗̣͊ͦͤ̇͂͒̊ͭ̀͋̈̄ͭ́͝ͅ ̴̺̝̘̞̯̫̳̘̖̪̰̜̲̜̝̠̟̬ͯ͐̚̚͡ţ̥̗̤̭̫̮̙͍̗̭̂ͩ͛ͪͧ͊͌͒̊ͣ̋ͤ̐ͮ̽̃̑̽̀͜͢ĥ̶̡̠̖̱̻̦̣̙͈̠̲̯̗̝͗ͫ͑͌̊ͦͦ͗̀́̚͞e̋ͯ̽̌̄ͭ͛ͣͩ͗̓͏҉͖̼͎̞̣͓̘̠̻̺ ̵̤̲̣͙͙̯͉̤͉̯͎̬̬̺̖͍̯ͧ̃ͤ̿̀͘ͅh̸̛̝̗̙̗̹̾͂͂̿͑ͪ̊̉̊́̓̍̋̔̆̆̎̀͜͠i̽͛͋̆͗͋̄̃̚҉̩̮̦̝̻͕̲͕̗͉̩̠͎̳̤͈͎͇͟v͔̪̖̫̱͓͇̥̪́̑̄̑͆̚͞e̵ͫͥ̎͊ͫ̀ͨ̒͒̏̈̏̉͗ͦ̅̈ͦ́̚͏͚͙̫̥̮͓̜̙̰̤͕̳̳͚-̴̴̨̡̳͚̠̘̝̣̟͈̺̻̩̘̦̻ͧͭ͑̓̍ͨ̽̈́̓̀m̪̰̘͉̠̮̖̤̥̻̪̾̐ͧ͗̒͐̍͊̓ͥ̿̊ͬ̇̾̔̀͞ͅi̛̍͐̆ͬͧ͗ͭͭ͗̅͛̀͑̽ͫͬ̽͏̛̦͕̥͈̭̱̰͇̠̫͓͈͎̬̗͇̼́͝ͅn̶͔̩͙̯̹̺ͪ̄̔ͪ͟d͋̅͆̇̓ͣ̅̌̃̔͌̎̾͏̷̩̟͈̭̞̮͓̪̖̟́ͅ ̨̯̹͎̯̣̫̣̩͖͙̘ͧ͌ͧͯ̊̿ͪ̆̽̂̒ͦ͊ͦ̇̓̚͢ͅr̢̡̮͎̖͉̜̜̺̰̜̤̣̳̊̐́̽ͩ̈́͒͗̈ͦ̈͌͂ͫ͌ͅͅẻ̵̝̜͍̼̪̂̐͛͛͊͒̃̔̄ͭͬ̄ͥ̓̓̀ͅͅp̪̱̟͓̟̥̱͔̞̤͓̲͇̘̟̮̑̍̾ͬͭ́ͤͥ͌̿̕ͅͅr̨̖̲̼̫̜̥͈̼̞͙͈̤̝͍͚̻͎̺̦͑͗͆ͮ͋̍̔̂̉̏͌͒̃ͬ̿͗͞͝ȅ͌̋́̌͌͌̒̌̉́ͣ̒̿ͯ͌͗̀͏̧͎̖̬͍̲̻̗̣͍͢͝ṡ̶͖̞̼̻̖̥͇͖̠͙͔̅ͥ̽̉̅̉́͡e̹̩̙̞̰͙͓̘̞̺̋ͧ̾ͯ̇̽̎́̏́̀̀n̑̒̿̃̔͋͛̌̿̔͛̽͗̎ͯͥ̅͢͏̷̵͔̬̙̪̻̖̼͙ͅt͎̘̭͍͕͈̘ͫͧ́̒̿͟iͨ̏̎̉͌̂̾ͨ̈̈́ͫ̾҉̛͇̱̟͙̳͔̫͇̬̼͎͉̜́͟ņ̶ͧ̎ͫ̽͡҉̠̙̤̭͙̙͎͔͚̺͉̦̜ǵ̵̉̽̅͂ͩ͋͑̀͘͠͏̻̩͎̯͈͕̺͇̗̭̰͕͓̜̭͞ ̢̛͖̺̝͎̲̫̲̻̖͕̥̲̇͋̑̋ͤ̌̆͒͑̋͆͐ͬ̀̕ͅc̵̭̦͚̺͎̙̪̠̹̘̱̳̯͎̟̬̀ͭ̌ͣ͆̋ͮ̅̏͟h͛͆ͭ͋ͦͩͨ̊́̊ͪͥ̌ͬ͆̌ͤ͛҉҉̱̰̦͎̗a̢̦̘͇̰̰̱͔̬̦̼͔̠̙̹̠̭̹ͤ̃͌̑̊ͭͤ̉ͨ͟͢͟o̼̪͇̦͈̜̲ͥ͂̍̅ͨ̚͠ş̛͉̭̣̠͍̹̣̖̗̆̿ͮͬ̓̎̕͟.̸̶̦͙͈̺̬͈͎̳ͧ́͒̌̑̓ͬ̏̽̊̒̅͟ͅ
̶̡̧͙̙̪̬͎̖̹̭̝̻̺͓̤̹̎̏ͭ̓͂͛̇ͣ̀͟ͅͅI̷̹̹̦̥̱̫̗̲͚͙̤̻̋ͮ͛ͯ͌̾͂ͩ̿̆͂̽͒ͮͫ̀͝ͅņ̶̨̧̬̖͕̫͖̝͔ͦͫ̀ͩ̐ͯ̅ͧ̈̒ͣ̀̕v̛̜̹̬̮̙̮̬̺̙̖̪̺̪̠͂̔̿̋̎͂͂͟͠ͅo̢̫̪̞̳̪͙̟̰̩̦͙̩͚͓̹̘͖ͤ̇ͨ̔ͬͭ̒̇̚͟͠o̶̷͉͖̘̲̣̣̖͙͖͉͖̻ͥͬ̈͊ͨͯ͋ͣ͐̒ͯ̏ͫ͑̍ͭ̈́̽́k̴͕͖̟͓̬͓̜͇͈̹͚̖̺̓ͭͭ͐̓̎́ͤͣͯͣ̎̎ͫ̒̈́ͯͫ͘͜͠ḯͭ̓ͥ̓҉͏̝̘̟͙̥̗̖̪̦̪͕̯̘n̨̯̜̣̩͆͊ͣͥͧ̄̀̍̌͋̌̾̆ͤ̓́̚̚g̴̡̱̫̬̳̼̻͇̩̗͔̺̠̀͐͑̊͋ͯ̌ͤ͒ͮͮ̅͒͒̈́̽ͩͅ ̨͖̗͕̠͉̠̣͚̂̇̽̈ͤ͗ͦ͂̃͒̃͑́̚̕̕ͅͅt̶̮͚̼̳̣̖̲̹̮ͭ̉ͣͦ̒̔̾ͧ̿̒̒͂͢ͅẖ̶̗̲̺̰̳̘̺͖̱ͭ̃̌̓͗̃ͮ̾̊ͮͤ͐͛͘͞͝ȩ̵̢͚̪͉̘̦̮̳͎͔͍̫ͮ̂̈̀̒̄̈́̇̔̿̌͛̎ͯͩ̊̆̚͢ͅ ̅ͪ̌ͣ̿̊͑̀ͦ̅ͣ̀̚͘҉̧̠̲͉͇̗̲̻̹͕̟͖̟̻̜̭͕̣͟ͅf̵͙̖̘͖̭̟̪̼̦͉͖̤̋ͨ͒ͣͨ͒́̆̑̃̾͂̀ͯͥ̽͐̃̀́̚͝ͅͅe̜͈͇͎͇̯͊͌̈́͛́̕e̷̢̛̳̮͖͍̟̣̗͙͖̅̋̋ͬ̿ͨ̓ͥͫ͆͘ḽ̴̸̦̳̗͎̬̟̻̱̰̟͕͈̯͇̩ͥ͑̾͂̓̐͒͐̄̚ͅi̶̡̛̓ͦ̀ͥ̋̈̑̈́͏̜̺͕̝̫͓n̵̶͖̙̮̹͇̱̣͖ͪ̃̆̅̌ͪ͌̔̑̉̃̅̒̾̈̀̌͝g̊̓̽̽̆ͨ̏͏̶͎̹̙̤̰̗̝͈̩͚́͡ͅ ̉͌͂ͧ̚҉̷̶̰͓̟̤͕̙̖̹̗̝̩͜͞o̵͙̖̝͉̻͓̜̹̻̟̝̯̱̞͒ͬ̃͌̐̂̏ͧͪ͂̑ͮ̂̽̋̚̚͘f̶̢̛͚͓̗̟̰̓̇ͣ̄͌̉̃̂ͬ̀͘ ̴̡̡͇̦̦̫͇͉̗̋̅̌͗̈́̋ç͈̫̬̻̹̞̤̣͍͔̝̪̜̣ͫͯͨͤ̇̍̓̒̀ͫ̆͆̋ͣ̚ḧ̨̡͓̙̗͍͔͉͖̱̞̦̥̩͍̰̙̖͇̦͚́̃͑̃̋͑ͭͣͪ̓̋̇̂ͬ̿̀ͣ̎͝͝͞a̢̬͓͓͚͔̭͍̭̦̫̾ͧ́͆͒́̚͡o̴̫̬̼̲̻̥͙̹̞̹̫̝͚͖̿̇ͤͦ̅̓̈́ͧ̆͋̀͜͡s̵̛̤̻̱͔̜̤̹̝̱̯͈̼̙̠̺͍ͫͦ̿͆ͨ̆̀̒̏̋̀̉ͫ̚͝.̸͖͇̱̖͎̳̰̺̬͎͍̠̥̦͖̳̬̙͐̂̏̈̒ͫͪ̀͑̐̂̐̓͛ͮ̿ͤ͢͢
̧̛̼̫̩̖̠̝͉͈̪̘͕̟̝̀̈ͯ̋̔̒ͨ̊͋̽̒̀̕͘W̨̺͉̮͍̗̟̍ͩ́̒ͯ̊̽̒̈́̓ͣ̎̍̓ͫ̅̆̍̽̀͜͞͝ͅi̵̥̜̟̫̯̱̪̻̦̺ͧͣ͛ͣ̚͡t̛ͣ́̆̅̔̏ͪ͋͋͋̈ͭ̔̎͟͜͏͙̹͕̹̬͕̲͖̹̹̙̞ͅh̸̋̃̈́̈̐́ͦͮ͞҉̝̜̹̘̥͕̞́ ̡̢̛̣̦͚͎̯̭̤͔̬̝ͩͤ̀͗̐̓́͡ͅơ̧̠̖̺͔̙͚̂ͨ͊̾̑̒ͪ̊̇͆͑ͬ͢͝ͅư̸̶̛̙̭̪̫̖̰̼̈͐ͤ̂ͯ̓̅̂͑̋ͤ̊̌̅ͩ̌̀ͬ͞t̛̀ͫ̐̈ͧͮ̽̊ͯ̂̅͟͠͏̲͕̤̥̗̘̺̘͓͡ͅͅ ̨̆̒̊͒̉́̎̒ͦ̊̅ͭ͘͏͏҉̤͉̝̺ó̶̢̝̝̹͕̮͔̩̻͚̰̭̱̮̺̳̔ͤ̐͂̿̋ͧͬͯͬ̿̈́̃̓ͬ͝r̸̡͇̘͎̪̙͑̌ͬ͋̓ͦͭ͊ͨ͝dͨͮ̇͛̓͋̐̒ͥ͂̌͡҉͏̶̲͍͙͍͔̘̪͔͖̖̯̤ȩ̧̡̲̳̟͙̝͉̩̗͇͋ͮ̒ͥ̑ͦ͐̑ͣ̀̇̂̏ͣ̽̿ͤ͢ͅŕ̸̨̝̫̥̦̺̤̫̠̗̟͛̎ͦ́̑̒̆͝ͅͅ.͕̗͈̩̱̼̩̗̠̠͆̅̌̾̀
̴̡̯̙̠̜͙̤̦̿̃̽̂ͥ̎̔̋T̴̨̛̫̳̳̪͙̺̫̗̫̹͍̳̤̯͍ͬ͗̒̃͐̄ͧͧͫ̉͒ͧ̑̾͋͠h̡̧͇̼̼̞̪̠̲͛ͫ̿̔ͩ̊͒͆ͬ͊̐ͬ̃ͧͩ̇̓́͟͠ę̹͙͍̫̼͕͍͓͙̼̖̥͕͖̺̻ͨ̐̽ͭ̆̌ͬ̉͐̓͒̾͂̔͢ ̵̢̡̠̞͓̬̝͖̖̠̻ͭ͗͐͐ͫ͜͞Nͤͬ̔̆͒͐̎͛҉̷̘̺̝̖̫̲̘̠̦̙͉̻͉ͅȅ̵̡̞̮̠̣͉̂̆͐̏̓̔͂̑̍ͩͩ͐͆͘͡z̡̉ͭͭ̏̔͜҉̣̣͎͖͢ͅp̡̛̲͈͚̳͕̫̼̫͔͇̦͉̞̂͐ͭͩͨ͞e̢̮͙̗̩̲̹̜̺̲̖̼͇̯͖̗ͯ̆ͬͫ͆ͧ͊ͧ̚̚͝ͅr̉̏̈̏҉̵̴̷̘̦̙̬̙̱͖̫͇̯̥̺̗̞̻̕ͅͅͅd̸̎͒ͥͩ͏͏̘͉͙̻̖̟̭̜̱̞͙̱̘͍ͅi̶͕̙̪͇͚̱̭̮̲̰̲̖͎̜̥̲̗̝̣ͪ̀̊͛ͭ́͜a̡̼̖͎͙̬̩̰̖̟̻͈̤̫͚̭͈̐̆̾͋ͬ̏ͬ͑̔̈́͂̚͟n̄ͬ̄̿͗̽̾ͪ̔̿̚͏̛̪̺͙̼͎̱̝̰̘̫͇̰̦̮̹̜̦͇͘ ̴͉̞̟͚̹͉̺͚̯̲̠̔̾ͦ̌ͤ̏̐̀ȟ̴̵̼͎̦̗̪͉̜̤̩̜̥̟͇̃ͨͫͮ̎̅̍̓̀i̶̵̡̭͙̠̟̝͙̝̗͓̯͇̼ͧ̌ͮ̇̐̆͋ͣ̒̅͊ͬͪ̈́ͤ̔͛͘͞v̯̙̺͎̭̩̮̮͖̭̟̙̯̬͕̦̥̟̋͊͌̾͗́͘͝͞e̙̲͉̤̜͔͇̲̺̭͍͓̬͚̤̲̹̅͗̈̓͌ͯͣͤ̆̓ͩͩͪ͑ͪ͜-̡̫̣̙͉͚ͫͭͯ͂̒͆́͘ͅͅmͤͯ̑̿̔̑̀̃͐̈́ͣ̚҉̡҉͍̞͎͍̭͙̭̖̰͔̻͖̖̠̕ͅi̡̧͍̭̗̠̗̱͍̰͚̫̥̠̦̜̼̗̤͈̬͆̌̽̈́͂̀ͪ̽ͫͯͮ͟nͫ̃ͪ͐̌̓̈́̂̾̊ͣͩͪ͛̚͞҉̶̗͓̯̬͓͕͈͔͎̝̘̳̞̩͞ͅd̽̎ͭ̋̎̍̌͢͢͏͇̥̗̫̼̫̗̖̥̹̖͍̤̩͢ ̡̝͕̙̞͍̜̀͒̎ͦͧͯͧ̉̾ͨͫͧͨ̓ͪ͘o̸̶̡̞͙͍̦̬͎̞͈̲̩̘͋̊ͪ̽ͧ̍ͣ̍́f̡ͧ͗ͮͫ́̄̎̔͐̌ͤ̽̏ͨ̉͏̡͙̪̺̱̫̺̰͖̯̭́͠ ͈͈͎̬̲̠͖̯̣̩͌̉̌͢͠ͅc̓͊ͣ̎͑ͧͧ̄̅҉̨̬͚̭̩̱̲͉̗̩͝hͨ̅̿̍ͧ͗͑ͨ̀̚͡͏̵͔̟̱͍̜̞̬̞ͅą̭͓̹̠̌ͪͤ͂́ͧ̿̈́ͮ͢͞o̴͚̜̫̭̲̞̝̥̠̤̲̰̹͐ͨ̿̓̀́s̵̨̺̜͇̗͚̫̦̘̘͉̤̻̥̲͙͓̠̫̦ͨͪ̎̍̄͑̏̔ͫͪͭ̌̅̄͐͡͠͡.̧̢͒ͧͪ̋̆͂ͧͨ̋͏̰̗̺̥͚ ̢̛̣̫͕̤̙̭̹̞̖̺͓̼̳̄̓̈ͥ͊͋̂ͅŹ̶̸̹͉̼̙͉̗͓͎́ͦͬ͊ͮ̇̎ͥ͊͒̓́͌̃ͣͧ̚͞a̷̢̘͔͍̥̱̼͉͕͖̼̼̙̦̺͑̋ͯ͋͠l̓ͪ̓́̈́̏͗̌̚҉̢҉̧̛̯̬̮̩̮̬͕̘͙̞͍̰̩̼ģ̶̳̗̞̲̩͚̩̜͍̜̱͋̂̒͊ͪ͗͐̐́o̧͙̟͍̘̰͖̗͈̮͓̳̗̟̲̯̘͈͙̅̊͆͊̃͒̾̑ͨ̽͞.̸̶̌̉ͤ̅̾ͣ̃̓̍ͨ́̿ͫ͜͏̼͙̮̬͔̙͍̺̫̺̻͍̝̭̯̟̜̦͘ͅ
̨̡̡͕̘̻̜͕̤̰̹̰̗̱͎̘͕̼͛̇̒͒̒͑ͮ͂̇͑̚ͅH̦̩̥̺̮̬͓̬̥̱̦̼͍̪͓̜̖͂̈͂̆̃̕͜͜ę̫̬̤̲̼̰̻̠̯̻͖̽͗ͣ̃̉́̃̀ͮ͒͜ ͓̬̱͇͈̱͕̻̝͓ͧ̄̅ͭ́́̍̾ͬ̀ͫ͒̔̏ͯ̚͘͜w̸̷ͧ̄̓ͧ̔͋̊̑̆̀̓ͩͯ̅̂̈̚҉̨̞͓͍̣̺̙͙͔̰͇̗̙h͋̍͗̋͛̒̏̊̐҉̷̵̠̪̬͇̭̞͓͜o̫̯̻̱͎̺̻͖̯̝̦̦̦̹̟͎͎͍͌̆ͪ̾̽̄̿ͬͣ͢͝ ̶̨̛̛̩̥̜̰̮͈̬͚̪̤͓͊ͮ̒͌̽̈̃͒ͣ̒̐̎̀ͨW̽̒͗̿͐̑ͮ͒̓̽͆ͦ͛ͤ̌ͧͮ̑̿́͝҉͇̹̖͕͉̟a̢̜̣͔̹̖͔̟̜̱̙͂̈̒̂̿̅̒̀̀͘͟i̧̲̝̳ͬ̓̉͐̀̐͗ͩ͒͐ͫ͟t̸̨̛̙̼̬̥͕͎̮̼̙͈̿͂͛͐̋͛͋̈̇ͮ̊̋̃̈́̚̚̕̕s̢̨̪̙̲̙̰̼͖̩̩͉̰̻͉͔ͭͪ̒̑ͦ̆̓ͤ͌͒̃͡ ̥̜̫̮̦̤͉̗̙͍̾ͭ̂̈́͑͐ͯ͑̊ͫ̚͜ͅBͭ̄ͯ̿̓̂͑ͦ҉̴̧̯̯̣̬̝̩̥̟͈e̖̣̠̱͖͂ͭͩ͒ͭ̈́͢ĥ̶̛̍̏ͣ͢͏̩̖͇̻̗̝̱̝̳̜ͅi̡ͨ̇ͩͫ̾̾ͦͯ̔ͮ͊̈̄̚͠҉͙̭͖͚̱̦͖̭̜̳̱̩͓̗̝ņ̻̫̼̞͙͙͈̠̩͚͖̗̭͓̳̈ͨ̀́͊͆̾̉ͨ̋̕͢͞͠ͅd̴̢̩͉̙̙͇̠̫͎̱̯̣̭̦̲̤̼̗ͫ͐̍͐͛͆̏͋̈́̍̄ͥ̒̽ͪ̈́ͮ͌͆̀ ̸̸̛̜͔̯̙͓̰̖͉̥̝̪͈̩ͥ͒̂͌͘T̛̰̘͇͍͚͎̯̺̻̈́̈ͣ̿̋̕h̢̰̺̫̦̯̪͍͉̹̝̮̠͇̲̪̩ͮͤ͂̅̄͊̌͡e̲̟͖̮̤̣̠̜̙̬ͥ̿̆̄̀̕ͅň̒͋̓ͬ̀ͤ̿͛ͨͨ͗ͨ̉͒̊ͪͧ҉̢̧̥̝̻͙̜̮͍̥͖̹̜̼g̵̷͖̜̺͈͑ͪ̇͐̀ͭ͛́̇̍ͤ̒͋͛͢ ̴̶̥̱̲̯̮̱̊̓͌̎ͫͨ̿̒́̔ͬ̍̕͝͠t̸̷ͪ̿͆̃̎̐ͨͤ̌̎̐͏͜҉͓̳̬̱̙̝̱̝͍̟̲̱̬̺͓̲h̵̥̪̹͕͇̻̞̟̘ͥͪͮ̓͋͂̃͗̔͗͒͗͒̽̋̔̆̅͞e̶̬̩͇͖̻ͤͩͤ͑́̀̊ͤ̈́ͪ̎̈͒͌̅ͥ̔͢͡ͅ ̷̴̛̦̥̜̫̥̩͈̙̭̼̩͔͊͂ͪ͋͋ͧ͂̂̂ͧͣͨ̏̿͗͂̚f̅͆ͯ̎ͭ͐ͯͨ̔͆҉̸҉̟̥̥̤̯ͅĕ̙͍̹̣̞͉̫͙̯̙̗̞͍̥̎̀̈̋̈́́̀̕͡e̸̢̬͓̘̞̺̦͍̳̖̳͎̘͇͙̖̟͐̄͌̆͂̋̉̌ͫ̑̄͆̔̍̀͝l̛͍͎̜̮̜̦͕̟̥̪͓̗̱͖ͣ́̏̾͊͛͋̾͌͂̏̅̚͘ͅi̐̎͋̍ͮ̏̔ͬ͋͆ͭ̐͏͕͙̰͍͙̩͚̖̙̹̘̬̬̜̝̱̲ň̵͎̤̗̘̤͈̩̠̯͔̭͚̅ͣ͆͂̂̏͌ͮ̒̐̐͂ͧͭͧ̎g̛̯͕͔͚͕͉̱̭̪͖̰͈͍̱̬̤̟͛̐̐̑͛̈̈́̂̔̀ͅ ̧̟̳̙̳̭̦̺̦̲̱͚̼͚͈̙͉̿̆ͤ̔ͩ̎̕ͅoͧ͐ͤͩͪ̈́ͣ̐̓ͥ̽́̚͘҉͖͇̣̱̤͚̰͓f̵͎̻̘̻̭͇̦̘̹̬̘̂̆ͭ̉̈́͆͘͜ ̥̘̩̲̱͈̗̫͓͈̘̤̜̪͌͒ͩ͋̽̍ͫ͒̅̓̃̿ͦ͛ͨ́͐ͮ̈͡͡͡c̴̢̞̠̦͉͛̂͊͗̇ͧͪ͊͋̒̽̒ͤͤ̂͒̄͑̀ͅh̢̰͔̞͇̼͙͕̰̦ͥ̿ͯ̆ͧ̃̐ͧ̉̀͆̋ͦ̈́͜͡ͅa̬̱̜̪̥͍̗̮̱̼ͨͧ̒͆̿ͥ̋͋ͪ̋͂̕o̵̫̯̪̮͇͍̱͎͎̰̝͚̳͕̭ͩͭ̋̽́̃̒̈ͤ̑͋͑̎̍̽͢͟ͅs͆̅͊̍̇͆ͤ̓ͬ͂̏͗̀̈͗̔̕҉̬͖͚̱̲̭̬͕͈̥̗̦́ͅ.̸̏͑ͣͮ͂̀̂̅̏̓̇ͬ̃̅̉ͧͬ̆̀͜͏̲̗̤͙̤̹̻̝͚̝̪͓̯̻̗ͅ
̵̷̿̇ͫ̆ͣ̚̚͏҉̭̱̟͉̟͞W̶̧̱̪͍͙̥͙̻̦̰̰͖͓̿̊̉̆ͧͭ͢i̴̸̛̥̜̱̦̬̥̗̯̪̩̜̝̜̮͕͉̲̔ͣ̑͂ͯͪͮͩ̃̏̓ͬ̋̿̎̒͢t̶͎̦̙͉̠̻̰̱́̈͗̋͒ͫ̐̀̊̊́ͭ̈ͯ͊̉̚͢͜h͓͚͇͖̳͂͛ͤͥͧͯͣ̐ͥ͐̇ͥͯͧͨ̓̈̏͢͜ ̏ͪͨ͑̈̑̅̈́͊͛̋̍͆͑ͤ̐͏̶̛̩̭̝͓̭̫̯̦̞ǫ̵̴͔̪̟͍͔̭͕̺̹͍̫̬͕̺̮̫͎͓̥ͭͮ̈̓̆̓ͩͭͩ̎̾̚ų̬̘̹͇͔̹͖̠̬̤͔͇̪̀͗͊̇͐ͪ̃̏͗͊͋̃̂̒̀̑͛͊̚͘͞͞t̴̸̠̲͕̪̦̝̲̝̖̬̘̫̪̟̤̜̖͒ͦͧ̅͊̐ͦ͆̈ͧͮ̎̊ͦ̽̕͢͠ͅ ̛̬͖̳̲̮̳̮͙̩̈ͥ̅ͤ̃ͧͧ͗͑̂̒ͣ̍̈̀͜o̡̢̰̭̺͉̬͉̱̫̻̦̩͊̄ͨͯ͌͊̇ͪͦ͆͑ͦ̊̓͝͡͡r͒ͮ͂ͬͦ͗̑͋̇͐ͭͦ̐̅̍̽̾̇̒͏̛҉̜̮̳̣̜̟̭̗̤͖͢ď̸̸̗̦͙̤ͪ̈ͦ̆͑ͯ̀̊̒ͨ͟͝e̷̡͓̙̹̘͕̲͖͇̟̲̜̼͉̭̩̦̲̦͊̂ͤ̐͛ͩ̑̅͐́ȓ̦̥͕̳̹͍̻̯̟̖̜̗͖̬̞̤͍̥͈̅̂ͨ͒͋ͫ͆̉ͯ̀̚͟.̵̶̡̡͕̮͇̠̾̄̌ͤ̓ͥ͡
̵̹͉̙̲̮̭̺͍̬̩̩̽̅̏̄̈́ͩ̋ͬ̓͛͂̀͘̕͝ͅT̿̈͗̋̊ͮ̚͏̸̡̦͉͍̠̥͚̰͔̥̭͕̣̬ͅh̾ͣ͐̀̋҉̴̕͏̥̼̘̪̯̘͚̮͕͖̱̯̪͕̻́ę̷̛͉̳̰͍̬̫̯̪͛̿̆̋̑ͦ͑̊ͯ͂͛̚̚͠ ̎́̓̒͆̌̄͆ͮ̾̄̇̚҉̴̻̠̼͉̝͕̪̣̹̪̠̲̺̯̕Ṇ͍̭̩̞̙͌ͪ͐ͮ̀̒ͨ͐̂̃̅́̚͠e̡͈̺̘ͤ̈́̄̄ͫ̌̓̀̚͡z̢ͥ̇̃ͪͬ̆̓ͩ̎͛̒ͩ̉̈́͆́͢͝͏͈̼̲̟̹͈̦̘̘̬̹̭̳̯p͒̀ͮ͜͠͏̨̢̱̗̳̭̭̲͍͎͎̦̦͓͈̣̳ẽ̷̹̺͉̲̮̻̤̳̦̩͋̂̑̄̇̑̓́̑ͩͦ͋ͮͤ̌̒ͅṟ̡̹̠̺̥̣̼̣̻̰̯̦̮͔̘̦̐̓̒̃̎ͬͦͪͤ́̋͑d̴̳̖̘̩̞̜͆̿̒͂ͥ͗ͥ͗ͫ̍̽͐̋̌̈́̂̀͡͡͞͠i̧̩̭̱͎̬̗͕̪͔̝͆̓̇̍̈̍̈̀ͫ͐̿͒́̊ͥ͊̍̂͠ͅͅͅäͨ͌͐͗̆̇ͯ͊̑͏̜̺̯͇̖̠̤̺̼̠̘͚͇̟͉̯̘͍͞ͅñ̌̌̎ͮͧͬ͆̾͂͑́ͤ̏͒̋҉̧̛͚̥̱̻͉̪͔͈̩̹̜͈̟̹̞̘̯͞ͅ ̶̡̖͓̞̹͚̯̲̼̠̟̠̪͋̒̅̓̀̌̾̓̕͞h̴̼̗͕̝̀̄̏̆ͭ̐̇ͨ͌̎̌͐ͣͪ͆͟͞͡i̷̧̞̞̖̹̫̯͔̘̐͐̇́ͭ͆ͬ̓̓̋ͯͯv̧ͤͨͥ͏̡̜̫͚͇̠̪̟͔̫e̷̵̸͉̯̗͕͉̬͖͇̹̳̲̙̓̇̐́ͯ̓̅̎ͫ͌ͭ͆͊̐͊͟͟ͅͅ-̢̨̛͖͍͔̥̼̦͎͎͔̙̦̱͎ͥ̽̋̾̽ͯ́͌́ͣ̿͒͑̏͑ͦ͢͡m̒ͩ̄͋ͨ̒ͪ͗͒̿̆͐͡҉҉̛̦̤̬̮ȋ̴̡̢̹͖̝̘̲̪̯͙͙͚̪͕̯̦͈̻̖̼̒͐̇͒͋ͥ́̔̾͑̑ͯͭņͧ̓̒ͫ̌̚͘͝͏͓̮̞͖͕̺̗̰̘̼ͅd̡̨͆͛̅͗̀́̄ͤͭ̉́͝͞͏͇̩̬̬͔̹̙̙̝͍̹̼͖̗̻̬̗ ̸̡̢̺̙͓̱̳̥͙̤̬̲̳̝̺̳͙̮͓ͮͦ͒̂̍ͨ͐̾̉̿̃͊̌̇̆̓̚͡ͅͅo̐̆ͩ̽̇͛͌͏͇̪̮͉̦̣̱̞̼͉̪͟f͊̎ͨͭ͊̊̏ͫ͋̈͒ͥͫ̒̆̈́͞͏͕͎̤͔͍̯̱̙̭͚̰ ̬̟̖̬ͨ̃ͦͭ́̇̐̋͗ͪ̓̿̅̂̃͐̚̕͟c̢͂͂̓̑͋ͯ͆͟҉̶̟̟͇̹̼̮̟̞͔̼͓̪̤̳h̶̶̡̫̣͓̘͚̗͇̪̦̞͚̗͈̤̋͆ͧ̀̅̋̌̐ͤͧ̋̊̍ͮ̋́a̷̬̙̲͍͖̦̟̖͔̹̰̲͉̟ͩ̏̔ͤ͂̑͒ͧ̿̿̈́͆́̚ŏ̷̡̤̮̥̫̙͎̟͇̞̠͈̗̜͖̦̜̫̉̈̇ͦ̅̕͠s̶̴̴̞̥̯̠̳̪̩̝͕͉̼̳͚̲̽͑̒̓ͧ̀͂̏̚͘.̨͚͉̬͎̖̼̘͖̪̺̫͔͙̺̹̣̫͚̱͆ͮ̇̐̄ͣ̆ͭ̓̔͘̕͠ ̏̊ͮ̊̂ͣ̐ͧ̋̑͆̀̆̀̕҉͓̳͎͚̲͕̲̙̗̜͚͈̥̬̘̹͚Ź̴̼͔̘̮̙͉͍̱͚̭̺̭̯̆ͭ̆̑͜a̵̶̧̰̗͕̠ͣͫͧ̉̽̇l͓͔̝̪̫͎͓͉̮̙̬̑ͨ̂̽ͣ̌̐ͥ͂̒̅͛̀͡ģ̩̣̱͇̽̅̈̑̓͊ͦ͛ͦ́̽̒́̋̚͜ͅo̧̬͙̫̰͗̑̉ͫ̌̆͊ͥ̏͛̃͑̽̌̎̈̈̒̎͝.̷̷̵͔͕̼̳̮̗̖͎͓ͤ͛̈̓̀̅̎̓̊̑́
̧̛̥͉̼̝̹͚̙͍͓̩̘̲͔̱̽̆̔͌͢͡͞H̴ͤ͋̍ͧ̃ͥ̂̓̌͂͜͏̶̳̪͎̯̬̖͕̻̺̠̜̬e̷̽͋͂̚҉̶̮͎͇̗̺̱͓͚͓̺̕ ̷̨̜̫̬ͬͩ̆͊ͫͣ́͒ͭͮ̒͗̿̐͝ŵ̻̪̱͔̻̲̭̱̗̞̘̝̪͖̓̀̈́͠͡ͅh͒̑̏ͬ̈́ͨ̾͂ͤ͟҉̵̼̲̬̤̝̗͚͓̣̫͙̼͓̳̬ͅͅọ̴̤̜̻͇̫̹̪̬͈̜͓̫̤͎͈̣̉ͮ̔ͭͨ̓̽͆ͩ̒̐̓͊͒̓ͫͯͥ͗͢ͅ ̶̴̴̵̛͇̞͎̯̦͙̤̬ͭ̉͒̂͋̎̋̉̊ͧ̏W̷̡͔̩͚͓͈͔͖ͩ̃ͮ̄ͨ͋̈͑͊̆ͥ͢͠͞a̸̵̧̗̩̳͇͙̦̖͖̭̗̱̭̺̗̗̩̼̞ͩ̃̉́͐ͬ͘͡ͅi̛̫̻̫̮̲̩̹͚̺̮̭̼̲̦͙̪̞͔̿̒̈ͮ̄̑͌̀̚͘͞͝tͫ̏͒͊͟͠͏̳̠̥͈̙̘͍̯͇̮͇͙̩̺͎̝ͅs̵̯̺̮̞͈̍ͫ͌ͧ͑ͬ̈̽ͬ̈́ͨ͜ ̻̤̜͈̳̘͈̹̤͇̫̬̹͇̻̞̞ͫ͑̓̃̔ͧ̾̄ͣ̅͐ͫ͆̑̍ͮͩ̏͜͝ͅͅB̨̛̮͚͈͇͉̥̠̩̹̺͔͎̺̯̖̳͚͔ͦ͑̃̈́̓ͬ͘͜ͅe̡̝͍̤͍ͥͧ̿̏̉̄̔̊̓̒̄ͨ̽ͥͭͮ̽̓͡͡ḥ̴̨͖̺͓̙͔̯̬̮̹͋̊̎ͮ̉̑ͅi̘̖͈̣͇̳̮̖̖̼̯͉̪̐̏͂͌̑͗̋ͥ̂ͣͥ͆̐͆͊̚̕n͆͗̔͑͊̓̕
pascu23-2-2018, 9:27
Nu sunt 2 benzi,nu exista marcaj.
Daca ar fi marcaj intre benzi ,filmaciul ar avea dreptateNu poti merge inainte sa-l depasesti pe cel de langa axul drumului, este o singura banda.
AAAAA, ca in romania daca un pic ii drumul mai largut ,chiar NEMARCAT PRESUPUI CA SUNT 2 BENZI.
Marcaje,marcaje,indicatoare etc........nu sunt ,nu presupui ca sunt!
Alte discutii nu-si au rost!!!!!!!!
Rares23-2-2018, 13:25
Daca mergi pe un drum cu 2 sensuri, fara marcaje, defapt esti doar pe o banda mai lata, nu ?
Nu poti presupune ca sunt 2 sensuri, atata timp cat nu este nici un marcaj, corect ?
Weqi22-2-2018, 22:27
Declansatoru de violenta a fost declansat la cel care filmeaza cand a iesit Mazda de pe Rasinari in fata lui.
Daca era sofer putea sa il lase Mazda sa vireze drepta se putea observa intentia.
Vina comuna.
Ar trebui sa fie un semnal de alarma pentru toti.
Si pentru aia cu "vinituri" treziti-va;)
Sile22-2-2018, 18:46
Dupa cum observez si aici problema e la Gara si Memorandului ca acest trafic ingreuiat sa facut de nesuferit ata de pietoni cat si de biciclisti motiscuteristi automobilisti si mai nou aia cu trotinete si dispozitive de rotiu paralele ce merg cu telecomda si casti pe ureche si conturbeaza rutieristica orasului . Dar dupa cum vad ieu, aicia avem o mare problema cu prioritatile si neprioritatile care nu sunt bine puse de autoritatile eminete de la primarie si subsolu ei ca acolo duc toate firele ca de aclo se fac accidente ca acolo e creerul electric si ciber netic. Eu nu am carnet ca ma doare piciorul si o spus medicul ca sunt cu boala orto pediatrica de mediu inferior, adica ceva la membre inferioare dar sigur ca problema e de la Primarie si de la Prefectura.
Dan Manastur22-2-2018, 21:03
De Piticanie,nimic?Parca nici n-ai fii tu!Nu cumva v-ati imprietenit...
Mihai23-2-2018, 10:03
Ba tu esti analfabet grav, ieue orto pediatrica in 2 cuvinte. Ce ii gresit cu tine?
Sumahăr22-2-2018, 16:24
2 p.rosti
...22-2-2018, 15:59
Ia mai terminati odata!
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
anonim22-2-2018, 14:52
ala cu portocala e vinovat clar
daca vezi ca asta din dreapta ta semnalizeaza dreapta lasa-l frate sa treaca,te bagi tu repede sa-i furi fata ca ai SUV
taran prost cu masina portocalie
adi22-2-2018, 15:49
Esti frustratul cu camera,te simti cu musca pe caciula?
@ adi22-2-2018, 16:38
Ala ii. S-o bagat aici sub multiple nickuri, ca si cum ar fi "legiune..." sa isi ia singur apararea impotriva tuturor.
aa22-2-2018, 12:44
Asta de pe dreapta de ce a mers inainte cand era incadrat pe "banda din dreapta"?
aaa22-2-2018, 15:01
nu a mers inainte,a mers si el dreapta numa ca s-a bagat portocala in fata lui
...22-2-2018, 12:42
de vendea unu din dreapta (intersectie) si il lovea pe cel cu suv-ul iesea un accident in care un nevinovat o patea pt un handicapat care vrea sa arate ca el e mai tare si depaseste pe toata lumea. Asta ar trebui sa ramana fara permis vreo 10 ani ca e tampit nu de alta.
Marian22-2-2018, 11:07
Amandoi soferii dau dovada de agresivitate in trafic, dar:
-acolo nu sunt doua benzi,
-chiar daca ar fi fost doua benzi, cel care filmeaza, incepe devansarea/depasirea inainte ca banda 1/partea din dreapta a ei inca nu este libera
-cel cu mazda, chiar semnalizeaza schimbarea directiei de mers (vedeti in oglinda din dreapta la secunda 24) dar cel care filmeaza forteaza manevra desi conform conduitei preventive nu ar avea voie. Conform acesteia, schimbarea benzilor trebuie sa se faca dupa ce banda in cauza este libera.
-se vede ca soferul care filmeaza e pus pe scandal si tine neaparat sa schimbe cateva 'vorbe' cu soferul din Mazda
-de asemenea este foarte evident ca soferul care filmeaza intra intentionat in Mazda, acesta mergand inainte in intersectie, desi ar trebui sa faca dreapta, doar ca sa aiba ce posta.

Culpa comuna clar. Dar provocatorul este clar cel care filmeaza si poate fi incadrat si la comportament agresiv in trafic mai ales vazandu-se clar ca intra intentionat in cealalta masina...

Mare ti-e gradina doamne!!!
Adrian22-2-2018, 14:51
In secunda 24 farul aprins nu e de la semnalizare, e de la frana. Se vede clar cum se sperie, baga frana si trage spre stanga.

Nu imi dau seama daca cel care filmeaza a semnalizat schimbarea benzii. Oricum, urat comportament din partea lui la volan.
Omul cu mazda isi vedea de treaba, circula cu viteza regulamentara. Si eu daca as fi fost cu mazda nu mi-ar fi trecut in cap ca ala din spatele meu ar putea sa intre pe banda pe care as intentiona si eu sa merg, chiar imediat dupa masina pe avarii. Dar eu vreau sa cred ca eu as fi semnalizat schimbarea benzii.
Marian22-2-2018, 16:53
In semnalizarea de pe oglinda se vede clar ca semnalizeaza, nu la stopuri. Uita-te cu atentie te rog.
ASD22-2-2018, 11:05
CEL cu CAMERA trebuie amendat pt DISTRUGERE...!!!
Giorgica22-2-2018, 11:03
Situatia sta in felul urmator:

1)- pe drum nu exista marcaj separat pt 2 benzi nici macar la intrarea in intersectie si nici nu este amplasat vreun indicator care sa arate ca la intrarea in intersectie drumul se transforma in drum cu 2 benzi prin urmare drumul are o banda
2) In acest caz vinovat este soferul care face filmarea cu depasire prin partea dreapta
3) Daca drumul ar fi avut 2 benzi atunci vinovat ar fi fost cel cu SUV-ul sanctionat cu neasigurare la schimbarea directiei de mers, chiar daca ar fi avut semnalizarea aprinsa acest fapt nu l-ar fi scuzat; el tot ar fi fost obligat sa se asigure inainte sa vireze
4) Se poate observa ca soferul care filmeaza il vaneaza intentionat. El depaseste initial coloana prin dreapta, apoi opreste pe trecere, asteapta intentionat sa vina cel cu Mazda, nu trece niciun pieton deci nu avea motiv sa stationeze pe trecere ,putea sa isi continue drumul si apoi intra frontal in el .
Marian22-2-2018, 11:06
Corect.
La punctul 3, chiar daca nu sunt doua benzi, soferul din Mazda semnalizeaza schimbarea directiei de mers la dreapta (vezi secunda 24, in oglinda masinii)
Alin C.22-2-2018, 10:57
Cel cu camera a lovit intentionat masina cea noua.
poov22-2-2018, 10:08
Am patit tot asa cu un taximetrist.

Mi-a taiat fata si nu s-a incadrat si a intrat in aripa mea cu roata din spate.

La Politie a zis ca eu de fapt am intrat in el!!
o voce de Sus22-2-2018, 10:19
...au avut Dreptatee.....
Ugerist22-2-2018, 10:52
Folositi servicile Uger!
jiji mic22-2-2018, 8:23
De ce ati blurat mutra individului? Vrem sa-l vedem sa ne ferim de el. Cel care a filmat putea sa-si faca si el un selfie sa ne putem feri si de el!
Alex22-2-2018, 8:14
Uite acesta este motivul pt care toti ar trebui sa ne luam camere,a-ti vazut cand soferul berbec (cel cu SUV-ul,desigur) si-a dat seama ca e vinovat 100% a inceput cu minciunile,cum ca celalalt era stationat si a pornit de pe loc.Acolo sunt 2 benzi clar.Big Like celui care a filmat,nu trebuie lasati toti nesimtitii sa faca ce vor in trafic,doar ca a lor este mai mare(burta si masina)!!!
pruteanu22-2-2018, 8:20
alex, in situatia asta se scrie ati nu a-ti
haha!!!22-2-2018, 9:20
Alex, esti prost ca plua.
Dupa cum dovedeste inregistrarea, si bolovanu cu camera s-o bazat pe faptul ca acolo is doua benzi, de aia s-o si grabit sa publice filmuletul..... F A L S
hihi22-2-2018, 9:26
Bai hahaiala, tu esti ala cu portocala, mare ca bradu' prost ca gardu'.
Hbjkv22-2-2018, 9:52
Total irelevant daca sunt sau nu doua benzi acolo. Insa cum am mai zis si in alt comentariu, prostie este cu carul la amandoi
@22-2-2018, 10:16
A l e x, si Gramatica pe care o cunosti este tot ca Poola
Alex24-2-2018, 8:04
Cel care filmeaza e vinovatul, clar. A facut.o intentionat. Lasa povestile.
Adevarul22-2-2018, 6:05
Filmaciul cu camera a lovit Mazda CU INTENTIE, se vede clar, ce sa mai discutam.

Nici inainte nu l-a lasat sa se inscrie pe dreapta, si asta se vede clar.

Cineva pe o masina noua nu poate fi suspectat ca vrea sa si-o distruga cu intentie, punandu-si mintea cu orice bou din trafic.

Stia ca Mazda vrea sa faca dreapta pentru ca chiar el nu l-a lasat sa se inscrie pe dreapta, ca nu cumva sa fie in fata lui, iar in momentul cand pleaca, desi vede cu coada ochiului ca Mazda face dreapta, el accelereaza, in loc sa puna frana. Q.E.D.
esti prost22-2-2018, 7:44
de ce sa-l lase prostule? sa astepte celalalt pana poate vira la dreapta,de semnalizare nici nu mai vorbesc....
Nicu21-2-2018, 23:18
Doi meseriasi. Fiecare mai frustat ca celalalt. Si-o merita. Ala cu suvul portocaliu ca nu stie ca are o maneta numita semnalizator care trebuie si folosita. Daca o si folosea ala cu camera nu avea nicio scuza.

Ala cu camera e genul de nebun in stare sa moara cu dreptatea in mana.

Si apoi amandoi forteaza amandoi sa demnostrese fiecare ca e cocosu mai mare.

Si voi unde vedeti acolo doua benzi?
Monica Lăncrănjan21-2-2018, 22:19
Cu toate că SUV-ul a forțat virajul la dreapta, șoferul cu camera a lovit Mazda cu intenție.
Omul acesta ar fi în stare să calce un om dacă vede că nu e pe trecerea de pietoni.
Extrem de periculos!
mario21-2-2018, 21:45
Cele mai mari specimene in trafic is astia cu camere pe bord care cauta sicane, sa aiba ce posta.
Specimenu care a postat a facut-o intetionat.
Nervii cu condusu` nu fac casa buna.
Cucu21-2-2018, 21:10
Ma cata rautate si frustrare sa ai sa iti lovesti masina VOIT si cu buna stiinta....asa ceva...Doamne ca si clujenii au devanit niste retardati si cretini!!!Da' sigur ca ne place sa ne laudam cu al nostru Cluj....2 PROSTI!!!!
Mihai21-2-2018, 21:08
Ala cu camera a intrat intentionat in cel cu mazda!! ce tampit! Asta e penal!!
Se crede Dumnezeu pentru ca are camera???
indi21-2-2018, 21:23
De unde stii asta? Nici vorba. Mazda a gresit, clar. Dar mai este de lamurit daca acolo sunt sau nu doua benzi => doar primaria poate lamurii asta
Silviu toma21-2-2018, 22:02
Cica de unde.. E clar din filmulet ca a intrat intentionat, nu conteaza ce facea mazda. Asta e ca si cum ai lovi pe cineva in cap intentionat.
car21-2-2018, 22:12
Indi, cand afirmi "Mazda a gresit, clar" o spui in calitate de ce? Sau in baza a ce? Ai expertiza? Ai competente? Sau dupa parerea ta si atat? Daca vezi filmul nu vezi clar cate benzi sunt acolo? Marcajele rutiere pentru ce exista? Ca sa vina primaria sa lamureasca ulterior cate benzi vezi tu "dupa parerea ta" acolo?!?
ASD21-2-2018, 20:47
Ala cu camera o intrat intentionat in el ...!! Cat orgoliu au unii ma..:))). Putea sa franeze sa il lase sa mearga da` nu l-o iertat...numa` de-a dracului ..::)))
ASDS21-2-2018, 21:00
e ma numa de a draq lo p**** pa fatarau. si sper sa nu se lase nici unu calcat in piciaore de obositi boratzi !
unu21-2-2018, 19:04
Pe filmare nu se vad nicaieri doua benzi, dar se remarca doi prosti! Cand se intalnesc doi prosti momentul e intodeauna epic
Vhnb21-2-2018, 19:11
Unde mai pui ca dintre aia doi prosti, unu se mai si lauda. Vezi ca am camera pe bord :))
kis21-2-2018, 20:26
aici se vede clar culpa comuna
Ion Pistea muia gemacului 21-2-2018, 18:55
Beias puula la boc ca din cauza lui mam stramutat si eu de la tara la oras si dau limbi la macaroane la oras
Clujean21-2-2018, 18:37
Nu mai este nici marcaj care sa delimiteze doua benzi si nici indicator rutier pentru selectarea benzilor, din cauza lipsei acestora soferul din suv a avut dreptate, sunt FOARTE curios cum a solutionat politia!
Hddhfj21-2-2018, 18:35
Asta inseamna sa fii prost. Ala cu mazda a vrut sa faca dreapta, se vede dupa intentia de a se incadra langa trotuar dar fara a semnaliza si nu imediat dupa ce a trecut de masina argintie oprita. Ala din spate vroia sa faca si el dreapta dar a fost mai rapid decat celalalt si de aici a pornit scandalul. Invatatura de minte: la volan stii din timp pe unde vrei sa o iei si pe cat posibil nu lasi loc ca masinile din spatele tau sa se poata incadra inaintea ta. Si folositi semnalizarile ca de-aia le aveti instalate pe masini. P.S. In cazul asta faptul ca sunt sau nu doua benzi e total irelevant. Insa e sigur ca prostie e cu carul la amandoi
Agentul Haosului21-2-2018, 18:02
Imi plac chestiile astea filmate. Daca ar fi si acceptate de politie (militie la noi) sau instante. In alte locuri platesti cu 25-30% mai putin pe asigurare daca ai camera. Primul lucru: viraj la dreapta? Dreapta cui? Al doilea: acolo exista o singura banda de mers. Unul civilizat sta in coloana si cand ajunge la intersectie o ia la dreapta sa la stanga, cand ii vine randul. Sunt curios de verdictul dat de politie.
Costi21-2-2018, 17:39
Mai redacție de doi bani, cum naiba au virat stânga când e limpede ca virează dreapta, iarăși va faceți de rahat !
adventro21-2-2018, 16:44
Eu cred ca-i si lasam vreo doua peste dovleac aluia cu Mazda. Zilnic merg pe acolo si cei care fac stanga stau spre mijloc iar ceilalti spre marginea drumului. Chiar si codul rutier explica foarte clar ce si cum dar la noi toti sunt experti... Aici a fost un caz tipic de "uite ce smecher sunt eu"
Liviu S21-2-2018, 22:27
Da.. si ala cu camera care a lovit masina intentionat? Ala e un bolnav cu intentie. De astia trebuie sa scapam pe strazi. Daca eu sunt cu botul masinii mai in fata de pe o strada laterala tu intri in mine pentru ca tu crezi ca ai dreptul?
L-as da in judecata sincer pe asta cu camera. Mare smecher ca are camera..
ionciii21-2-2018, 16:41
Sa moara cainele doamnei Anastasia! Cand vad cati isi dau pe aici cu parerea si sunt praf, da ei comenteaza...tulai puuuuu..aaa ca multi dintre astia, sunt si pe strazi in fiecare zi ! Like a bossi :))
bulka21-2-2018, 16:33
ce tupeu pe burtos.
Velu21-2-2018, 16:30
Codul rutier PERMITE depasirea prin dreapta chiar in aceasta situatie, cand vehicolul depasit (prin dreapta) este incadrat ca sa faca stanga, si exista loc suficient intre el si bordura. Deci manevra celui care filmeaza este PERFECT LEGALA, indiferent ca sunt sau nu 2 benzi. Iar intersectia fiind in forma de T, este evident ca cei care se incadreaza langa axul median vor sa faca stanga, iar cei care se incadreaza pe langa bordura vor sa faca dreapta.
Mai cititi dracului codul rutier!
Ion A.21-2-2018, 23:12
corect
Sebastian22-2-2018, 11:08
Partial corect doar ... codul rutier zice ca "Tramvaiul sau vehiculul al carui conducator a semnalizat intentia si s-a incadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stanga se depaseste prin partea dreapta." Vedeti la masina rosie semnalizare stanga pusa?
Remi22-2-2018, 16:43
tot codul rutier spune la art. 107 :
(2) La intersectiile fara marcaje de delimitarea benzilor, conducatorii vehiculelor ocupa in mers, cu cel putin 50 m inainte de intersectie, urmatoarele pozitii:
a) randul de langa bordura sau acostament, cei care vor sa schimbe directia de mers spre dreapta;
b) randul de langa axa drumului sau de langa marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sa schimbe directia de mers spre stanga. Cand circulatia se desfasoara pe drumuri cu sens unic, conducatorii de vehicule care intentioneaza sa vireze la stanga, sunt obligati sa ocupe randul de langa bordura sau acostamentul din partea stanga;
c) oricare dintre randuri, cei care vor sa mearga inainte.

Deci ala cu mazda clar nu a semnalizat ca vrea sa faca nici stanga nici dreapta cu 50m inainte de intersectie. Dupa cum era incadrat pe partea carosabila trebuia sa faca stanga si a virat dreapta. Eu as spune ca persoana cu mazda e de vina.
beget21-2-2018, 16:23
Unde a ajuns orasul asta, Clujul, toti neispravitii, viniturile, cocalarii si pitiputele isi dau cu parerea si culmea, il apara pe mitocanul cu portocalia. Ba unul il povatuieste sa-l arda ca la filmat. It-isti, holoangari pe la Kauflanduri, lopatari pe santiere, toti is anti lege si anti civilizatie.
get21-2-2018, 16:28
Daca civilizatul care filma nu se baga in sema si nu forta lucrurile, apoi nu il facea idiot si tampit pe alalalt, mai puteai spune ca ala cu portocalia e mitocan? Ala isi vedea linistit de drumul lui cand undeva in dreapta din spate isi baga unul botul masinii desi nu incape si da claxoane si apoi il face tampit, ca asa a inceput totul cu ala din spate incercand sa sara fortand prin dreapta aluia aflat in trafic, in mers, in fata lui.
getretard21-2-2018, 16:30
mitocanul cu portocalia n-avea ce sa comenteze atata timp cat a incercat foarte tarziu sa se incadreze pe banda din dreapta, si fara semnalizare. trecand peste asta, i-a luat fata celui care a filmat si a incalcat vreo 3 reguli de circulatie intre timp :)
beget21-2-2018, 17:32
Sper sa nu conduci masina Get, poate ned speed, si acolo esti varza. Un om ca si tine nu are cum trece de psihologicul ala formal, pt. B, nu mai spun de sala sau "oras".
...da io am camera pe bord...21-2-2018, 16:22
Hai sa fim seriosi, daca filmaciu ala nu avea camera si atunci nici motiv sa forteze asa, "de-o filmare", nu se intampla nimic.
Daca Spilbergu lu' peste nu sarea sa se inghesuie printre Mazda aflata in mers si in fata lui si ala parcat, iar nu se intampla nimic.
Si mai si zice la final si ca "io am camera pe bord" de zici ca aia conteaza ca ai camera si esti cocos nu cat esti de imbecil.
Poate avea omul fisurat spoilerul sau un far crapat si avea nevoie de unul in care sa dea ca sa-si faca junghiul pe asigurarea aluilalt, ca e plin de idioti de astia.
Data viitoare poate faci si cu un tramvai dintr-astea cu "io am camera"...
Dan21-2-2018, 16:44
Si daca e cum zici tu Nostradamus, si-o gasit perfect prostu.
Sa zici mersi ca n-ai fost tu, ca la cum gandesti aici erai la fel de prost ca ala cu SUVu
abc21-2-2018, 16:21
Asta se intampla cand se intalnesc doi prosti, ambii fiind din prima generatie care a simtit asfalt pe sub picioare...
Omg21-2-2018, 16:35
Pai asfalt nu era nici cand hostezenii cultivau porumb pe titulescu si prin iris. Era drum de pamant.
JIJI splash21-2-2018, 16:00
Toate ca toate, am inteles ca nu se stie care-i vinovatul (politistii judeca dupa ureche) da' ala cu camera a cerut aprobarea celuilalt sa posteze imagini cu el? Cred ca se pot scoate niste bani frumosi din treaba asta! Poate chiar isi poate scoate banii pe reparatie... :)
Legea este foarte clara in aceasta privinta.
Nu poate sa scoata nici matreata21-2-2018, 16:11
Cat timp filmarea este facuta intr-un loc public poate sa dea ture in jurul lui si sa puna unde vrea filmarea, cat timp nu o altereaza.
jean21-2-2018, 16:13
Amice, daca esti pe domeniul public te filmeaza cine vrea. Ai dreptate. Legea e foarte clara.
Daniel21-2-2018, 16:17
Pe ce lume traiesti?

Te rog revino la realitate, ca te-ai dus departe, mai rau ca aia cu legalele.

Ce zici tu acolo nu se aplica in cazul unei situatii de genul.

Iar astia cu dl Boc, nu mai mancati c**** atata, generatie de comunisti si PSD-isti.

La groapa cu voi bosorogilor, faceti umbra pamantului degeaba lua-v-ar dracu.
JIJI splash21-2-2018, 16:19
Jeane, daca tot suntem amici, ai dreptate, te filmeaza cine vrea si cat vrea dar nu le publica fara acord...
lel21-2-2018, 16:38
ba da, le publica cum vrea el, cand vrea el. esti in spatiul public. nu-ti convine, nu intra in spatiul public
Qwert21-2-2018, 19:34
#Daniel, pui pariu? Ai curajul sa încerci? Mai ales în situații de "genul" se aplica legea. Și atenție legea nu este cum "cred" unii sau alții. Incercati sa va documentați.
Traiasca administratorul drumului!21-2-2018, 16:00
Traiasca administratorul drumului!
x21-2-2018, 15:35
Acolo e o singura banda! Nu este nici indicator nici marcaj pe asfalt care sa contazica acest lucru! Idiot e cel cu camera pe bord.... Dar totusi, respect Dl. Boc! :D
Pipo21-2-2018, 16:42
Sa inteleg ca tu, in caz ca vrei sa virezi la dreapta in acea intersectie, te incadrezi la axul drumului?
Clujean21-2-2018, 18:42
@pipo "x" din punct de vedere legal are dreptate, ce e asa greu de inteles? Daca ai facut scoala de soferi ar trebui sa te ajute sa intelegi
x22-2-2018, 9:04
@Pipo Nu am spus ca berbecul cu SUV nu a gresit! Amandoi au gresit! Cum sa incadreze pe dreapta daca fraierul cu camera a fost acolo? Sa intra peste el da? Tu ai carnet?
bbk21-2-2018, 15:33
Asta se intimpla cand se intilnesc doi caposi.
Ala ce filmeaza are impresia ca sunt 2 benzi acolo, dar nu sunt, este doar una.
Iar cel cu masina lovita, ca sa arate ca are dreptate, acelereaza si ii taie fata.

Sunt curios ce decide politia. Cel care a filmat poate fi scos de vina, pentru ca a facut depasire prin dreapta
Si cel lovit are sanse mari sa fie scos de vina, pentru ca la un moment dat a fost oprit, si a plecat de pe loc fara sa se asigure.
Politia nu prea da culpa comuna, dar in cazul de fata le-ar putea da, sa se invete minte amandoi berbecii.
Altfel, cel ce castiga va merge pe idea ca a avut dreptate, si va proceda la fel de gresit si data viitoare.
Florin21-2-2018, 15:19
"a virat stânga, tăindu-i calea celui care se afla pe banda 1 și care vira și el stânga" De ce nu corectati? Clar au facut dreapta, nu stanga.....
@Florin21-2-2018, 16:01
baaaaii, nu vorbim de rau dreapta, ai inteles? Era stanga toata ziua, si voteaza si cu PSD-ul respectivii. Dreapta e atunci cand se intampla lucruri bune si frumoase. Cum ar fi lupta impotriva coruptiei care e clar de dreapta.
Constatari21-2-2018, 15:19
Marcajul drumului se vede evident. Este o singura banda acolo si NU doua.
ADEVAR21-2-2018, 15:15
POPOR NECIOPLIT !!!
acvila22-2-2018, 2:24
retrocedati centrul21-2-2018, 15:11
v-a trebuit sa votati pe Boc .
retrocedati Ardealul21-2-2018, 15:22
afara cu Viniturile !
clujean21-2-2018, 15:10
"Un șofer încadrat pe banda a doua " ... imaginara? Acolo marcajul arata ca este doar o singura banda. Ce a facut cameramanul se numeste depasire pe partea dreapta.
putin altfel...21-2-2018, 15:33
Prietene, tu stii ce inseamna depasire si devansare? Faci vreo diferenta, sau nici nu ai habar ca sunt doua lucruri diferite? Banuiesc ca habar nu ai, din cauza celor ca tine, care presupun ca stiu regulile de circulatie, se circula asa de c**** in oras! Pune mana si invata legislatie ca esti praf! Cand sunteti claxonati habar nu aveti ca ati gresit si tot voi va umflati in pene
clujean21-2-2018, 16:16
Devansare cand circuli mai repede decat cel de pe banda alaturata. Depasire cand circuli mai repede decat cel ce se afla pe singura banda de pe sensul tau. Devansarea presupune existenta obligatorie a doua benzi pe acelasi sens. Unde vezi tu doua benzi marcate? Ca se preseaza cameramanul in spatiul liber nu inseamna, ca acolo ar mai exista inca o banda de circulatie. Deci cine e praf? Cine sa puna mana pe legislatie?
bula21-2-2018, 15:09
bine a facut!smecheri trebuie pusi la respect!
TTT21-2-2018, 14:57
idiotu' cu camera stationa si se ratoia ca mai apoi sa sa accelereze si sa il loveasca pe ala cu SUV-ul. O sa ajunga la constatari si politistu' o sa ii zica "asa deci tu l-ai lovit din spate laterala pe ala cu SUV-ul, tu sa i-o repari! A si hai lasa si permisu' ca a fost accident in intersectie ba chiar si cauzat poate intentionat pe seama unui scandal!" Si uite asa votanu' lu' BOC cu camera si gura mare si-o ia MARE DE TOT!
T de la Tampit21-2-2018, 15:05
Stationa ? Tu sau ai probleme psihice sau probleme psihice + de vedere. Se afla in miscare. Acolo sunt doua benzi, una face stanga si una dreapta. SUV-ul incadrat pe banda 2 adica sa faca stanga. Tipul care a filmat era incadrat pe banda 1 adica corespunzator pentru virajul la stanga.
mircea a.21-2-2018, 15:33
am fost la politie, si mazda visinie a primit si 470 lei amenda pentru neasigurare la schimbarea directiei de mers :) si putea primi si pentru nesemnalizare si pentru injuraturi... ;)
Pt. mircea a.21-2-2018, 16:18
E ceva ce nu inteleg. Sanctiunea pentru ce spui tu ar trebui sa fie prevazuta de art. 108, alin. 1, lit. b

Art. 108. (1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier sau tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:
b) 3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:
3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

la care se adauga punctele amenda:

Art. 100. (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
(2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier sau tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b).

Clasa a II-a inseamna 4 sau 5 puncte amenda. Punctul amenda s-a plafonat in 2018 la 145 de lei. In concluzie amenda ar fi trebuit sa fie de 4x145=580 lei

Nu bate cu ce spui tu. De ce? S-a facut alta incadrare?
Cristi21-2-2018, 14:45
A virat stanga ?
DreaptaStanga21-2-2018, 14:44
Stiri de Cluj . . cand invatati si voi care e stanga si care e dreapta?
"Un șofer încadrat pe banda a doua a virat stânga, tăindu-i calea celui care se afla pe banda 1 și care vira și el stânga pe strada Septimiu Albini. "
sau va uitati in oglinda la clip? :))
Moc an21-2-2018, 14:39
VOTATI BOC !!..
Gigi Fatuloiu21-2-2018, 14:34
Doi romani frustrati...

Cel cu Mazda crede ca are mare scula pe bascula cu SUV-ul lui cumparat de nou, iar cel cu camera pe bord blocheaza traficul sa stea la parlamentari cu berbecii in trafic ca sa aiba ce posta pe Youtube.

Societatea romaneasca e bolnava, se vede peste tot asta. Deschizi tv-ul asta vezi, iesi pe strada...la fel.

Abia astept sa ma duc in concediu undeva dincolo de Ungaria.
dan21-2-2018, 14:40
asta e tara,degeaba se iese in strada,problema e ca multi dintre cei care ies nu-s departe de cei alesi,au aceeasi atitudine sfidatoare,incompetenti mult dar buni de gura,etc.daca ii pui in functii inalte,sigur ar face aceleasi prostii ca sparlamentarii.
Ion Pistea muia gemacului 21-2-2018, 20:33
Beias puula la boc ca el ma facut sa ma stramut la oras si sa raman aicea sa da limbi gretoase la macaroane

Cele mai citite ştiri din Social

268 vizualizări
21-9-2018, 12:12
Un clujean a bătut un bătrân pe stradă și apoi a urmat un ”rage road” cu mașina, sfârșit PROST» Vezi tot
179 vizualizări
21-9-2018, 15:15
CLUJ: Neatenția costă! Un copil de 1 an și 3 luni a ajuns la spital în urma unui accident» Vezi tot
80 vizualizări
21-9-2018, 10:43
Accident în sensul giratoriu de la Cora. A reușit să rateze ieșirea - FOTO» Vezi tot
67 vizualizări
21-9-2018, 10:47
Încărcătură de sare ”uitată” pe centura Apahida. Urmează amendă? - FOTO» Vezi tot
45 vizualizări
19-9-2018, 22:25
Un clujean a făcut un experiment cu roșii made în Germania. Au încolțit și nu s-au stricat - FOTO» Vezi tot

Sondaj de opinie:

Dacă în toamnă ar fi alegeri parlamentare, ce partid ați vota?